Νόμος 2307/95 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Οικονομική διοίκηση - περιουσία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 202, η παράγραφος 3 του άρθρου 209 και η παράγραφος 3 του άρθρου 210 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 καταργούνται.

 

2. Το άρθρο 205 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 205: Έλεγχος προϋπολογισμού

 

1. Ο προϋπολογισμός αποστέλλεται στον Περιφερειακό Διευθυντή μαζί με τις αποφάσεις των συμβουλίων που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών που είναι γραμμένες σε αυτόν.

 

2. Ο Περιφερειακός Διευθυντής, αν διαπιστώσει ότι α) οι υποχρεωτικές δαπάνες δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό και β) τα έσοδα δεν επαρκούν για την κάλυψη αυτών, καλεί το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο να αναμορφώσει τον προϋπολογισμό και να εγγράψει σε αυτόν τις υποχρεωτικές δαπάνες και τους επιπλέον αναγκαίους πόρους.

 

3. Ο τύπος του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών.}

 

3. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 215 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. Ο δημοτικός ταμίας δεν έχει δικαίωμα να κρατά στο ταμείο περισσότερο από ένα δωδεκατημόριο των εξόδων που είναι γραμμένα στον προϋπολογισμό του δήμου. Τα υπόλοιπα χρήματα καταθέτει εντόκως και σε λογαριασμό όψεως σε πιστωτικό ίδρυμα ή σε τράπεζα που καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

 

3. Ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, οι δήμοι και οι κοινότητες μπορούν να καταθέτουν εντόκως τα έσοδά τους, που προέρχονται από εκποίηση περιουσιακών τους στοιχείων ή από δωρεές και κληροδοτήματα που προορίζονται αποκλειστικά για την εκτέλεση κοινωφελών έργων, σε ιδιαίτερο λογαριασμό, στο όνομά τους, σε πιστωτικό ίδρυμα ή σε τράπεζα, που καθορίζεται με την ίδια απόφαση, για το διάστημα που μεσολαβεί έως την έναρξη της εκτελέσεως των έργων αυτών.}

 

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 219 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Αν ο ταμίας αμφισβητεί τη νομιμότητα εντάλματος, γνωστοποιεί στο δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας με ειδική αναφορά τους λόγους αμφισβήτησης. Αν ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας απορρίψει τους λόγους αμφισβήτησης, το ένταλμα εκτελείται. Στη συνέχεια με φροντίδα του ταμία αποστέλλεται μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, χωρίς καθυστέρηση, στον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου του νομού ή της νομαρχίας για έλεγχο κατά προτεραιότητα.}

 

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 221 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Εγγυήσεις του Δημοσίου για τη σύναψη δανείων παρέχονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.}

 

6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 226 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η κατανομή της οφειλής γίνεται ανάλογα με την ωφέλεια που προέκυψε για το συνοικισμό από τα έργα, αφού ληφθεί υπόψη και ο πληθυσμός, με απόφαση του συμβουλίου που προβλέπει το άρθρο 8.}

 

7. Η περίπτωση β' του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 228 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) στους λοιπούς δήμους και κοινότητες συγκροτείται με απόφαση του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας και αποτελείται από δύο μέλη του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από το συμβούλιο και από ένα μηχανικό ή υπομηχανικό που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, από την τεχνική υπηρεσία του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εφόσον υπάρχει ή αν δεν υπάρχει από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων ή από άλλη δημόσια υπηρεσία.}

 

8. Οι παράγραφοι 5, 6 και 8 του άρθρου 228 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{5. Οι εκθέσεις της επιτροπής μπορούν να αναθεωρούνται, ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον, που υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της σχετικής ανακοινώσεως. Την αναθεώρηση ενεργεί η δημαρχιακή επιτροπή στους δήμους και το κοινοτικό συμβούλιο στις κοινότητες.

