Νόμος 2459/97 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Δαπάνες επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην υποπερίπτωση γ)γ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 2238/1994 προστίθενται δύο εδάφια που έχουν ως εξής:

 

{Το συνολικό ποσό των δωρεών που εκπίπτουν δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των καθαρών κερδών που προκύπτουν πριν από την αφαίρεση αυτού του ποσού των δωρεών από τα ακαθάριστα έσοδα της οικείας διαχειριστικής χρήσης. Οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 εφαρμόζονται ανάλογα.}

 

2. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 2238/1994, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ειδικά, οι δαπάνες συντήρησης, λειτουργίας, επισκευής, κυκλοφορίας, αποσβέσεων και μισθωμάτων που καταβάλλονται σε εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι χίλια τετρακόσια (1.400) κυβικά εκατοστά που έχουν στην κυριότητά τους οι επιχειρήσεις ή που έχουν μισθωμένα από τρίτους, εκπίπτουν μέχρι εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού ύψους αυτών, εφόσον χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης.}

 

3. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 2238/1994 αντικαθίσταται με δύο νέα εδάφια, που έχουν ως εξής:

 

{Ομοίως, υπολογίζεται πρόβλεψη σε ποσοστό 1% επί της αναγραφόμενης στις αποδείξεις λιανικής πώλησης αξίας, η οποία προκύπτει από λιανικές πωλήσεις με πίστωση διαρκών καταναλωτικών αγαθών που περιλαμβάνονται στους με αριθμό 501 - 503, 521 - 528 και 721 - 726 κωδικούς ειδών και υπηρεσιών της έρευνας οικογενειακών προϋπολογισμών των ετών 1993 - 1994 της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, με την προϋπόθεση ότι στις αποδείξεις αυτές αναγράφεται διακεκριμένα το είδος, η ποσότητα και η αξία των συγκεκριμένων αγαθών. Το ποσό αυτό των ως άνω προβλέψεων για κάθε διαχειριστική χρήση, συναθροιζόμενο με το ποσό της πρόβλεψης που έγινε σε προγενέστερες διαχειριστικές χρήσεις και η οποία εμφανίζεται στα τηρούμενα βιβλία της επιχείρησης, δεν μπορεί να υπερβεί το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του συνολικού χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού Πελάτες, όπως αυτό εμφανίζεται στην απογραφή τέλους χρήσης.}

 

4. Το προτελευταίο εδάφιο της περίπτωσης θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αν σε δεδομένη διαχειριστική χρήση το ποσό των προβλέψεων που πραγματοποιήθηκαν και εμφανίζονται στον ως άνω λογαριασμό είναι μεγαλύτερο του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του χρεωστικού υπολοίπου, του λογαριασμού Πελάτες της διαχειριστικής αυτής χρήσης, το ποσό της πρόβλεψης που πραγματοποιήθηκε κατά το υπερβάλλον μέρος αυτής μεταφέρεται στα Αποτελέσματα Χρήσεως της διαχειριστικής αυτής χρήσης και υπόκεινται δε φόρο εισοδήματος.}

 

5. Εξαιρετικά, κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου, το ποσό το πέραν του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) της πρόβλεψης που πραγματοποιήθηκε κατανέμεται ισόποσα και προστίθεται κατά το ήμισυ στα Αποτελέσματα Χρήσεως της κλειόμενης διαχειριστικής χρήσης και το υπόλοιπο στην αμέσως επόμενη διαχειριστική χρήση.

 

6. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα παραπάνω δικαιώματα και αποζημιώσεις, με εξαίρεση τα πνευματικά συγγενικά και συναφή δικαιώματα που καταβάλλονται για λογαριασμό τρίτων, όταν καταβάλλονται:

 

α)α) Από εμπορικές επιχειρήσεις και αφορούν σήματα, μεθόδους εμπορίας ή και διανομής και άλλα συναφή δικαιώματα, καθώς και από μικτές επιχειρήσεις, κατά το μέρος αυτών που αφορούν τον εμπορικό κλάδο, μπορούν να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους μόνο μετά από προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος.

