Νόμος 2224/94 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καταργήθηκε.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 20 του νόμου 2639/1998 (ΦΕΚ 205/Α/1998).

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1836/1989 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και οργανώσεις εργοδοτών μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις ή να συμπράττουν με άλλους φορείς σε αυτές.}

 

3. Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού μπορεί να καταρτίζει συμβάσεις με επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για παροχή τεχνογνωσίας που αφορά τις ανάγκες επαγγελματικής κατάρτισης και λοιπές δραστηριότητές τους.

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, που εκδίδονται έπειτα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, καθορίζονται οι όροι σύναψης των παραπάνω συμβάσεων.

 

4. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 709/1977 (ΦΕΚ 282/Α/1977) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Ομογενείς και πολίτες με ιθαγένεια κράτους που είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης δεσμευόμενο από τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, που κυρώθηκε νομοθετικά με το νόμου [Ν] 1426/1984, εφόσον διαμένουν ή εργάζονται νόμιμα στην Ελλάδα, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, όπως και οι αλλοδαποί που γεννήθηκαν και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, έχουν δικαίωμα να μετέχουν στα κάθε είδους προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.}

 

5. Στις έδρες των περιφερειακών διευθύνσεων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού συνιστώνται περιφερειακές διοικητικές επιτροπές (ΠΔΕ) και στις εκπαιδευτικές μονάδες του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, εκπαιδευτικές διοικητικές επιτροπές (ΕΔΕ).

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας που εκδίδονται έπειτα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού καθορίζονται οι αρμοδιότητες, η σύνθεση, η συγκρότηση, η θητεία, ο τρόπος λειτουργίας, η αμοιβή των μελών της και όσων παρέχουν υπηρεσίες γραμματειακής στήριξης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.