Νόμος 2640/98 - Άρθρο 15

Άρθρο 15


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Η παράγραφος 12 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 1268/1982, όπως ήδη ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

 

{12. α) Με απόφαση της Συγκλήτου είναι δυνατή η οργάνωση διατμηματικών προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στο ίδιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που οδηγούν σε ξεχωριστά πτυχίο. Τα διατμηματικά προγράμματα είναι δυνατόν να οργανώνονται είτε στο πλαίσιο μιας Σχολής είτε σε διασχολική βάση.

 

β) Η ανωτέρω απόφαση της Συγκλήτου λαμβάνεται ύστερα από κοινή πρόταση των Γενικών Συνελεύσεων των εμπλεκόμενων Τμημάτων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αφού προηγουμένως ασκηθεί ο σχετικός έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

γ) Σε κάθε διατμηματικό πρόγραμμα σπουδών συγκροτείται με πράξη του πρύτανη Διοικούσα Επιτροπή, η οποία έχει όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης Τμήματος. Η Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού που προέρχονται από το καθένα από τα συνεργαζόμενα Τμήματα και από εκπροσώπους των φοιτητών του προγράμματος σε αριθμό ίσο προς το 50% του αριθμού των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού της Διοικούσας Επιτροπής. Τα συνεργαζόμενα Τμήματα συμμετέχουν στη Διοικούσα Επιτροπή με ίσο αριθμό μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού. Τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού τα οποία μετέχουν στη Διοικούσα Επιτροπή, πρέπει απαραιτήτως να έχουν ενεργό εκπαιδευτική συμμετοχή στο διατμηματικό πρόγραμμα σπουδών. Η Διοικούσα Επιτροπή εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, οι οποίοι πρέπει να ανήκουν στις βαθμίδες του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή.

 

δ) Η εισαγωγή φοιτητών σε ένα διατμηματικό πρόγραμμα σπουδών γίνεται με την ισχύουσα εκάστοτε διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο δε αριθμός των φοιτητών που θα γίνονται δεκτοί κάθε χρόνο σε ένα διατμηματικό πρόγραμμα σπουδών καθορίζεται με την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων περί του καθορισμού του αριθμού των εισακτέων κατ' έτος στα Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

ε) Η διοικητική υποστήριξη κάθε διατμηματικού προγράμματος σπουδών γίνεται από την αντίστοιχη Γραμματεία, η οποία συστήνεται και στελεχώνεται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του οικείου ιδρύματος.

 

στ) Με την αναφερόμενη στο εδάφιο α' απόφαση της Συγκλήτου καθορίζεται και κάθε λεπτομέρεια που αφορά στην οργάνωση, τη λειτουργία και τη διοίκηση του διατμηματικού προγράμματος σπουδών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις και ο εσωτερικός κανονισμός του οικείου Ιδρύματος.}

 

β) Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται κατ' αναλογία και για την οργάνωση διατμηματικών προγραμμάτων σπουδών στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

 

2. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1268/1982, όπως ήδη ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου του οικείου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και του ΣΤΕ, μπορεί να ιδρύονται, να καταργούνται, να συγχωνεύονται, να κατατέμνονται ή να μετονομάζονται Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Σχολές ή Τμήματα.}

 

β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1404/1983, όπως ήδη ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώμη της Συνέλευσης του οικείου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και του ΣΤΕ, μπορεί να ιδρύονται, να καταργούνται, να συγχωνεύονται, να κατατέμνονται ή να μετονομάζονται Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Παραρτήματα, Σχολές ή Τμήματα. Οι ανωτέρω γνώμες πρέπει να υποβληθούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την υποβολή του σχετικού ερωτήματος.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περίπτωση β' καταργήθηκε με την παράγραφο στ' του άρθρου 8 του νόμου 3027/2002 (ΦΕΚ 28/Α/2002).

 

3. Οι παράγραφοι 4, 5, 6 και 9 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2233/1994 αντικαθίστανται ως εξής και ισχύουν από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999:

 

{4. Από τις 20 Νοεμβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Μετεγγραφών Εξωτερικού αρχίζει μετά από κλήρωση δύο 92) βαθμολογητές και 1 αναβαθμολογητή ανά μάθημα με ισάριθμους αναπληρωτές. Κανείς δεν επιτρέπεται να είναι βαθμολογητής ή αναβαθμολογητής για δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά έτη. οι βαθμολογητές ορίζονται μετά από κλήρωση από το σύνολο των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, που διδάσκουν το μάθημα αυτό και σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής αριθμός από άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας.

 

Ο ορισμός του αναβαθμολογητή γίνεται μετά από κλήρωση από το σύνολο των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας που διδάσκουν το ίδιο μάθημα.

 

5. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Μετεγγραφών Εξωτερικού ορίζει: α) τα μαθήματα στα οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι, ο αριθμός των οποίων ανέρχεται σε τρία (3) και β) την εξεταστέα ύλη ανά μάθημα, την οποία ανακοινώνει τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

 

Ο ορισμός των εισηγητών των εξεταζόμενων μαθημάτων γίνεται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Μετεγγραφών Εξωτερικού ως ακολούθως:

 

Από τις 20 Νοεμβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Μετεγγραφών Εξωτερικού ορίζει, μετά από κλήρωση, τρία μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού με τους αναπληρωτές τους ανά εξεταστέο μάθημα από αυτά που διδάσκουν το μάθημα αυτά ή συγγενές του σε ελληνικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Τα μέλη αυτά του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού προσέρχονται την ημέρα των εξετάσεων του συγκεκριμένου μαθήματος στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων Μετεγγραφών Εξωτερικού και προτείνουν σε αυτήν πολλαπλάσιο αριθμό θεμάτων από τα εξεταζόμενα ανά εξεταστέο μάθημα. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Μετεγγραφών Εξωτερικού ενεργεί κλήρωση των προτεινόμενων θεμάτων παρουσία των εισηγητών και ορίζει τα θέματα των εξετάσεων.

