Νόμος 2519/97 - Άρθρο 54

Άρθρο 54: Τεχνικές υπηρεσίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δημόσια έργα, σύμφωνα με την έννοια των διατάξεων του άρθρου 1 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984), των εποπτευόμενων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που εκτελούνται στα όρια των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών - Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής, μπορεί με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας να χαρακτηρίζονται ως ειδικά ή γενικότερης σημασίας έργα. Στις περιπτώσεις αυτές οι αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία για το δημόσια έργα, ασκούνται από την τεχνική υπηρεσία του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, στο οποίο ανήκει το έργο και οι αρμοδιότητες της προϊσταμένης αρχής από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 29 του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους προϊστάμενους (διευθυντές - τμηματάρχες) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του αυτού Υπουργείου. Σε περίπτωση έλλειψης ή ανεπαρκούς στελέχωσης της τεχνικής υπηρεσίας του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας μπορεί να ορίζει Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Προγραμματισμού και Εποπτείας Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Για τα ανωτέρω έργα γνωμοδοτεί, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και οι αιτήσεις θεραπείας του άρθρου 12 του νόμου 1418/1984 απευθύνονται και επιδίδονται στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, ο οποίος αποφασίζει ύστερα από γνώμη του ανωτέρω Τεχνικού Συμβουλίου. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως και στα έργα νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και γενικώς κοινωφελών ιδρυμάτων που εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις για τα δημόσια έργα στα όρια των ανωτέρω Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

 

Για τα έργα αρμοδιότητας των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, να ορίζονται ως Προϊσταμένη Αρχή ή Εποπτεύουσα Υπηρεσία, Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία και Τεχνικό Συμβούλιο του έργου, τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας στην οποία εκτελούνται τα έργα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο α του άρθρου 18 του νόμου 3209/2003 (ΦΕΚ 304/Α/2003).

 

2. Το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας έχει αρμοδιότητα και σε θέματα μελετών του τομέα πρόνοιας.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας κατά τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1398/1983 μπορεί να ανατίθεται στη Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων η μελέτη και η κατασκευή έργων ευρύτερης σημασίας των τομέων υγείας και πρόνοιας.

 

4. Στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας συνιστάται Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υποδομών, στην οποία υπάγονται οι παρακάτω Διευθύνσεις του Υπουργείου αυτού:

 

α) Τεχνικών Υπηρεσιών,

β) Πληροφορικής,

γ) Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

δ) Ανάπτυξης Κοινοτικών Προγραμμάτων και

ε) Αξιοποίησης περιουσίας και Κτηματολογίου.

 

Συνιστάται δια του παρόντος και προστίθεται στον οργανισμό του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας θέση Γενικού Διευθυντή Τεχνικών Υποδομών, στην οποία τοποθετείται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τεχνικών στις Διευθύνσεις του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας με βαθμό Α' που επιλέγεται από το ειδικό υπηρεσιακό συμβούλιο της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του νόμου 2190/1994.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.