Νόμος 2459/97 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Το ετήσιο τεκμαρτό ή καταβαλλόμενο μίσθωμα για δευτερεύουσα κατοικία, γενικώς, εφόσον η επιφάνειά της υπερβαίνει τα 100 m2, το οποίο πολλαπλασιάζεται με συντελεστή δύο (2). Αν ο φορολογούμενος, η σύζυγος του και τα πρόσωπα που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν έχουν στην κατοχή ή κυριότητα τους περισσότερα ακίνητα με συνολική επιφάνεια άνω των 100 m2, τα οποία χρησιμοποιούνται από αυτούς ως δευτερεύουσα κατοικία, τότε για τον υπολογισμό του πραγματικού ή του τεκμαρτού μισθώματος τους λαμβάνονται υπόψη όλες οι μισθούμενες ή ιδιοκατοικούμενες κατοικίες τους. Κατ' εξαίρεση, δεν λαμβάνεται υπόψη η τεκμαρτή δαπάνη για δευτερεύουσα κατοικία με επιφάνεια μέχρι εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα, που βρίσκεται σε χωριό ή πόλη με πληθυσμό κάτω από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους και η οποία περιήλθε στο φορολογούμενο ή τη σύζυγο του από κληρονομία, προίκα ή γονική παροχή, εκτός από τις κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές, οι οποίες χαρακτηρίζονται κατά την κείμενη νομοθεσία ως τουριστικοί τόποι.}

 

2. Ο πίνακας του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

Φορολογήσιμοι ίπποι αυτοκινήτου

Ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης (σε δραχμές)

μέχρι 7

1.500.000

8

1.900.000

9

2.450.000

10

3.000.000

11

3.600.000

12

4.350.000

13

5.100.000

14

6.300.000

15

8.200.000

16

10.400.000

17

12.800.000

18

15.300.000

19

17.900.000

20

20.600.000

21

23.400.000

22 - 23

26.400.000

24 - 25

29.700.000

26 - 27

33.400.000

28 και άνω

35.000.000

 

3. Το ποσοστά μείωσης της τεκμαρτής δαπάνης των επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης λόγω παλαιότητας αυτών, που προβλέπονται από τις υποπεριπτώσεις α)α', β)β' και γ)γ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου 2238/1994 ορίζονται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%), είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και σαράντα τοις εκατό (40%) αντίστοιχα.

 

4. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ) Η ετήσια δαπάνη που καταβάλλεται για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή δύο (2). Αν ο φορολογούμενος απασχολεί ένα μόνο οικιακό βοηθό, η καταβαλλόμενη γι' αυτόν ετήσια δαπάνη δεν αποτελεί τεκμήριο, όταν ο ίδιος ή πρόσωπο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει παρουσιάζει αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή έχει ηλικία πάνω από εξήντα πέντε (65) ετών.}

 

5. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε) Η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης κυριότητας ή κατοχής του φορολογουμένου, της συζύγου του ή των προσώπων που τους βαρύνουν κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, η οποία ορίζεται ως εξής:

 

α)α) Για μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και μη, ολικού μήκους μέχρι 3 m στο ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχμών, που προσαυξάνεται με το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών για κάθε μέτρο μήκους πάνω από τα 3 m.

 

β)β) Προκειμένου για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη με χώρο ενδιαίτησης η τεκμαρτή δαπάνη υπολογίζεται βάσει των μέτρων ολικού μήκους του σκάφους ως εξής:

 

Μήκος σκάφους

Ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης (σε δραχμές)

Μέχρι 8 m

3.300.000

πάνω από 8 και μέχρι 10 m

5.900.000

πάνω από 10 και μέχρι 12 m

8.600.000

πάνω από 12 και μέχρι 14 m

11.500.000

πάνω από 14 και μέχρι 16 m

14.700.000

πάνω από 16 και μέχρι 18 m

18.300.000

πάνω από 18 και μέχρι 20 m

22.400.000

πάνω από 20 και μέχρι 22 m

27.100.000

πάνω από 22 και μέχρι 24 m

32.500.000

πάνω από 24 και μέχρι 26 m

38.700.000

πάνω από 26 και μέχρι 28 m

45.800.000

πάνω από 28 και μέχρι 30 m

53.900.000

πάνω από 30 και μέχρι 32 m

63.100.000

πάνω από 32 m

70.500.000

 