 

Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Μετεγγραφών Εξωτερικού μετά την κλήρωση των θεμάτων ελέγχει αν τα θέματα που κληρώθηκαν περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη συντάσσοντας πρακτικό για κάθε εξεταζόμενο μάθημα στα οποίο πλην των άλλων πρέπει να αναφέρεται ένα τουλάχιστον σύγγραμμα (τίτλος συγγράμματος - συγγραφέας - εκδότης), που προσκομίζεται από τον εισηγητή, και το κεφάλαιο ή η ενότητα που περιλαμβάνει το θέμα που κληρώθηκε.

 

Ειδικά, στην περίπτωση κατά την οποία προβλέπεται εξέταση σε ξένη γλώσσα, ως εισηγητές ή βαθμολογητές μπορεί να ορίζονται και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων αντίστοιχων ειδικοτήτων.

 

6. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Μετεγγραφών Εξωτερικού ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών δοκιμίων, ορίζει τον απαιτούμενο αριθμό βαθμολογητών και αναβαθμολογητών για την έγκαιρη βαθμολόγησή τους.

 

9. α) Για τις κατατακτήριες εξετάσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα των πτυχιούχων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και λοιπών σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι διατάξεις που ισχύουν για τις εξετάσεις μετεγγραφών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων εξωτερικού.

 

β) Σε περίπτωση, που οι εξετάσεις ενός ή περισσότερων μαθημάτων για τις μετεγγραφές από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα εξωτερικού ή τις κατατακτήριες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα των πτυχιούχων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δεν μπορεί να έχουν σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα για λόγους ανώτερης βίας, η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Μετεγγραφών Εξωτερικού με απόφαση της μπορεί να ορίζει νέα ημερομηνία διεξαγωγής τους.

 

4. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2454/1997 ισχύουν ανάλογα και για τους μετεγγραφόμενους από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα εξωτερικού σε ισότιμα και αντίστοιχα τμήματα Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων εσωτερικού.

 

5. Οι αθλήτριες των εθνικών ομάδων γυναικών ενόργανης και ρυθμικής γυμναστικής και συγχρονισμένης κολύμβησης που συμμετέχουν σε Ολυμπιακούς Αγώνες εισάγονται σε Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της προτίμησής τους, ανεξάρτητα από τη θέση που καταλαμβάνουν στους ολυμπιακούς Αγώνες.

 

6. Η παράγραφος 11 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2621/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{11. Απόφοιτοι Λυκείου που κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους έχουν διακριθεί ή διακρίνονται στη Βαλκανική Μαθηματική ή Πληροφορική ολυμπιάδα ή τη Διεθνή Μαθηματική ή Πληροφορική ολυμπιάδα και τους έχουν απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο και τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό και χάλκινο μετάλλιο) εγγράφονται από το ακαδημαϊκό έτος 1998 - 1999 καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων χωρίς εξετάσεις σε Τμήματα Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, εφόσον για την εισαγωγή στο Τμήματα αυτά εξετάζεται στις γενικές εξετάσεις και το μάθημα των μαθηματικών. Η βράβευση θα αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας ή της Εταιρίας Πληροφορικής και Υπολογιστών, αντίστοιχα.}

 

7. α) Η περίπτωση α' του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 814/1943 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Ο Διευθυντής της Βιβλιοθήκης}

 

β) Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 814/1943 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. α) Ο Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με πενταετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται δύο φορές, κατέχει το β' βαθμό κατηγορίας ειδικών θέσεων και λαμβάνει τις αποδοχές που προβλέπονται από το άρθρο 15 του νόμου [Ν] 2470/1997.

 

β) Η θέση του Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος είναι αποκλειστικής απασχόλησης και πληρώνεται κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και σε δύο ημερήσιες εφημερίδες Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Οι αιτήσεις των υποψηφίων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης. Η επιλογή γίνεται από εννέα - μελή επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στην επιτροπή μετέχουν και μέλη του εφορευτικού συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υποχρεωτικώς δε δύο μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού - Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και ένας καθηγητής βιβλιοθηκονομίας Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

 

γ) Για την επιλογή στη θέση Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος απαιτούνται:

 

i. Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής.

ii. Διδακτορικό δίπλωμα ή τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών στη βιβλιοθηκονομία, τις Ανθρωπιστικές ή τις Κοινωνικές Επιστήμες Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος αλλοδαπής.

iii. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 15 ετών σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Ερευνητικό ή άλλο Επιστημονικό Ίδρυμα ή δημόσια υπηρεσία.

iv. Άριστη γνώση, εκτός της ελληνικής, μίας τουλάχιστον γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

v. Τεκμηριωμένη ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα στους τομείς της περίπτωσης (ii) και άλλους συναφείς τομείς.

 

δ) Το όριο ηλικίας για την επιλογή σε θέση διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ορίζεται στο πεντηκοστό πέμπτο (55ο) έτος της ηλικίας.}

 

γ) Το άρθρο 18 του νόμου [Ν] 814/1943 τροποποιείται ως ακολούθως.

 

{Το Διευθυντή απόντα ή κωλυόμενο για οποιονδήποτε λόγο ή ελλείποντα ή εκλιπόντα αναπληρώνει βιβλιοθηκονόμος με βαθμό Α, της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κατηγορίας με δεκαετή τουλάχιστον προϋπηρεσία οριζόμενος με απόφαση του Εφορευτικού Συμβουλίου.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.