 

β)β) Από λοιπές επιχειρήσεις:

 

i) Στη μητρική τους, προκειμένου για θυγατρικές.

ii) Στο κεντρικό τους, προκειμένου για υποκατάστημα αλλοδαπής και

iii) Σε αλλοδαπή ή ημεδαπή επιχείρηση που ανήκει στον ίδιο όμιλο,

 

αναγνωρίζονται προς έκπτωση μέχρι ποσοστού τέσσερα τοις εκατό (4%) επί των ακαθαρίστων εσόδων που προκύπτουν από τη χρήση του συγκεκριμένου δικαιώματος και μη δυνάμενο το ποσό αυτό να υπερβεί τα εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές ετησίως. Για την έκδοση τέτοιων δαπανών πέρα των ως άνω ορίων απαιτείται προηγούμενη έγκριση της επιτροπής που συνιστάται για το σκοπό αυτό στο υπουργείο Οικονομικών. Κατά της απόφασης αυτής της επιτροπής επιτρέπεται προσφυγή κατά τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της απόφασης.

 

Η ως άνω επιτροπή αποτελείται από έναν πρόεδρο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, ως πρόεδρο και μέλη αυτής, τον γενικό διευθυντή Ελέγχων του υπουργείου Οικονομικών, το διευθυντή της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος, 1 ορκωτό ελεγκτή του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και 1 εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών.

 

Η επιτροπή προκειμένου να μορφώσει και τεκμηριώσει γνώμη μπορεί να ζητεί αναλυτικά στοιχεία, δικαιολογητικά και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνει κατά περίπτωση χρήσιμη.

 

Με αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών συγκροτείται η ως άνω επιτροπή και καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας, τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής. Για την έκπτωση των δικαιωμάτων και αποζημιώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, αρκεί η πίστωση αυτών στο όνομα του δικαιούχου εφόσον έχουν υποβληθεί οι σχετικές δηλώσεις απόδοσης του παρακρατηθέντος φόρου που αναλογεί σε αυτά, χωρίς να απαιτείται και η καταβολή τους.

 

Η πίστωση του δικαιούχου στα τηρούμενα βιβλία μπορεί να γίνει μέχρι την προθεσμία που ισχύει για την ενέργεια των εγγραφών κλεισίματος ισολογισμού.}

 

7. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του νόμου 2238/1994 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. Στις επιχειρήσεις των πιο κάτω περιπτώσεων β', γ', δ' και στ' αναγνωρίζεται, από την 01-01-1997 έως και την 31-12-1999, έκπτωση χωρίς δικαιολογητικά, από τα ακαθάριστα έσοδα αυτών, για την αντιμετώπιση ειδικών δαπανών για τις οποίες, λόγω της φύσεώς τους, δεν είναι εφικτή η λήψη αποδεικτικών στοιχείων, υπολογιζόμενη στα αναφερόμενα πιο κάτω ακαθάριστα έσοδα με βάση την ακόλουθη κλίμακα: Σε ακαθάριστα έσοδα μέχρι τρία δισεκατομμύρια δραχμές, ποσοστό έκπτωσης 1% και δε ακαθάριστα έσοδα πάνω από τρία δισεκατομμύρια δραχμές, ποσοστό έκπτωσης μισό τοις εκατό (0,5%). Για τις επιχειρήσεις των πιο κάτω περιπτώσεων α' και ε' η ως άνω έκπτωση υπολογίζεται με βάση την ακόλουθη κλίμακα: Σε ακαθάριστα έσοδα μέχρι εφτακόσια πενήντα εκατομμύρια δραχμές ποσοστό έκπτωσης 2% πάνω από εφτακόσια πενήντα εκατομμύρια και μέχρι τρία δισεκατομμύρια δραχμές ποσοστό έκπτωσης 1% και σε ακαθάριστα έσοδα πάνω από τρία δισεκατομμύρια δραχμές ποσοστό έκπτωσης μισό τοις εκατό (0,5%).}

