Νόμος 2636/98 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Καταστατικό - Εποπτεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται το προβλεπόμενο από το άρθρο 2 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 καταστατικό της εταιρείας.

 

Με το καταστατικό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την επωνυμία, την έδρα, το μετοχικό κεφάλαιο, την αύξηση και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση των μετοχών και των προσωρινών τίτλων, τα δικαιώματα των μετόχων, τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συμβουλίου, τους ελεγκτές, την εταιρική χρήση, τη διανομή των κερδών, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τη λύση και την εκκαθάρισή της, την πρώτη εταιρική χρήση, το πρώτο διοικητικό συμβούλιο, τους πρώτους, τακτικά και αναπληρωματικό, ελεγκτές και κάθε άλλο σχετικό θέμα που προβλέπεται από την κείμενη για τις ανώνυμες εταιρίες νομοθεσία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4)α του άρθρου 18 του νόμου 3525/2007 (ΦΕΚ 16/Α/2007).

 

2. Το καταστατικό της εταιρείας μπορεί να τροποποιείται και να κωδικοποιείται με απόφαση της γενικής συνέλευσης της εταιρείας, που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4)β του άρθρου 18 του νόμου 3525/2007 (ΦΕΚ 16/Α/2007).

 

3. Ελεγκτές της εταιρίας ορίζονται ορκωτοί ελεγκτές.

 

4. Η εποπτεία της εταιρίας που προβλέπεται από τη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρίες ασκείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 4)δ του άρθρου 18 του νόμου 3525/2007 (ΦΕΚ 16/Α/2007).

 

5. Στις συμβάσεις, οποιασδήποτε μορφής, μεταξύ Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και εταιρίας δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 23Α του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.