Νόμος 2446/96 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 6: Αντικατάσταση αδειών κυκλοφορίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης

 

1. Νέα άδεια κυκλοφορίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης, σε αντικατάσταση της αρχικής, εκδίδεται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, εφόσον υποβληθούν στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού οι απαιτούμενες κατά περίπτωση συμβολαιογραφικές πράξεις, στις περιπτώσεις:

 

α. Σύστασης νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε μορφής από φυσικά πρόσωπα, εκ των οποίων το ένα τουλάχιστον είναι κάτοχος νόμιμης άδειας κυκλοφορίας ειδικού τουριστικού λεωφορείου, εφόσον το νομικό πρόσωπο προμηθευτεί το σήμα λειτουργίας τουριστικού γραφείου ή Τουριστικής Επιχείρησης Οδικών Μεταφορών.

 

β. Μετατροπής της νομικής μορφής οποιουδήποτε νομικού προσώπου επ' ονόματι του οποίου έχει εκδοθεί νομίμως άδεια κυκλοφορίας ειδικού τουριστικού λεωφορείου, εφόσον χορηγηθεί σήμα λειτουργίας για λογαριασμό του νομικού προσώπου με τη νέα του μορφή.

 

γ. Συγχώνευσης τουριστικών γραφείων ή γραφείου με μία ή περισσότερες Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών ή Τουριστικής Επιχείρησης Οδικών Μεταφορών μεταξύ τους οποιασδήποτε μορφής νομικών προσώπων, εφόσον κατείχαν νομίμως την άδεια κυκλοφορίας των ειδικών τουριστικών λεωφορείων τους.

 

δ. Πώλησης των ειδικών τουριστικών λεωφορείων από και προς τουριστικά γραφεία ή Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών, λόγω παύσης λειτουργίας ή εξ' άλλων αιτιών.

 

ε. Θανάτου φυσικού προσώπου στο οποίο είχε χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας ειδικού τουριστικού λεωφορείου.

 

Σε περίπτωση που οι κληρονόμοι από αμέλεια δεν λάβουν το σήμα λειτουργίας, η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ανακαλείται με απόφαση Γενικού Γραμματέα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 1 ή της παραγράφου 2 του άρθρου 1847 του Αστικού Κώδικα, προκειμένου περί κληρονόμου που είχε την τελευταία του κατοικία στην αλλοδαπή.

 

Εξαιρετικά, η άδεια κυκλοφορίας δύναται να παραμείνει σε ισχύ, βάσει σχετικού πιστοποιητικού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, για διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία θανάτου, εφόσον υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου. Στο διάστημα αυτό απαγορεύεται κάθε είδους τουριστική ή μεταφορική δραστηριότητα, πλην της εκμίσθωσης του τουριστικού λεωφορείου σε τουριστικά γραφεία ή Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών. Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας, η άδεια ανακαλείται αυτοδικαίως.

 

2. α. Για όλες τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εκτός των περιπτώσεων του εδαφίου γ', και της πώλησης λεωφορείου από επιχείρηση που έπαυσε να λειτουργεί, οι ενδιαφερόμενοι (νέοι δικαιούχοι) οφείλουν να υποβάλλουν την αίτηση στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού για τη χορήγηση της σχετικής έγκρισης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους από την επελθούσα αλλαγή.

 

β. Μετατροπής της νομικής μορφής οποιουδήποτε νομικού προσώπου επ' ονόματι του οποίου έχει εκδοθεί νομίμως άδεια κυκλοφορίας ειδικού τουριστικού λεωφορείου, εφόσον χορηγηθεί σήμα λειτουργίας για λογαριασμό του νομικού προσώπου με τη νέα του μορφή.

 

γ. Συγχώνευσης τουριστικών γραφείων ή γραφείου με μία ή περισσότερες Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών ή Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών μεταξύ τους οποιασδήποτε μορφής νομικών προσώπων, εφόσον κατείχαν νομίμως την άδεια κυκλοφορίας των ειδικών τουριστικών λεωφορείων τους.

 

ε. Θανάτου φυσικού προσώπου στο οποίο είχε χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας ειδικού τουριστικού λεωφορείου.

