Νόμος 2539/97 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Αρμοδιότητες, αξίωμα, έξοδα κινήσεως, υποχρεώσεις και συμμετοχή του παρέδρου στα κοινοτικά συμβούλια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι πάρεδροι καλούνται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις του κοινοτικού συμβουλίου και έχουν δικαίωμα να εκφράσουν γνώμη σε όλα τα θέματα που συζητούνται σε αυτό.

 

2. Ο πάρεδρος:

 

Υπογράφει με ανάθεση του προέδρου κοινότητος τα οριζόμενα από αυτόν έγγραφα, βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά.
Ενημερώνει τον πρόεδρο της κοινότητας και τα άλλα αρμόδια όργανα της κοινότητος για το προβλήματα του κοινοτικού διαμερίσματος και συνεργάζεται με αυτά και τις αρμόδιες υπηρεσίες για την επίλυση τους.
Ασκεί όσες αρμοδιότητες του μεταβιβάζει ο πρόεδρος κοινότητος με απόφασή του.
Αν ο πάρεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, αυτές τις αρμοδιότητες τις ασκεί ο πρόεδρος κοινότητας.
Υποβάλλει προτάσεις στα αρμόδια κοινοτικά όργανα για τους ακόλουθους τομείς:

 

- Συντήρηση και λειτουργία των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των αντλιοστασίων και των υδρομαστεύσεων.

- Συντήρηση και λειτουργία του δικτύου άρδευσης.

- Συντήρηση συστήματος αποχέτευσης.

- Συντήρηση συστήματος αποχέτευσης.

- Συντήρηση και λειτουργία παιδικών χαρών και άλλων παιδιών.

- Συντήρηση και λειτουργία νεκροταφείων,

- Συντήρηση κοινοτικών οδών και γεφυρών, πλατειών και άλλων κοινόχρηστων χώρων και αγροτικών οδών.

 

Εφαρμογή πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών προγραμμάτων και συντήρηση και λειτουργία των αντίστοιχων εγκαταστάσεων.
Παροχή υπηρεσιών και προστασία στους ηλικιωμένους κατοίκους της περιοχής του, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής της κοινότητας.
Παροχή υπηρεσιών για την τουριστική αξιοποίηση και προβολή του κοινοτικού διαμερίσματος.
Διάθεση βοσκήσιμων εκτάσεων που βρίσκονται στην περιφέρεια του κοινοτικού διαμερίσματος.

 

3. Ο πάρεδρος έχει τα ακόλουθα ειδικά καθήκοντα:

 

α. Συμμετέχει στη διοίκηση κληροδοτήματος στην οποία προβλέπεται σύμφωνα με την πράξη σύστασής του η συμμετοχή του προέδρου ή συμβούλων της καταργούμενης κοινότητας. Στην περίπτωση που το κληροδότημα αποτελεί κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης εκδίδει το κοινοτικό συμβούλιο μετά από γνώμη του παρέδρου.

 

Η αποδοχή κληροδοτήματος, κληρονομιάς ή δωρεάς, η οποία διατίθεται ρητά και αποκλειστικά για την κοινότητα που καταργήθηκε ή το συνοικισμό που προσαρτήθηκε, γίνεται από το κοινοτικό συμβούλιο μετά από σύμφωνη του παρέδρου.

 

β. Ψηφίζει στο κοινοτικό συμβούλιο για θέματα που αναφέρονται στην εκμετάλλευση δασών και γενικά των δασικών εκτάσεων που ανήκαν στην ιδιοκτησία του καταργούμενου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή συνοικισμού που προσαρτήθηκε, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 257 του προεδρικού διατάγματος 410/1995.

 

γ) Συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο της λειτουργούσας πριν από την ισχύ του παρόντος νόμου κοινοτικής επιχείρηση, που εκμεταλλεύεται ιαματικές πηγές. Η επιβολή τέλους για τη χρήση των ιαματικών πηγών γίνεται από το κοινοτικό συμβούλιο με συμμετοχή του παρέδρου, ο οποίος έχει και δικαίωμα ψήφου.

 

4. Δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του κοινοτικού συμβουλίου έχουν οι πάρεδροι για όλα τα θέματα που συζητούνται και που αφορούν το κοινοτικό διαμέρισμα στο οποίο έχουν εκλεγεί.

 

5. Ο πάρεδρος ενεργεί πληρωμές με σύσταση πάγιας προκαταβολής κατά τις σχετικές διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 410/1995.

 

6. Το αξίωμα του παρέδρου είναι τιμητικό και άμισθο.

 

7. Ο πάρεδρος λαμβάνει έξοδα κινήσεως και αποζημίωση για τη συμμετοχή του σε συνεδριάσεις του κοινοτικού συμβουλίου, που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών.

 

8. Οι πάρεδροι έχουν υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του κοινοτικού συμβουλίου και όλων των επιτροπών, στις οποίες τους έχει τυχόν ορίσει το συμβούλιο και να επιτελούν τα λοιπά καθήκοντά τους, όπως προβλέπει ο νόμος.

 

Επίσης, έχουν υποχρέωση, μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων τους, να εκτελούν με επιμέλεια κάθε εργασία που τους ανατίθεται νόμιμα από το κοινοτικό συμβούλιο.

 

9. Αν ένας πάρεδρος επιθυμεί να μην εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του κοινοτικού συμβουλίου.

 

10. Αν ένας πάρεδρος δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τους έξι μήνες, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του κοινοτικού συμβουλίου, κηρύσσεται έκπτωτος με εφαρμογή των διαδικασιών που καθορίζονται στα άρθρα 184 και 185 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 και καλείται αναπληρωματικός του ίδιου συνδυασμού.

 

11. Στα πρακτικά συνεδριάσεων των κοινοτικών συμβουλίων γίνεται ειδική μνεία περί της προσκλήσεως των παρέδρων και της παρουσίας ή της απουσίας τους.

 

12. Στις αποφάσεις των κοινοτικών συμβουλίων γίνεται ειδική μνεία περί του αριθμού των παρέδρων που είναι παρόντες και ψηφίζουν όταν πρόκειται για θέματα για τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου.

 

13. Αν δεν κληθούν οι πάρεδροι στις συνεδριάσεις των συμβουλίων, για τα θέματα που τους αφορούν και στα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου, η συγκεκριμένη απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου είναι άκυρη.

 

14. Τα άρθρα 158 έως και 162 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 καταργούνται.

 

Τα άρθρα 157, 163 έως και 168 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 καταργούνται από 01-01-1999.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.