Νόμος 2685/99

Ν2685/1999: Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2685/1999: Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 35/Α/1999), 18-02-1999.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Εισαγωγικές διατάξεις

 

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής - Αναγνωριζόμενες δαπάνες

Άρθρο 2: Ημέρες εκτός έδρας

Άρθρο 3: Αποφάσεις ή εντολές μετακίνησης

Άρθρο 4: Θέσεις μετακινουμένων

 

Κεφάλαιο Β: Μετακινήσεις στο εσωτερικό

 

Άρθρο 5: Έξοδα μετακίνησης εντός έδρας

Άρθρο 6: Έξοδα μετακίνησης - Χιλιομετρική αποζημίωση

Άρθρο 7: Κίνηση με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα

Άρθρο 8: Προϋποθέσεις και δαπάνες διανυκτέρευσης

Άρθρο 9: Ημερήσια αποζημίωση

Άρθρο 10: Δαπάνες λοιπών μετακινήσεων

Άρθρο 11: Δαπάνες μετακίνησης μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών

Άρθρο 12: Δαπάνες σεμιναρίων

Άρθρο 13: Δαπάνες απόσπασης

Άρθρο 14: Δαπάνες μετάθεσης

Άρθρο 15: Μη δικαιούμενοι δαπανών μεταθέσεως

Άρθρο 16: Δαπάνες αποχωρούντων από την υπηρεσία

 

Κεφάλαιο Γ: Μετακινήσεις στο εξωτερικό

 

Άρθρο 17: Δαπάνες μετακίνησης από και προς το εξωτερικό - Επίδομα αλλοδαπής

Άρθρο 18: Κατηγορίες χωρών

Άρθρο 19: Ημερήσια αποζημίωση

Άρθρο 20: Ημερήσια αποζημίωση ειδικών περιπτώσεων στρατιωτικών

Άρθρο 21: Προϋποθέσεις καταβολής ημερήσιας αποζημίωσης εξωτερικού

Άρθρο 22: Δαπάνες διανυκτέρευσης στο εξωτερικό

Άρθρο 23: Δαπάνες μετάθεσης - τοποθέτησης - απόσπασης

 

Κεφάλαιο Γ: Ρύθμιση διαφόρων θεμάτων

 

Άρθρο 24: Περιορισμός και έλεγχος δαπανών

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Άρθρο 28

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 31

 

Κεφάλαιο Ε: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 32: Ειδικές ρυθμίσεις - Λογιστικές διατάξεις - Δικαιολογητικά

Άρθρο 33: Κατάργηση διατάξεων - Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 18-02-1999

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.