Νόμος 2465/97 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών συγκροτείται στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Επιτροπή με Πρόεδρο καθηγητή μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου των τριών πρώτων βαθμίδων και μέλη δημοσίους υπαλλήλους κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης βαθμού Α' και Β' και ειδικούς επιστήμονες με γνώση και εμπειρία σε θέματα διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας. Έργο της Επιτροπής είναι η μελέτη και η υποβολή πρότασης για την αναμόρφωση της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορά την οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Για την τεχνική στήριξη και τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής με την ίδια απόφαση ορίζεται ως γραμματέας υπάλληλος του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Στον Πρόεδρο, τα μέλη και το γραμματέα της Επιτροπής καταβάλλεται, μετά την περαίωση του έργου της, εφάπαξ αποζημίωση. Το ύψος της καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών και βαρύνει τον προϋπολογισμό (κωδικός 5161) της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

2. Το προβλεπόμενο στην παράγραφο 3 του άρθρου 30 του νόμου 2434/1996 (ΦΕΚ 188/Α/1996) μηνιαίο ειδικό επίδομα υποστήριξης Υπηρεσιών Αερολιμένων, αυξάνεται αναδρομικά από την 01-01-1996 στο ποσοστό που ορίζεται στην ως άνω διάταξη. Για το προσωπικό που μεταφέρθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου δεύτερου του νόμου 2338/1995 η αναδρομικότητα ισχύει από 01-07-1996, ημερομηνία μεταφοράς τους στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

 

3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου 2338/1995 (ΦΕΚ 202/Α/1995) προστίθεται εδάφιο δεύτερο ως εξής:

 

{Η αμοιβή των συμβούλων καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.}

 

4. Από τη θέση σε εκκαθάριση της εταιρείας Αερολιμήν Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία το σύνολο των κινητών πραγμάτων που ήταν στην κυριότητά της αποτελούν περιουσιακό στοιχείο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας προορισμένο για τη λειτουργία της.

 

5. 5. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μπορεί να καταρτίζει, να οργανώνει και να εκτελεί κάθε είδους προγράμματα αεροπορικού αντικειμένου για την εκπαίδευση, επιμόρφωση και εξειδίκευση του προσωπικού κρατικών φορέων του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικών προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών.

 

Για τον ορισμό του εκπαιδευτικού προσωπικού και την αποζημίωση του εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/2007).

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται το κόστος της παροχής εκπαίδευσης, η διαδικασία και ο τρόπος είσπραξης του προκειμένου για εκπαιδευτικά προγράμματα που παρέχονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή σε φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, τα οποία σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το αεροπορικό αντικείμενο της Πολιτικής Αεροπορίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του νόμου 3913/2011 (ΦΕΚ 18/Α/2011).

 

6. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δύναται επίσης να καταρτίζει, να οργανώνει και να εκτελεί επί αμοιβή ή χωρίς αμοιβή, όταν προβλέπεται από διακρατική συμφωνία, προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και εξειδίκευσης, που αναφέρονται στο ειδικότερο αντικείμενο της υπηρεσίας, μη καλυπτόμενα από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, για οποιοδήποτε άλλο θέμα πολιτικής αεροπορίας στο προσωπικό ημεδαπών ή αλλοδαπών κρατικών ή ιδιωτικών φορέων, που έχουν άμεσα ή έμμεσα σχέση με αεροπορικές δραστηριότητες.

 

Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, να προβλέπεται και η κάλυψη των εξόδων ταξιδιού, διαμονής και διατροφής των συμμετεχόντων στα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 46 του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.