Νόμος 2778/99 - Άρθρο 52

Άρθρο 52


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 2127/1993, όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης καθορίζεται σε 908 Ευρώ, ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.}

 

β. Τα πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 2127/1993, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Εφαρμόζεται μειωμένος κατά η ενενήντα τοις εκατό (50%) συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσις αιθυλικής αλκοόλης, έναντι του ισχύοντος κανονικού συντελεστή, για την αιθυλική αλκοόλη που προορίζεται για την παρασκευή ούζου ή που περιέχεται στο τσίπουρο και στην τσικουδιά. Ο μειωμένος αυτός συντελεστής καθορίζεται σε 454 Ευρώ, ανά εκατοστόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.}

 

γ. Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του νόμου [Ν] 2127/1993, προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Σε περίπτωση που η μεταβολή της πλέον ζητούμενης τιμής λιανικής πώλησης των τσιγάρων έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της συνολικής επίπτωσης που προκύπτει από το ποσοστό του φόρου που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο, η έναρξη εφαρμογής της απόφασης αυτής επιτρέπεται να ορίζεται το αργότερο μέχρι την 1η Ιανουαρίου του δεύτερου έτους που έπεται εκείνου της μεταβολής.}

 

δ. Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 01-01-2000.

 

2. Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος με αποφάσεις της δύναται η ίδια ή δια της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών να συνιστά ανώνυμες εταιρίες ή εταιρίες περιορισμένης ευθύνης για την εν γένει αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης εκκλησιαστικής περιουσίας, καθώς και για το σχεδιασμό, τη μελέτη, την επίβλεψη, τη διεύθυνση, τη διαχείριση και την υλοποίηση των έργων και ενεργειών για τον εκσυγχρονισμό, την ενίσχυση και την ανάπτυξη των εκκλησιαστικών υποδομών. των εκκλησιαστικών δραστηριοτήτων και την υποστήριξη των επικοινωνιακής αναγκών. Στις ιδρυόμενες κατά τα άνω εταιρίες δύναται μετά από έγκριση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου να συμμετέχουν Ιερές Μητροπόλεις ή άλλοι φορείς με τη σχετική απόφαση ποσοστό συμμετοχής σε αυτές. Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος δύναται να συνιστά μόνη ή με άλλους φορείς από κοινού εταιρίες μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

 

3. Στο άρθρο 10 του νόμου [Ν] 2768/1999 (ΦΕΚ 273/Α/1999) προστίθεται παράγραφος 6 με το ακόλουθο περιεχόμενο:

 

{6. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου συγκροτείται και λειτουργεί από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του παρόντος νόμου. Οι αποζημιώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8, καθώς και όλες οι δαπάνες προετοιμασίας της λειτουργίας του Οργανισμού, μέχρι την κατά το παρόν άρθρο έναρξη της κύριας δραστηριότητας αυτού, βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.