Νόμος 2545/97 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Ατέλειες και φορολογικές απαλλαγές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με εξαίρεση το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, δικαίωμα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, δήμων και κοινοτήτων και τρίτων, κάθε δικαιοπραξία του φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, που αφορά την ίδρυση του φορέα ή τρίτου φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, την κτήση από το φορέα αυτόν της κυριότητας των αναγκαίων για την ίδρυση της εδαφικών εκτάσεων και κτιρίων για την εγκατάσταση επιχειρήσεων και των άλλων συναφών εμπράγματων δικαιωμάτων, τη μεταβίβαση δικαιώματος κυριότητας προς τρίτους, τη σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων, την εκμίσθωση, την σύσταση ενοχικής σχέσης, καθώς και κάθε άλλη εμπράγματη ή ενοχική δικαιοπραξία που αφορά την έκταση, που προορίζεται για την ίδρυση και οργάνωση της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και τα κτίρια που προορίζονται για την εγκατάσταση. Οι παραπάνω δικαιοπραξίες υποβάλλονται μόνο σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου που καθορίζεται στις χίλιες (1.000) δραχμές. Τα δικαιώματα συμβολαιογράφου και του άμισθου ή έμμισθου υποθηκοφύλακα για τη μεταγραφή των παραπάνω δικαιοπραξιών δεν μπορούν να υπερβούν τις εξήντα χιλιάδες (60.000) δραχμές για το συμβολαιογράφο και τις είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές για τον υποθηκοφύλακα. Τα ανωτέρω ποσό μπορούν να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης.

 

2. Τέλη, εισφορές, δικαιώματα και λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου και κάθε τρίτου που τυχόν προβλέπονται για τις συμβάσεις δανεισμού ή άλλες συμβάσεις χρηματοδότησης, που συνάπτονται από το φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής ή από το φορέα διαχείρισης της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής ή από πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση που έχει εγκατασταθεί στη Βιομηχανική και Επιχειρηματική Περιοχή, καθώς και για τη σύσταση, εγγραφή ή εξάλειψη υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης ή σύμβαση ενεχύρου για την ασφάλεια των παραπάνω δανείων ή άλλων χρηματοδοτήσεων και των τόκων τους και εφόσον οι χρηματοδοτήσεις αυτές προορίζονται να εξυπηρετήσουν την επιχειρηματική αυτή δραστηριότητα, περιορίζονται στο ένα πέμπτο.

 

3. Επιχειρήσεις των άρθρων 1 και 2, εφόσον μεταφέρονται και εγκαθίστανται μέσα σε Βιομηχανική και Επιχειρηματική Περιοχή απαλλάσσονται από την καταβολή φόρου εισοδήματος για το ποσό που εισπράχθηκε από την εκποίηση των ακινήτων και λοιπών εγκαταστάσεων που κατείχαν μέχρι τη μεταφορά, με τον όρο ότι το προϊόν της εκποίησης θα χρησιμοποιηθεί στο σύνολό του για την εγκατάστασή τους μέσα στις Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές, και ότι η επιχείρηση που έτυχε των απαλλαγών αυτών θα εξακολουθήσει να υπάρχει για μια πενταετία από την τελευταία εκποίηση. Η απαλλαγή αυτή αίρεται, αν η επιχείρηση που απηλλάγη έπαυσε τη δραστηριότητα που ασκούσε στη Βιομηχανική και Επιχειρηματική Περιοχή μέσα στην ως άνω πενταετία. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρο 20 του νόμου 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/2003).

 

4. Η συγχώνευση επιχείρησης με άλλη που βρίσκεται μέσα ή έξω από τη Βιομηχανική και Επιχειρηματική Περιοχή δεν αναιρεί τις απαλλαγές που έχει λάβει η συγχωνευθείσα, εφόσον συνεχίζεται η λειτουργία της μέσα στη Βιομηχανική και Επιχειρηματική Περιοχή, ως τμήμα της νέας ή της συγχωνεύουσας επιχείρησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρο 20 του νόμου 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/2003).

 

5. Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται προκειμένου για επιχειρήσεις που μεταφέρονται από επαρχία και εγκαθίστανται μέσα σε Βιομηχανική και Επιχειρηματική Περιοχή των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρο 20 του νόμου 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/2003).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.