Νόμος 2516/97 - Άρθρο 22

Άρθρο 22


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 1571/1985 (ΦΕΚ 192/Α/1985), όπως αυτές προστέθηκαν με την παράγραφο 4 του άρθρου 15 του νόμου 2289/1995 (ΦΕΚ 27/Α/1995), αντικαθίστανται ως εξής:

 

{6. Οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, που κατέχουν τις ειδικές άδειες εμπορίας του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 1571/1985, έχουν και την ευθύνη, σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε αγορανομικές διατάξεις, για την ποιότητα και ποσότητα των προϊόντων που διακινούν.

 

Η διακίνηση των πετρελαιοειδών προϊόντων μπορεί να γίνεται και δια παραγγελιοδόχων ή πρακτόρων των εταιρειών εμπορίας, χωρίς να αίρεται στην περίπτωση αυτή η ευθύνη των εταιρειών εμπορίας για λογαριασμό των οποίων αυτοί ενεργούν.

 

Οι παραγγελιοδόχοι ή πράκτορες των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών επιτρέπεται να διακινούν πετρελαιοειδή προϊόντα, για λογαριασμό μιας και μόνο εταιρείας εμπορίας.

 

7.1. Εκτός των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 1571/1985, δικαίωμα διάθεσης πετρελαιοειδών προϊόντων στους τελικούς καταναλωτές έχουν και:

 

α) οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να διαθέτουν βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης (automotive diesel) για οχήματα, μικρά σκάφη και για άλλες χρήσεις, πετρέλαιο θέρμανσης (heating diesel) και φωτιστικό πετρέλαιο,

 

β) οι πρατηριούχοι υγραερίων, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να διαθέτουν υγραέρια μέσω αντλιών για οχήματα,

 

γ) τα καταστήματα λιανικής πώλησης, τα οποία έχουν το δικαίωμα να διαθέτουν σε φιάλες υγραέρια, προερχόμενα από αγορά μέσω εταιρειών, οι οποίες έχουν την ειδική άδεια εμπορίας, κατηγορίας Γ', του νόμου [Ν] 1571/1985,

 

δ) οι μεταπωλητές πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανση, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να διαθέτουν:

 

i) πετρέλαιο κίνησης (automotive diesel), στον τελικό καταναλωτή, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την παραγωγή θερμότητας (πλην μηχανών εσωτερικής καύσης),

ii) πετρέλαιο θέρμανσης (heating diesel) και

iii) φωτιστικό πετρέλαιο,

 

ε) οι μεταπωλητές ναυτιλιακών καυσίμων (bunkering), οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να διαθέτουν αποκλειστικά ναυτιλιακά καύσιμα, για εφοδιασμούς πλοίων, δηλαδή diesel marine, diesel S 0,2% ΚΒ και πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (μαζούτ). Η διακίνηση των παραπάνω καυσίμων από τις εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων ή των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, που κατέχουν ειδική άδεια εμπορίας, κατηγορίας Ε, μέχρι και το εφοδιαζόμενο πλοίο, πραγματοποιείται με μεταφορικά μέσα, ιδιόκτητα ή μισθωμένα των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και με αποκλειστική ευθύνη των εταιρειών αυτών.

 

Οι μεταπωλητές ναυτιλιακών καυσίμων παραλαμβάνουν επί του εφοδιαζόμενου πλοίου, από τις εταιρείες εμπορίας που κατέχουν ειδική άδεια εμπορίας, κατηγορίας Ε, και παραδίδουν τα ναυτιλιακά καύσιμα στον τελικό καταναλωτή.

 

7.2. Οι μεταπωλητές πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανση και οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων απαγορεύεται να διαθέτουν ναυτιλιακά καύσιμα. Οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων απαγορεύεται να διαθέτουν ναυτιλιακά καύσιμα σε κατάσταση TRANZIT. Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας μεταπωλητή πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανση, στους κατόχους άδειας πρατηρίου υγρών καυσίμων, εφόσον πληρούνται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η εμπορική δραστηριότητα του μεταπωλητή ασκείται εκτός του χώρου δεξαμενών του πρατηρίου και δεν έχει καμία σχέση με τη λειτουργία του.

 

7.3. Οι μεταπωλητές πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανση δύνανται να χρησιμοποιούν, για τη διακίνηση των προϊόντων που εμπορεύονται, ιδιόκτητους αποθηκευτικούς χώρους, εφόσον έχουν τις σχετικές άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας τους, για τα προϊόντα αυτά.

 

Οι μεταπωλητές ναυτιλιακών καυσίμων απαγορεύεται να χρησιμοποιούν, σε κάθε περίπτωση, αποθηκευτικούς χώρους.

 

7.4. Οι πρατηριούχοι και οι μεταπωλητές του εδαφίου 1 της παρούσας παραγράφου προμηθεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα μόνο από τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων που κατέχουν τις ειδικές άδειες εμπορίας του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 1571/1985, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

 

7.5. Με αγορανομικές διατάξεις και αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης θα καθορισθούν οι διοικητικές ποινές και τα πρόστιμα, τα οποία θα επιβάλλονται σε καθέναν που ασκεί παράνομη διακίνηση και εμπορία πετρελαιοειδών προϊόντων. Σε περίπτωση υποτροπής είναι δυνατή η ανάκληση των αδειών λειτουργίας των εγκαταστάσεων και εμπορίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες που χορήγησαν τις άδειες αυτές.

 

7.6. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας:

 

α)μεταπωλητή πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανση και

 

β) μεταπωλητή ναυτιλιακών καυσίμων (bunkering) για εφοδιασμούς πλοίων εσωτερικού - εξωτερικού, καθώς και κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.}

 

2. Το εδάφιο ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 1571/1985 (ΦΕΚ 192/Α/1985) (Άδεια Ε'), όπως αντικαταστάθηκε με το εδάφιο ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόμου 2081/1992, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε)Άδεια Ε'

 

Άδεια εμπορίας καυσίμων πλοίων και αεροσκαφών, που υπάγονται σε ιδιαίτερη φορολογική μεταχείριση, για όλη τη χώρα, καθώς επίσης και άδεια εξυπηρετήσεως εταιρειών για τη διάθεση από αυτές των παραπάνω καυσίμων.

 

Στην έννοια της εξυπηρετήσεως συμπεριλαμβάνονται και οι πωλήσεις των παραπάνω καυσίμων, μόνο μεταξύ των εταιρειών εμπορίας, οι οποίες έχουν την ειδική άδεια εμπορίας του παρόντος εδαφίου (Άδεια Ε').}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.