 

6. Αν υπάρχει ασάφεια στις εκθέσεις της επιτροπής ή στην απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, σχετική με τον καθορισμό των ορίων, την έκταση και τη θέση των ακινήτων που έχουν περιληφθεί στο κτηματολόγιο ή αν διαπιστωθεί ότι έχει παραληφθεί η εγγραφή στο κτηματολόγιο των δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων, καθώς και αν έχει γίνει εσφαλμένη εγγραφή ιδιωτικών ακινήτων ως δημοτικών ή κοινοτικών, επιτρέπεται στην επιτροπή, στη δημαρχιακή επιτροπή και στο κοινοτικό συμβούλιο να προβαίνουν στις αναγκαίες αποσαφηνίσεις, συμπληρώσεις και διορθώσεις μέσα σε δύο (2) χρόνια από τη δημοσίευση των εκθέσεών τους, ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον ή και αυτεπαγγέλτως.

 

8. Στα μέλη της επιτροπής και στο γραμματέα καταβάλλονται τα έξοδα κινήσεως καθώς και, μετά την οριστικοποίηση του κτηματολογίου, αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Οι σχετικές δαπάνες επιβαρύνουν τους ενδιαφερόμενους δήμους και κοινότητες.}

 

9. Η παράγραφος 6 του άρθρου 231 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Το τίμημα των ακινήτων της προηγούμενης παραγράφου καθορίζεται από επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας και αποτελείται από δύο δημοτικούς ή κοινοτικούς συμβούλους, που υποδεικνύονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο και από ένα μηχανικό ή υπομηχανικό, που ορίζεται από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, από την τεχνική υπηρεσία του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εφόσον υπάρχει ή αν δεν υπάρχει από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων ή από άλλη δημόσια υπηρεσία. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ένας από τους δημοτικούς ή κοινοτικούς συμβούλους με την απόφαση συγκρότησης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται δημοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος γραμματέας της επιτροπής.}

 

10. Όπου στην παράγραφο 3 του άρθρου 15 του νόμου 2130/1993 αναγράφεται η λέξη Νομάρχη εφεξής νοείται ο αιρετός Νομάρχης.

 

11. Το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 31/1968 (ΦΕΚ 281/Α/1968), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 62 του νόμου 1416/1984, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 1

 

1. Ως προς τα κτήματα των δήμων και κοινοτήτων εφαρμόζεται η νομοθεσία που ισχύει εκάστοτε για την προστασία της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου εκτός από τα άρθρα 8 έως 20 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1539/1938 (ΦΕΚ 488/Α/1938).

 

2. Όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρεται:

 

α) Δημόσιο,

β) διεύθυνση δημοσίων κτημάτων,

γ) υπουργός ή Υπουργείο Οικονομικών,

δ) οικονομικός έφορος ή οικονομικός υπάλληλος,

ε) πρόεδρος νομικού συμβουλίου,

 

νοείται αντίστοιχα:

 

α) οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης,

β) οικονομική υπηρεσία του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης,

γ) δήμος ή κοινότητα,

δ) δήμαρχος ή πρόεδρος κοινότητας,

ε) νόμιμος εκπρόσωπος των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.}

 

12. Το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής, που προβλέπεται, από τις διατάξεις του άρθρου 2 του αναγκαστικού νόμου 263/1968 (ΦΕΚ 12/Α/1968), προκειμένου περί δημοτικών και κοινοτικών κτημάτων, συντάσσεται από το δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

 

13. Η παράγραφος 3 του άρθρου 241 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 καταργείται.

 

14. Η παράγραφος 6 του άρθρου 242 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Αντικείμενα που δεν έχουν καμία αξία καταστρέφονται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη επιτροπής. η οποία αποτελείται από τρεις συμβούλους που ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο και από τους οποίους ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία. Αν κατά την κρίση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για τη διατύπωση της γνώμης της επιτροπής απαιτούνται τεχνικές γνώσεις, τις οποίες δεν διαθέτει, η επιτροπή συγκροτείται από δύο υπάλληλους του δήμου ή της κοινότητας. Αν δεν υπάρχει δημοτικός ή κοινοτικός τεχνικός υπάλληλος, το δημοτικά ή κοινοτικό συμβούλιο ορίζει ως τρίτο μέλος της επιτροπής τεχνικό υπάλληλο από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων ή αν δεν υπάρχει, από άλλη δημόσια υπηρεσία.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.