Το ποσά της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης αυτής της υποπερίπτωσης μειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) προκειμένου για ιστιοφόρα ναυταθλητικά σκάφη που χρησιμοποιούνται για ναυταθλητικούς αγώνες. Για τη μείωση αυτή απαιτείται σχετική βεβαίωση που χορηγείται από την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία θεωρημένη από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

 

Η τεκμαρτή δαπάνη από κάθε σκάφος μειώνεται ανάλογα με την παλαιότητα του κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από πέντε (5) έτη και μέχρι δέκα (10) από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά και είκοσι τοις εκατό (20%) αν έχει περάσει χρονικά διάστημα πάνω από δέκα (10) έτη.

 

Προκειμένου για σκάφη με μόνιμο πλήρωμα ναυτολογημένο για ολόκληρο ή μέρος του έτους, στην παραπάνω δαπάνη προστίθεται και η αμοιβή του πληρώματος πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή δύο (2). Τα σκάφη επαγγελματικής χρήσης δεν λαμβάνονται υπόψη για το τεκμήριο της δαπάνης. Οι διατάξεις της περίπτωσης β', εκτός αυτών που αναφέρονται στην και την ακινησία των αυτοκινήτων, εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση αυτή.}

 

6. Οι υποπεριπτώσεις α)α', β)β' και γ)γ' της περιπτώσεις στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου 2238/1994 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α)α) Για αεροσκάφη με κινητήρα κοινό, εσωτερικής καύσης και στροβιλοελικοφόρα, καθώς και ελικόπτερα, στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων (9.000.000) δραχμών για τους εκατόν πενήντα (150) πρώτους ίππους, που προσαυξάνεται με το ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) δραχμών για κάθε ίππο πάνω από τους εκατόν πενήντα (150) ίππους του κινητήρα αυτών.

 

β)β) Για αεροσκάφη αεριοπροωθούμενα (JET) στο ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων (27.000) δραχμών για κάθε λίμπρα ώθησης.

 

γ)γ) Για ανεμόπτερα στο ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων (1.800.000) δραχμών.}

 

7. Στο τέλος της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του νόμου 2238/1994 προστίθεται υποπερίπτωση γ)γ' που έχει ως εξής:

 

{γ)γ) που είχαν διαμείνει πέντε (5) τουλάχιστον συνεχή χρόνια στην αλλοδαπή και το επικαλούμενο ποσό συναλλάγματος προέρχεται από καταθέσεις στο όνομα τους ή στο όνομα του άλλου συζύγου σε τράπεζα της Ελλάδας ή σε υποκατάστημα Ελληνικής τράπεζας στο εξωτερικό κατά το χρόνο που διέμεναν στην αλλοδαπή ή από καταθέσεις τους μέσα σε 1 χρόνο από τη μετοικεσία τους στην Ελλάδα χωρίς το συνάλλαγμα αυτό να έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή. Η προϋπόθεση της μη επανεξαγωγής του συναλλάγματος δεν απαιτείται για το ποσό εκείνο του συναλλάγματος που έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή για την απόκτηση περιουσιακού στοιχείου από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 17 εφόσον η δαπάνη για την απόκτηση αυτού του στοιχείου έχει ληφθεί υπόψη κατά την εφαρμογή των άρθρων 17 ή 19.}

 

8. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του νόμου 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Οι κύριοι ή κάτοχοι επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ή ημιφορτηγού εκτός από αγροτικό ημιφορτηγό - ή μοτοσικλέτας από 500 κυβικά εκατοστά και πάνω ή κότερου ή θαλαμηγού ή ακάτου ή αεροσκάφους ή αυτοκινήτου μικτής χρήσης ή αυτοκινήτου τύπου JEEP ή σκαφών αναψυχής, καθώς και όσοι έχουν στη διάθεσή τους για τις ατομικές ή οικογενειακές τους ανάγκες τέτοιου είδους μεταφορικά μέσα, τα οποία ανήκουν είτε στη σύζυγό τους είτε στα μέλη που τους βαρύνουν, είτε σε εταιρίες στις οποίες αυτοί μετέχουν ως εταίροι, διαχειριστές εταίροι ή είναι πρόεδροι ή διοικητές ή διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι ανώνυμης εταιρίας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.