 

8. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του νόμου 2238/1994 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Εξαιρετικά, για τις επιχειρήσεις εξαγωγής πετρελαιοειδών προϊόντων και για τις μεταφορικές επιχειρήσεις διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών του νόμου [Ν] 383/1976 (ΦΕΚ 182/Α/1976) αναγνωρίζεται έκπτωση χωρίς δικαιολογητικά που υπολογίζεται σε ποσοστά μισό τοις εκατό (0,5%) στα έσοδά τους από εξαγωγές πετρελαιοειδών προϊόντων και δε ποσοστό 1% στα έσοδά τους από τη διενέργεια διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών. Ειδικά για τις επιχειρήσεις έκδοσης ημερήσιων και εβδομαδιαίων πολιτικών, αθλητικών και οικονομικών εφημερίδων και περιοδικών, αναγνωρίζεται έκπτωση χωρίς δικαιολογητικά που υπολογίζεται δε ποσοστά 2% επί των ακαθάριστων εσόδων που ορίζονται από τις ίδιες διατάξεις και ανεξάρτητα από το ύψος τους.}

 

9. Το προβλεπόμενο στις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 31 του νόμου 2238/1994 ποσοστό έκπτωσης δαπανών χωρίς δικαιολογητικά πέντε τοις εκατό (5%), μειώνεται σε 3%.

 

10. Η παράγραφος 13 του άρθρου 31 του νόμου 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{13. Για τον υπολογισμό των καθαρών κερδών των εταιριών του νόμου [Ν] 1665/1986 (ΦΕΚ 194/Α/1986) επιτρέπεται να ενεργείται για την κάλυψη επισφαλών απαιτήσεών τους, έκπτωση έως και 2% επί του συνολικού ύψους μισθωμάτων, τα οποία προκύπτουν από τις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, που έχουν συναφθεί μέσα στην οικεία διαχειριστικά χρήση. Το ποσό αυτό της πρόβλεψης για κάθε διαχειριστική χρήση, συναθροιζόμενο με το ποσό της πρόβλεψης, η οποία διενεργήθηκε δε προγενέστερες διαχειριστικές χρήσεις και εμφανίζεται στα τηρούμενα βιβλία της επιχείρησης, δεν μπορεί να υπερβεί το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όπως αυτό εμφανίζεται στην απογραφή τέλους χρήσης. Η έκπτωση αυτή εμφανίζεται στα τηρούμενα βιβλία σε ειδικό λογαριασμό Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων.

 

Πέραν της πρόβλεψης αυτής, κανένα άλλο ποσό δεν αναγνωρίζεται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των εταιριών χρηματοδοτικής μίσθωσης για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων.}

 

11. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του νόμου 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ειδικά οι δαπάνες συντήρησης, λειτουργίας, επισκευής, κυκλοφορίας, αποσβέσεων και μισθωμάτων που καταβάλλονται σε εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον αποδεικνύεται η καταβολή τους με νόμιμα φορολογικά στοιχεία και έχουν αναγραφεί στα βιβλία του υπόχρεου, εκπίπτουν κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού ύψους αυτών, μη δυνάμενο να υπερβεί ποσοστό 3% του δηλωθέντος ακαθάριστου

εισοδήματος από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων.}

 

12.Η παράγραφος 2 του άρθρου 100 του νόμου 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Για να προσδιοριστεί το καθαρό κέρδος που προκύπτει στην Ελλάδα από τη μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης, η επιβάρυνση της μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα με γενικά έξοδα διαχείρισης και διάφορα άλλα έξοδα οργάνωσης και λειτουργίας της που πραγματοποιούνται από την έδρα της επιχείρησης που βρίσκεται στην αλλοδαπή, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από πέντε τοις εκατό (5%) των εξόδων διοικητικής λειτουργίας που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα από τη μόνιμη εγκατάσταση της αλλοδαπής επιχείρησης, όπως αυτά εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις κάθε δεδομένης διαχειριστικής χρήσης. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα αναγκαία προς τούτο δικαιολογητικά για την αναγνώριση των δαπανών αυτών και κάθε άλλη λεπτομέρεια χρήσιμη για την εφαρμογή αυτού του άρθρου.}

