Νόμος 2459/97 - Άρθρο 16a

Άρθρο 16Α: Φορολογία από πράξεις παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του νόμου 2238/1994 προστίθεται περίπτωση η, που έχει ως εξής:

 

{η) Από συμβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, εφόσον ο δικαιούχος του εισοδήματος είναι κάτοικος Ελλάδας και δεν είναι επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ή εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου ή αμοιβαίο κεφάλαιο του νόμου [Ν] 1969/1991. Ως παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα νοούνται τα χρηματοοικονομικά μέσα που ορίζονται στις υποπεριπτώσεις γ)γ έως και ζ)ζ της περίπτωσης α της παραγράφου 1 και στην παράγραφο 20 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2396/1996 (ΦΕΚ 73/Α/1996), καθώς και αυτά που καθορίζονται με πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.}

 

2. Στο άρθρο 26 του νόμου 2238/1994 προστίθεται παράγραφος 8, που έχει ως εξής:

 

{8. Για τα εισοδήματα που αναφέρονται στην περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 24, ο χρόνος λήξης της σύμβασης. Κάθε ανανέωση ή παράταση της σύμβασης θεωρείται για την εφαρμογή της διάταξης αυτής ως νέα σύμβαση.}

 

3. Στο άρθρο 54 του νόμου 2238/1994 οι παράγραφοι 3, 4 και 5 αναριθμούνται σε 4, 5 και 6 αντίστοιχα και προστίθεται νέα παράγραφος 3, που έχει ως εξής:

 

{3. Στα εισοδήματα της περίπτωσης η της παραγράφου 1 του άρθρου 24 ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Με την παρακράτηση του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για το εισοδήματα αυτά.}

 

4. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 54 του νόμου 2238/1994, όπως αυτή αναριθμήθηκε με την προηγούμενη παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, προστίθεται περίπτωση στ' που έχει ως εξής:

 

{στ. Για τα εισοδήματα της περίπτωσης η της παραγράφου 1 του άρθρου 24, κατά το χρόνο λήξης έκαστης σύμβασης ή κατά την καταβολή τους εφόσον αυτό συμφωνείται να γίνει πριν από το χρόνο λήξης της σύμβασης.}

 

5. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 54 του νόμου 2238/1994, όπως αυτή αναριθμήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, προστίθεται περίπτωση δ, που έχει ως εξής:

 

{δ. Για τα εισοδήματα της περίπτωσης στ της προηγούμενης παραγράφου, το πρόσωπο που τα καταβάλλει.}

 

6. Στις εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και στα αμοιβαία κεφάλαια επιβάλλεται φόρος εισοδήματος στις αποδόσεις που προκύπτουν από συμβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, όπως αυτά ορίζονται στην περίπτωση η της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του νόμου 2238/1994, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή τρία τοις χιλίοις (3‰) επί του ημερήσιου μέσου όρου των ποσών βάσης (national amounts) που αφορούν στις πράξεις ή στις συμβάσεις επί των ως άνω παραγώγων. Για την απόδοση του φόρου αυτού έχουν ανάλογη εφαρμογή τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 των άρθρων 16 και 48 του νόμου [Ν] 1969/1991.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 6 του νόμου 2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α/1998).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 15 του νόμου 3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α/2006).

 

7.Στην παράγραφο 3 του άρθρου 28 του νόμου 2238/1994 προστίθεται περίπτωση θ που έχει ως εξής:

 

θ.Οι αποδόσεις από συμβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που πραγματοποιούν επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχεία. Ως παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα νοούνται τα χρηματοοικονομικά μέσα που αναφέρονται στην περίπτωση η της παραγράφου 1 του άρθρου 24.}

 

8.Στην παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 2238/1994 προστίθεται περίπτωση ι)ζ' που έχει ως εξής:

 

{ι)ζ. Των ζημιών που προκύπτουν από συμβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, οι οποίες πραγματοποιούνται για κάλυψη κινδύνων.}

 

9. Για τους επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχεία, οι οποίοι διενεργούν πράξεις ή συνάπτουν συμβάσεις επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, με εξαίρεση τις εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και τα αμοιβαία κεφάλαια, τα πιστωτικά ιδρύματα είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν στον προϊστάμενο της αρμόδιας γι' αυτά δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, μέσα στον επόμενο μήνα από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου αναλυτικές καταστάσεις με στοιχεία των πράξεων που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο τρίμηνο αυτά. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή υποβολής με ανακριβή στοιχεία, επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 32 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχεία.

 

10. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 1676/1986 (ΦΕΚ 204/Α/1986) προστίθεται περίπτωση στ που έχει ως εξής:

 

{στ. Τα έσοδα και ωφέλειες των Τραπεζών που προέρχονται από πράξεις επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Ως παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα νοούνται τα χρηματοοικονομικά μέσα που ορίζονται στις υποπεριπτώσεις γ)γ έως και ζ)ζ της περίπτωσης α της παραγράφου 1 και στην παράγραφο 20 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2396/1996, καθώς και αυτό που καθορίζονται με πράξεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.}

 

11. Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου και από κάθε άλλο έμμεσο φόρο, τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, οι συμβάσεις και παρεπόμενες πράξεις επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων καθώς και τα πάσης φύσεως κέρδη και έσοδα που απορρέουν από την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών. Ως παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα νοούνται τα χρηματοοικονομικά μέσα που ορίζονται στις υποπεριπτώσεις γ)γ έως και ζ)ζ της περίπτωσης α της παραγράφου 1 και στην παράγραφο 20 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2396/1996, καθώς και αυτά που καθορίζονται με πράξεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

 

12. Με κοινές αποφάσεις των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού της απόδοσης που προκύπτει από παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις καταστάσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

 

13. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται από τις 08-01-1997 και μετά.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.