Νόμος 2738/99 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Συνδικαλιστικά δικαιώματα πολιτικού προσωπικού της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 79 Α'), όπως ισχύει, προστίθεται άρθρο 30 Β

που έχει ως εξής :

 

{Άρθρο 30Β: Συνδικαλιστικά δικαιώματα πολιτικού προσωπικού Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών

 

1. Ο νόμος αυτός, όπως ισχύει σήμερα, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 2, 3, 11 παράγραφος 1 περίοδος δεύτερη και παράγραφος 2, 12, 13 παράγραφος 2, 14 παράγραφοι 3 έως και 10, 15, 16 παράγραφοι 7 έως και 9, 18, 19 έως και 22, 23 παράγραφοι 1 και 2, 24, 26, 27 και 30 παράγραφοι 1, 3, 5, 7, 8 και 9, εφαρμόζεται ανάλογα με τις ειδικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, στο μόνιμο πολιτικό προσωπικό και στο ειδικό επιστημονικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

 

2. Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα, η άσκηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των υπαλλήλων της παραγράφου 1 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα όρια που προσδιορίζονται από τις ιδιομορφίες, την αποστολή και ιδιαίτερα τον εθνικό, κοινωνικό και υπερκομματικό χαρακτήρα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

 

3. Οι υπάλληλοι της παρ. 1 του παρόντος δεν επιτρέπεται να είναι μέλη πρωτοβάθμιας οργάνωσης, της οποίας μέλη της υπάγονται οργανικά σε άλλη υπηρεσία του Δημοσίου ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωσή τους επιτρέπεται να είναι μόνον η ομοσπονδία των σωματείων που όλα τα μέλη τους υπάγονται οργανικά στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.

 

4. Η εκλογή των οργάνων στις πρωτοβάθμιες και τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση γίνεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο περιλαμβάνονται όλοι οι υποψήφιοι. Κάθε εκλογέας μπορεί να θέσει αριθμό σταυρών ίσο με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής. Εκλέγονται κατά σειρά οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, έως ότου συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής.

 

5. Οι αντιπρόσωποι της δευτεροβάθμιας οργάνωσης στην τριτοβάθμια οργάνωση, έχουν δικαίωμα να εκλέγονται στα όργανα διοίκησης και στα όργανα που υποκαθιστούν τις συνελεύσεις της τριτοβάθμιας οργάνωσης, μόνον εφόσον οι εκλογές έγιναν από ενιαίο ψηφοδέλτιο και σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, καθορίζονται:

 

α) Η Αρχή ή η Δημόσια Υπηρεσία στην οποία καταχωρούνται και ο τρόπος καταχωρίσεως των στοιχείων του άρθρου 2 του παρόντος, καθώς και οι έννομες συνέπειες των εγγραφών.

 

β) Η Αρχή ή η Δημόσια Υπηρεσία στην οποία τηρείται ο φάκελος της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος, τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτόν, καθώς και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγούνται σε συγκεκριμένα πρόσωπα αντίγραφα των εγγράφων και βεβαιώσεις για τα καταχωρηθέντα στοιχεία.

 

γ) Τα τηρούμενα από τις πρωτοβάθμιες και τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των υπαλλήλων της παραγράφου 1 βιβλία, ο τρόπος θεώρησής τους, τα στοιχεία που εγγράφονται σε αυτά και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες παρέχεται σε συγκεκριμένα πρόσωπα πληροφόρηση για τα στοιχεία των εγγραφών.

 

δ) Η Αρχή ή η Δημόσια Υπηρεσία στην οποία κατατίθενται και ο τρόπος φυλάξεως από αυτήν, των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 2 του παρόντος και των παραγράφων 2 έως και 4 του άρθρου 6 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 6341/1964 στοιχείων.

 

ε) Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη ρύθμιση των ανωτέρω θεμάτων.

 

7. Οι πρωτοβάθμιες και η δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση του παρόντος άρθρου, καθώς και τα μέλη τους απαγορεύεται:

 

α) Να κηρύσσουν ή να συμμετέχουν σε απεργίες, καθώς και σε κάθε είδους εκδηλώσεις πολιτικών ή συνδικαλιστικών φορέων ή πολιτικών προσώπων ή να ασκούν προπαγάνδα υπέρ ή κατά αυτών. Εξαιρούνται τα συνέδρια και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που οργανώνονται από τις ίδιες τις πρωτοβάθμιες ή τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.

