Νόμος 2218/94 - Άρθρο 52

Άρθρο 52: Σύσταση και αναδιοργάνωση υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Υπουργεία των οποίων ο οργανισμός δεν προβλέπει διανομαρχιακή υπηρεσία στις περιφέρειες στις οποίες διαιρείται η χώρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του νόμου [Ν] 1622/1986, μπορούν να συστήσουν υπηρεσία στην έδρα της περιφέρειας με τοπική αρμοδιότητα τον χώρο της περιφέρειας.

 

Η σύσταση γίνεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού.

 

Με το διάταγμα αυτό καθορίζεται η διάρθρωση της υπηρεσίας, οι αρμοδιότητές της, οι κατηγορίες, οι κλάδοι και οι θέσεις του προσωπικού της. Για τη στελέχωση της υπηρεσίας μεταφέρεται με το ίδιο προεδρικό διάταγμα ο αναγκαίος αριθμός οργανικών θέσεων από άλλες υπηρεσίες του ίδιου ή και άλλων υπουργείων.

 

2. Με την ίδια διαδικασία περιφερειακές υπηρεσίες υπουργείων αναδιαρθρώνονται και η τοπική αρμοδιότητα τους, η έδρα τους και η οργάνωση τους προσδιορίζονται με βάση την περιφερειακή διοικητική διαίρεση της χώρας.

 

3. Όλες οι πολιτικές διοικητικές υπηρεσίες της περιφέρειας με εξαίρεση τις υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και οι νομαρχιακές υπηρεσίες που δεν καταργούνται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 39, αποτελούν υπηρεσίες της περιφέρειας. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και των αρμόδιων υπουργών μπορεί να ορίζεται η οργάνωση της περιφέρειας ως ενιαίας οργανικής μονάδας, να καταργούνται, ενοποιούνται, διαχωρίζονται ή μετονομάζονται υπηρεσίες, να ανακαθορίζεται η τοπική αρμοδιότητά τους και να ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της.

 

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται για τη σύσταση και την αναδιάρθρωση των περιφερειακών υπηρεσιών και των λοιπών φορέων του δημόσιου τομέα, η οποία γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τους φορείς αυτούς.

 

5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας μπορεί για ειδικούς λόγους να εξαιρούνται φορείς του δημοσίου τομέα από τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 12 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995).

 

6. Οι αρμοδιότητες των υπουργών σε θέματα των υπηρεσιών, που σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 39 του νόμου 2218/1994, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 4 του νόμου 2240/1994 εξαιρούνται από την κατάργηση, οι οποίες ανήκαν ή είχαν μεταβιβαστεί μέχρι την έναρξη λειτουργίας των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων στους νομάρχες, ανήκουν στον Περιφερειακό Διευθυντή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 4 του νόμου 2240/1994 (ΦΕΚ 153/Α/1994) και την παράγραφο 5 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 2344/1995 (ΦΕΚ 212/Α/1994)

 

7. Με απόφαση του γενικού γραμματέα της περιφέρειας, μετά από πρόταση φορέα του δημόσιου τομέα που δεν έχει περιφερειακή υπηρεσία, μπορεί να ανατίθεται η άσκηση αρμοδιοτήτων του φορέα αυτού σε άλλη υπηρεσία της περιφέρειας.

 

8. Στην έδρα κάθε περιφέρειας καθώς και στα Υπουργεία Μακεδονίας - Θράκης και Αιγαίου συγκροτούνται Γραφεία Τύπου και Πληροφοριών. Με τον Οργανισμό της Γραφεία Τύπου και Πληροφοριών ρυθμίζονται τα σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη διάρθρωση του προσωπικού των Γραφείων αυτών.

 

Το προσωπικό που υπηρετεί στα νομαρχιακά γραφεία Τύπου εσωτερικού της Γραφεία Τύπου και Πληροφοριών με οποιαδήποτε έννομη σχέση μπορεί ύστερα από αίτησή του, είτε να αποσπασθεί και στη συνέχεια να μεταταχθεί ή να τοποθετηθεί στα Γραφεία Τύπου των Περιφερειών ή των Υπουργείων Μακεδονίας - Θράκης και Αιγαίου ή στην Κεντρική Υπηρεσία της Γραφεία Τύπου και Πληροφοριών.

 

Σε κάθε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ή σε κάθε νομαρχιακό διαμέρισμα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με περιφέρεια περισσότερους νομούς, ιδρύεται μία θέση δημοσιογράφου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου που διαρκεί όσο και η θητεία του νομάρχη ή του αναπληρωτή νομάρχη αντίστοιχα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.