Νόμος 2778/99 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περιουσία του αμοιβαίου κεφαλαίου ακίνητης περιουσίας διαιρείται σε ισάξιο μερίδιο ή κλάσματα μεριδίου. Η αρχική αξία των μεριδίων πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών.

 

2. Τα Μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου ακίνητης περιουσίας είναι άυλα. Η συμμετοχή στο αμοιβαίο κεφάλαιο καταχωρείται από την Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων σε ειδικό μητρώο μεριδιούχων. Όλες οι εγγραφές στο μητρώο αυτά γίνονται και παρακολουθούνται από την Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Οι καταχωρήσεις στο μητρώο μεριδιούχων περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τα στοιχεία του άρθρου 19 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 1969/1991. Ο μεριδιούχος λαμβάνει βεβαίωση συμμετοχής του στο αμοιβαίο κεφάλαιο, εφόσον ζητήσει αυτή. Η βεβαίωση συμμετοχής του προηγούμενου εδαφίου δεν είναι αξιόγραφο και έχει απλώς αποδεικτική ισχύ.

 

3. Οι διατάξεις του νόμου [Ν] 5638/1932 περί καταθέσεως εις κοινόν λογαριασμό, εφαρμόζονται ανάλογα και στο μερίδιο του αμοιβαίου κεφαλαίου ακίνητης περιουσίας.

 

4. Για τη μεταβίβαση των μεριδίων εφαρμόζεται η παράγραφος 5 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 1969/1991. Η ενεχυρίαση των μεριδίων διενεργείται με τους κανόνες της παραγράφου 7 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 1969/1991.

 

5. Η διάθεση των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου ακίνητης περιουσίας πραγματοποιείται με τους όρους των άρθρων 20 και 21 του νόμου [Ν] 1969/1991, που εφαρμόζονται ανάλογα. Επιτρέπεται το αντίτιμο της συμμετοχής στο αμοιβαίο κεφάλαιο να καταβληθεί με τη μορφή ακίνητης περιουσίας, κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 2 του παρόντος νόμου, εφόσον η Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων δεχθεί αυτή την καταβολή.

 

Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων για να δεχθεί την καταβολή του προηγούμενου εδαφίου εξετάζει και κατά πόσο το συγκεκριμένο ακίνητο ανταποκρίνεται προς την επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 3 του νόμου 2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α/2002).

 

6. Εφόσον το αντίτιμο της συμμετοχής στο αμοιβαίο κεφάλαιο ακίνητης περιουσίας καταβληθεί με εισφορά ακινήτου, με τους όρους της προηγούμενης παραγράφου, ο μεριδιούχος που εισέφερε αυτό δεν δικαιούται να ζητήσει την εξαγορά των μεριδίων του για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της αποδοχής της αίτησης συμμετοχής του στο αμοιβαίο κεφάλαιο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.