Νόμος 2773/99 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού, μετά από αίτηση Μη Επιλέγοντα Πελάτη, υποχρεούται να του προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια και να προβαίνει, ως Διαχειρίστρια του Δικτύου, σε σύνδεση με το Δίκτυο, εφόσον είναι αναγκαίο για την προμήθεια, υπό τον όρο καταβολής του σχετικού τμήματος. Η προμήθεια διενεργείται σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης που ορίζει ο Κώδικας Προμήθειας σε Πελάτες.

 

2. Η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού, μετά από αίτηση Επιλέγοντα Πελάτη άλλου προμηθευτή, υποχρεούται να του προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια, με όρους που δεν δημιουργούν διακρίσεις μεταξύ Επιλεγόντων Πελατών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 23 του νόμου 3175/2003 (ΦΕΚ 207/Α/2003).

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού δύναται να συνυπολογίσει στα τιμολόγια προμήθειας για την παροχή της υπηρεσίας της προηγούμενης παραγράφου τυχόν πρόσθετη επιβάρυνση, η οποία προσδιορίζεται με αντικειμενικά κριτήρια κατά κατηγορία Επιλεγόντων Πελατών και προκύπτει από το γεγονός ότι ο Επιλέγων Πελάτης προμηθευόταν ηλεκτρική ενέργεια από άλλο προμηθευτή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 23 του νόμου 3175/2003 (ΦΕΚ 207/Α/2003).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 3)γ του άρθρου 195 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 197/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.