 

Σε περίπτωση που οι κληρονόμοι από αμέλεια δεν λάβουν το σήμα λειτουργίας, η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ανακαλείται με απόφαση Γενικού Γραμματέα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 1 ή της παραγράφου 2 του άρθρου 1847 του Αστικού Κώδικα, προκειμένου περί κληρονόμου που είχε την τελευταία του κατοικία στην αλλοδαπή.

 

Σε περίπτωση που οι κληρονόμοι δεν επιθυμούν ή δεν νομιμοποιούνται να λάβουν το ειδικό σήμα, δύνανται εντός διαστήματος δύο ετών από την ημερομηνία θανάτου να μεταβιβάσουν καθ' οιονδήποτε νόμιμο τρόπο την κυριότητα των κληρονομουμένων ειδικών τουριστικών λεωφορείων.

 

Εξαιρετικά, ή άδεια κυκλοφορίας δύναται να παραμείνει σε ισχύ, βάσει σχετικού πιστοποιητικού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, για διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία θανάτου, εφόσον υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου. Στο διάστημα αυτό απαγορεύεται κάθε είδους τουριστική ή μεταφορική δραστηριότητα, πλην της εκμισθώσεως του τουριστικού λεωφορείου σε τουριστικά γραφεία ή Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών. Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας, η άδεια ανακαλείται αυτοδικαίως.

 

2.α. Για όλες τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εκτός των περιπτώσεων του εδαφίου γ', και της πώλησης λεωφορείου από επιχείρηση που έπαυσε να λειτουργεί, οι ενδιαφερόμενοι (νέοι δικαιούχοι) οφείλουν να υποβάλουν την αίτηση στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού για την χορήγηση της σχετικής έγκρισης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους από την επελθούσα αλλαγή.

 

β. Για την περίπτωση πώλησης λεωφορείου από γραφείο ή τουριστική επιχείρηση οδικών μεταφορών που έπαυσε να λειτουργεί, η προθεσμία ορίζεται σε δύο έτη από την ημερομηνία ανάκλησης του ειδικού σήματος λειτουργίας του γραφείου.

 

γ. Για την περίπτωση του εδαφίου γ 'της παραγράφου 1, κατά την οποία οι κληρονόμοι έλαβαν επ' ονόματί τους το ειδικό σήμα λειτουργία τουριστικού γραφείου, η προθεσμία ορίζεται σε ένα έτος από την λήξη των υπό του άρθρου 1847 του Αστικού Κώδικα οριζόμενων προθεσμιών αποποιήσεως της κληρονομίας.

 

δ. Οι δικαιούχοι των βάσει του παρόντος άρθρου χορηγούμενων εγκρίσεων υποχρεούνται εντός δύο μηνών από την χορήγηση της έγκρισης να λάβουν άδεια κυκλοφορίας επ' ονόματί τους και να καταθέσουν επικυρωμένο αντίγραφο αυτής στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού. Σε διαφορετική περίπτωση ανακαλείται η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες του λεωφορείου, διατηρείται δε σε ισχύ μόνο το δικαίωμα που απορρέει από την έγκριση θέσης σε κυκλοφορία.

 

Σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης η κυριότητα του τουριστικού λεωφορείου ως πράγματος μεταβιβάζεται στο φορέα χρηματοδότησης χωρίς προηγούμενο αποχαρακτηρισμό του οχήματος ως τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης. Η άδεια κυκλοφορίας παραμένει στο όνομα του δικαιούχου μισθωτή.

 

3. α. Οι αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού περί εγκρίσεως αντικαταστάσεως των αδειών κυκλοφορίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων ως δημοσίας χρήσεως στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου κοινοποιούνται στις οικείες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή των οικείων Νομαρχιών, προς έκδοση των νέων αδειών κυκλοφορίας αυτών.

 

β. Τα στοιχεία κυκλοφορίας των αντικαθιστάμενων αδειών, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, κοινοποιούνται στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού από τις οικείες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή των οικείων Νομαρχιών, εντός προθεσμίας 30 ημερών από της εκδόσεώς τους, προς ενημέρωση του τηρούμενου στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού Μητρώου τουριστικών λεωφορείων.}Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.