Νόμος 2730/99 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Πολεοδομική Οργάνωση Ολυμπιακού Χωριού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την πολεοδόμηση της έκτασης του Ολυμπιακού Χωριού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου. Η πολεοδομική μελέτη της περιοχής συντάσσεται με πρωτοβουλία είτε της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 είτε της εταιρείας του άρθρου 17 του νόμου αυτού είτε νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου με σχετική αρμοδιότητα είτε τρίτων, στους οποίους έχει παραχωρηθεί η εκτέλεση και εκμετάλλευση των έργων, και αποτελείται από:

 

το πολεοδομικό σχέδιο που συντάσσεται με βάση οριζοντιογραφικό και υψομετρικό τοπογραφικό διάγραμμα,
τον πολεοδομικό κανονισμό και
έκθεση που περιγράφει και αιτιολογεί τις προτεινόμενες από τη μελέτη ρυθμίσεις.

 

Η πολεοδομική μελέτη περιέχει ιδίως τις ειδικές χρήσεις γης και τις τυχόν πρόσθετες απαγορεύσεις ή υποχρεώσεις, τα διαγράμματα των δικτύων υποδομής, τους ειδικούς και γενικούς όρους δόμησης, καθώς και τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους του Ολυμπιακού Χωριού.

 

2. Η πολεοδομική μελέτη εγκρίνεται ή τροποποιείται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και γνώμη του οικείου πρωτοβάθμιου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία εκδίδεται και κοινοποιείται στο Υπουργείο μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τότε που περιέρχεται στον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης η σχετική μελέτη. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η πολεοδομική μελέτη εγκρίνεται χωρίς τη γνώμη του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η έγκριση της πολεοδομικής μελέτης έχει τις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλεως κατά τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 17-07-1923.

 

3. Η εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης γίνεται με πρωτοβουλία και ευθύνη των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. Μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης οι προαναφερόμενοι φορείς προβαίνουν στην εκτέλεση των έργων διαμόρφωσης του χώρου, καθώς και στην εκτέλεση των έργων υποδομής, όπως αυτά προβλέπονται στην πολεοδομική μελέτη.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.