Νόμος 2744/99 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Προνόμια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δεν χωρεί αναγκαστική εκτέλεση κατά των παγίων στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης που χρησιμοποιούνται για την άσκηση των σχετικών με την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης δραστηριοτήτων της.

 

2. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 679/1977 (ΦΕΚ 245/Α/1977), όπως ισχύει σήμερα, εφαρμόζονται και όσον αφορά την εκτέλεση υπόγειων ή επίγειων εργασιών προς κατασκευή αγωγών και πάσης φύσεως έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως αρμοδιότητας της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης επί δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων και κοινόχρηστων χώρων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για τα ως άνω έργα, καθώς και για όσα έργα έχουν εκτελεσθεί εντός των ως άνω ακινήτων, δεν οφείλεται οποιοδήποτε τέλος ούτε επιβάλλεται οποιαδήποτε επιβάρυνση εις βάρος της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης και υπέρ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.