 

β) Να αναμειγνύονται με οποιονδήποτε τρόπο σε θέματα διοίκησης της υπηρεσίας τους.

 

8. Η θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων, των Ελεγκτικών Επιτροπών και των αντιπροσώπων στις πρωτοβάθμιες και στη δευτεροβάθμια οργάνωση των υπαλλήλων της παραγράφου 1 του παρόντος λήγουν αυτοδικαίως με την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου. Μέσα στην ανωτέρω προθεσμία οι συνελεύσεις των μελών των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των υπαλλήλων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου οφείλουν να εκλέξουν εφορευτική επιτροπή και στη συνέχεια να προχωρήσουν στην εκλογή Διοικητικών Συμβουλίων, Ελεγκτικών Επιτροπών και Αντιπροσώπων, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφος 4 του παρόντος άρθρου. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας μόνον οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, των οποίων τα όργανα εκλέχθηκαν σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, εκπροσωπούν τα συμφέροντα των υπαλλήλων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

 

9. Υπάλληλοι της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, έχουν εκλεγεί στα όργανα διοίκησης ή στα όργανα που υποκαθιστούν τις συνελεύσεις τριτοβάθμιας οργάνωσης χωρίς τη διαδικασία της παραγράφου 4 του παρόντος, μετατάσσονται υποχρεωτικώς σε υπηρεσίες του Δημοσίου ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με την ίδια σχέση εργασίας, εκτός και αν μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου δηλώσουν με έγγραφό τους, που επιδίδεται στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση στην οποία έχουν εκλεγεί και κοινοποιείται στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ότι παραιτούνται από τη θέση στην οποία έχουν εκλεγεί. Η μετάταξη διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου Υπουργού, εφαρμοζόμενης αναλόγως της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 1645/1986.}

 

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 1264/1982 μετά τη φράση στους έμμισθους πολιτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου προστίθεται η φράση με εξαίρεση τους υπαλλήλους της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 1645/1986 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, το προσωπικό που πλεονάζει με την κάθε φορά αναδιάρθρωση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών μετατάσσεται σε κενές ή συνιστώμενες με την πράξη μετάταξης προσωρινές θέσεις άλλων υπηρεσιών του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμίδας, με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά του προσόντα και τις ανάγκες της δημόσιας διοίκησης, με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου Υπουργού.

 

Με όμοιες αποφάσεις, ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, μπορεί να μετατάσσεται σε κενές ή συνιστώμενες με την πράξη της μετάταξης προσωρινές θέσεις άλλων υπηρεσιών του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμίδας, προσωπικό του οποίου η παραμονή στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών δεν εξυπηρετεί το συμφέρον της δημόσιας αυτής υπηρεσίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ρυθμίζονται, αν απαιτείται, τα θέματα που αφορούν την ασφάλιση των μετατασσομένων σε υφιστάμενα ταμεία πρόνοιας, αρωγής ή επικουρικής ασφάλισης, τον καθορισμό του χρόνου ασφάλισης, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.}

 

4. Στο άρθρο 10 του νόμου [Ν] 1645/1986 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (νόμος 2683/1999), εξαιρείται το πολιτικό πρόσωπο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Με τα προεδρικά διατάγματα της παρ. 1 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1645/1986 μπορεί να προβλέπεται και η επέκταση εφαρμογής, με τις τυχόν απαιτούμενες προσαρμογές που προσιδιάζουν στην ειδική φύση της δημόσιας αυτής υπηρεσίας, συγκεκριμένων διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα και στο πολιτικό προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

 

Μέχρι την ως άνω επέκταση και προσαρμογή εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου 2683/1999.}

 

5. Στο άρθρο 12 του νόμου [Ν] 1645/1986 (ΦΕΚ 132/Α/1986) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, απόσπαση του πάσης φύσεως προσωπικού από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών απαγορεύεται.

 

Υφιστάμενες αποσπάσεις λήγουν αυτοδικαίως τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης.

 

Υπάλληλοι της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης υπηρετούν με απόσπαση, μπορεί να μετατάσσονται σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμίδας, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης. Η μετάταξη διενεργείται σε κενές οργανικές ή συνιστώμενες με την πράξη της μετάταξης προσωρινές θέσεις με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου Υπουργού, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.