Νόμος 2459/97 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε πρόστιμο μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές που δεν μπορεί να υπερβεί το διπλάσιο του φόρου υπόκεινται:

 

α) Ο υπόχρεος σε δήλωση ή σε φόρο, ο οποίος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 21 έως 35 του παρόντος, ανεξάρτητα από την επιβολή πρόσθετου φόρου που μπορεί να προβλέπεται και

β) καθένας ο οποίος είναι υποχρεωμένος με βάση τις διατάξεις των άρθρων 21 έως 35 του παρόντος, ή ο οποίος καλείται από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας να δώσει στοιχεία ή πληροφορίες ή να παράσχει υπηρεσίες για την εξακρίβωση της φορολογητέας ύλης ή να τηρήσει, κατά την ενέργεια πράξεων του επαγγέλματος ή του λειτουργήματος που ασκεί, όρους και διατυπώσεις που ορίζονται από τις ίδιες διατάξεις και αρνείται οπωσδήποτε ή παραλείπει να το πράξη.

 

Το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος εκείνου που έκανε τις παραβάσεις του προηγούμενου εδαφίου με αιτιολογημένη πράξη του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. Σε περίπτωση που οι παραβάσεις γίνονται από ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμες εταιρείες, συνεταιρισμούς και λοιπά νομικά πρόσωπα, το πρόστιμο, επιβάλλεται σε βάρος της εταιρείας του συνεταιρισμού ή του νομικού προσώπου. Για την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου, την επίδοσή της, την άσκηση προσφυγής και των ειδικών μέσων και γενικά τη διαδικασία της βεβαίωσης αυτού εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις επιβολής προστίμου που ισχύουν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 των άρθρων 30 και 31 και του άρθρου 40 του νόμου [Ν] 820/1978 περί λήψεως μέτρων δια την περιστολή της φοροδιαφυγής και άλλων τινών συναφών διατάξεων, έχουν εφαρμογή και στη φορολογία ακίνητης περιουσίας.

 

3. Οι ποινές που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 43 του νόμου [Ν] 820/1978 εφαρμόζονται και στους παραβάτες των διατάξεων των άρθρων του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από την παράγραφο 11 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α/1999).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.