 

13.Απαιτήσεις ημεδαπών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων κατά αλλοδαπών επιχειρήσεων που αποδεδειγμένα έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση μέσα στο έτος 1996, οι οποίες προκύπτουν από τιμολόγια που έχουν εκδοθεί εντός του ίδιου έτους και προέρχονται από παροχή υπηρεσιών σε πελάτες των αλλοδαπών αυτών επιχειρήσεων, αποσβένονται ως επισφαλείς απαιτήσεις και αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα για τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών των επιχειρήσεων. Η απόσβεση των ως άνω επισφαλών απαιτήσεων βαρύνει ισόποσα την κλειόμενη διαχειριστική χρήση και τις δύο αμέσως επόμενες διαχειριστικές χρήσεις, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται επαρκή και ακριβή βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων στις χρήσεις αυτές. Για τον υπολογισμό του ποσού των επισφαλών απαιτήσεων που θα αποσβεσθούν, λαμβάνεται το ποσό αυτών που απομένει μετά την αφαίρεση των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων που έχουν σχηματίσει κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 2238/1994 οι εν λόγω ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, όπως το ποσό αυτό εμφανίζεται στα τηρούμενα βιβλία κατά τη λήξη της πρώτης διαχειριστικής χρήσης. Τυχόν εισπραττόμενα ποσά από τις ως άνω επιχειρήσεις έναντι των επισφαλών απαιτήσεών τους μετά τη λήξη της κλειόμενης διαχειριστικής χρήσης αποτελούν ακαθάριστα έσοδα της χρήσης μέσα στην οποία εισπράττονται και φορολογούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις φορολογίας εισοδήματος.}

 

14. Η υποπερίπτωση δ)δ' της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ)δ' Τα ασφάλιστρα που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για ομαδική ασφάλιση ζωής του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού τους, στην έννοια της οποίας συμπεριλαμβάνεται και η χορήγηση εφάπαξ ποσού ή περιοδικά καταβαλλόμενης παροχής σε χρήμα, μετά το χρόνο της πρόωρης ή κανονικής συνταξιοδότησης του ανωτέρω προσωπικού καθώς και η κάλυψη θανάτου ή κατά κινδύνων τυχαίων συμβεβηκότων, εκπίπτουν κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί των ετήσιων ακαθάριστων αμοιβών ενός εκάστου των ως άνω ασφαλίστρων εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) δραχμών.

 

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια της διάταξης αυτής δεν παρέχουν δικαίωμα λήψης δανείου της επιχείρησης ή των ασφαλιζομένων.

 

15. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 2238/1994 προστίθεται περίπτωση ι)η', που έχει ως εξής:

 

{ι)η' Τα έξοδα διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, αναδιοργάνωσης και γενικά των υπηρεσιών που παρέχονται στην επιχείρηση, από επιχειρήσεις που ανήκουν στον ίδιο ημεδαπό ή αλλοδαπό όμιλο ή και από τρίτους για σκοπούς που σχετίζονται με τα γενικότερα συμφέροντα του ομίλου εκπίπτουν από το εισόδημα της επιχείρησης αυτής, μόνο εάν και στο βαθμό που ωφελείται η ίδια από τη διενέργεια των δαπανών αυτών μέχρι ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) των αντίστοιχων δαπανών αυτής και για συνολικό ποσό μη δυνάμενο να υπερβεί τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές. Για έκπτωση ποσών πέρα των ορίων αυτών απαιτείται προέγκριση της επιτροπής που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης της παρούσας παραγράφου.}

 

16. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου και της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται για τα δικαιώματα ή αποζημιώσεις ή δαπάνες που αφορούν διαχειριστικές χρήσεις που λήγουν την 31-12-1997 και μετά.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.