Νόμος 2539/97 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Προϋπολογισμός των νέων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οικονομική διαχείριση των δήμων και κοινοτήτων των οποίων η λειτουργία λήγει την 31-12-1998 - Δάνεια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι δήμοι που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο υποχρεούνται να καταρτίσουν τον προϋπολογισμό τους και να φροντίσουν για τον κατά νόμο έλεγχό του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 222 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 μέχρι την 28-02-1999. Στον προϋπολογισμό του νέου δήμου εγγράφονται υποχρεωτικά όλες οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις των καταργούμενων δήμων ή κοινοτήτων.

 

Μέχρι την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού του νέου δήμου και πάντως όχι αργότερα από την ανωτέρω προθεσμία οι προϋπολογισμοί των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που καταργούνται, εκτελούνται ως προϋπολογισμοί του νέου δήμου κατ' εφαρμογή του άρθρου 216 του προεδρικού διατάγματος 410/1995.

 

Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη με βάση τους προϋπολογισμούς των καταργούμενων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Ο δήμαρχος εκδίδει τα οικεία χρηματικά εντάλματα σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του τέως δήμου ή της κοινότητος που αφορούν οι δαπάνες.

 

Τα εντάλματα πληρωμής δαπανών των ανωτέρω προϋπολογισμών και τα δικαιολογητικά τους φέρουν τον τίτλο Δήμος ή Κοινότητα ________

 

Προϋπολογισμός τέως Δήμου ή Κοινότητος ________

 

Οι απολογισμοί των κοινοτήτων που καταργούνται, έτους 1998 ή παλαιότερων ετών υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο από το νέο δήμο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 του προεδρικού διατάγματος 410/1995.

 

Η παρούσα παράγραφος ισχύει ανάλογα και για τις κοινότητες που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο.

 

2. Από την έναρξη της λειτουργίας των νέων δήμων και κοινοτήτων που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο έως την οριστική εναρμόνιση των ορίων αρμοδιότητος των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών με τα όρια των νέων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αρμόδια για το νέο δήμο ή κοινότητα είναι η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία που ήταν αρμόδια για τον πρώην Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης του οποίου οικισμός ορίζεται ως έδρα του νέου δήμου ή κοινότητος.

 

3. Οι σχετικές με τη δωρεά και την εκποίηση ακινήτων αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των οποίων η λειτουργία λήγει την 31-12-1998, λαμβάνονται με την ειδική πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 246 και της παραγράφου 1 του άρθρου 248 του προεδρικού διατάγματος 410/1995.

 

4. Συμφωνίες ή συμβάσεις για την εκμίσθωση δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων ή τη μίσθωση ακινήτων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το άρθρα 253 και 254 του προεδρικού διατάγματος 410/1995, που συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου από δήμους ή κοινότητες των οποίων η λειτουργία λήγει την 31-12-1998 δεν μπορούν να έχουν διάρκεια μεγαλύτερη των δύο (2) ετών.

 

5. Για τις οφειλές από δάνεια του άρθρου 67 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3033/1954 εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 9 του νόμου 1416/1984.

 

6. Για τον υπολογισμό των κατά το άρθρο 173 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 εξόδων παράστασης των αιρετών οργάνων των νέων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των πραγματοποιηθέντων τακτικών εσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συνενώθηκαν.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.