Νόμος 2459/97 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Καταβολή του φόρου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο φόρος που αναλογεί με βάση τη δήλωση καταβάλλεται σε τρεις (3) ίσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης, οι δε υπόλοιπες την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των διμήνων που ακολουθούν.

 

Δήλωση που υποβάλλεται χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή της πρώτης δόσης, θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.

 

Κατ' εξαίρεση ο φόρος που αναλογεί στις δηλώσεις έτους 1997 καταβάλλεται σε δύο (2) ίσες διμηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου από τη βεβαίωση του φόρου μήνα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του νόμου 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α/1997) και την παράγραφο 11 του άρθρου 1 του νόμου 2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α/2000)

 

2. Ο κύριος φόρος που οφείλεται με βάση οποιοδήποτε άλλο τίτλο, ο πρόσθετος φόρος και το πρόστιμο, καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος.

 

3. Αν ο υπόχρεος καταβάλει εφάπαξ όλα τα ποσά που βεβαιώθηκαν σε βάρος του, με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση, μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης, εκπίπτει ποσοστό δυόμισι τοις εκατό (2,5%).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 14 του νόμου 2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α/1998).

 

4. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμη προσφυγή κατά πράξης επιβολής φόρου που προβλέπεται από τα άρθρα του παρόντος, βεβαιώνεται αμέσως ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του αμφισβητούμενου με την πράξη κύριου και πρόσθετου φόρου. Το ποσό που βεβαιώνεται εισπράττεται εφάπαξ μέσα στον επόμενο από τη βεβαίωση μήνα και συμψηφίζεται με το φόρο και τον πρόσθετο που θα καθοριστούν με βάση την απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου και το ποσό που τυχόν βεβαιώθηκε επιπλέον εκπίπτεται ή επιστρέφεται κατά περίπτωση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 28 του νόμου 2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α/1998).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του νόμου 3634/2008 (ΦΕΚ 9/Α/2008).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.