Νόμος 2579/98 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Σκοπός - Αρμοδιότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών έχει ως αποστολή την επιστημονική μελέτη των οικονομικών προβλημάτων της χώρας, την ενθάρρυνση των οικονομικών ερευνών και τη συνεργασία με άλλα επιστημονικά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού και ιδία:

 

την κατάρτιση σχεδίων βραχυχρόνιων και μακροχρονίων προγραμμάτων ανάπτυξης.
την εκπόνηση σχεδίων προγραμμάτων περιφερειακής και χωροταξικής ανάπτυξης καθώς και προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.
την παρακολούθηση και ανάλυση της βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης εξέλιξης της ελληνικής οικονομίας καθώς και την κατάρτιση προτάσεων για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων.
την κατάρτιση οικονομικών μελετών για λογαριασμό δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων, ημεδαπής και αλλοδαπής.
την ανάληψη ή συμμετοχή σε προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες.
τη μεταπτυχιακή τεχνική κατάρτιση και εκπαίδευση στελεχών σε θέματα προγραμματισμού και οικονομικής πολιτικής.
την παρακολούθηση των θεμάτων που συνδέονται με την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων των κλάδων της οικονομίας και την κατάρτιση μελετών για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.
την προώθηση της οικονομικής έρευνας.
την οργάνωση και διατήρηση ειδικευμένης βιβλιοθήκης και ειδικού αρχείου στοιχείων και οικονομικών θεμάτων
τη σύσταση και τη συγκρότηση του ελληνικού συμβουλίου ανταγωνιστικότητας (national productivity board) και τη συνεργασία με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά εθνικά συμβούλια ανταγωνιστικότητας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

2. Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών δύναται να αναλαμβάνει τη σύνταξη οικονομικών και συναφών μελετών ύστερα από αίτηση Οργανισμών και επιχειρήσεων ημεδαπής και αλλοδαπής, με ανάλογη οικονομική επιβάρυνση των φορέων αυτών που αναθέτουν την εκτέλεση της μελέτης. Επίσης μπορεί να ανατεθεί με αμοιβή η εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών που ανάγονται στους σκοπούς του ΚΕΠΕ σε σχολές ή καθηγητές ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σε ερευνητικά κέντρα και ιδρύματα ή σε ειδικούς επιστήμονες με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με όμοια απόφαση μπορεί να ανατίθενται, με αμοιβή, βοηθητικές εργασίες για την εκπόνηση των πιο πάνω μελετών και σε άλλα πρόσωπα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρου 17 του νόμου [Ν] 2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α/1999).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.