Νόμος 2843/00 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Θέματα Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2000/1991 (ΦΕΚ 206/Α/1991) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στις διατάξεις του νόμου αυτού υπάγονται οι δημόσιες επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του νόμου 2414/1996 όπως αρχικά ίσχυε, καθώς και αυτές που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου αυτού, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παραπάνω άρθρου, καθώς και τα πιστωτικά ιδρύματα των οποίων την απόλυτη πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου (51%) έχει το Ελληνικό Δημόσιο, Εξαιρούνται ρητώς από την εφαρμογή του νόμου αυτού οι θυγατρικές τους επιχειρήσεις και λοιπές εταιρικές συμμετοχές των παραπάνω δημόσιων επιχειρήσεων και πιστωτικών ιδρυμάτων.

 

Με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων μπορεί να υπάγονται στην εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου και άλλοι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982), ως τούτο αρχικώς ίσχυσε, καθώς και οι επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2000/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων καθορίζει κάθε φορά με απόφασή της τους φορείς που θα αποκρατικοποιηθούν, καθώς και την έκταση, τον τρόπο και τη διαδικασία αποκρατικοποίησης αυτών. Η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων μπορεί να εξουσιοδοτεί κάθε φορά ένα από τα μέλη της να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των σχετικών αποφάσεών της.}

 

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2000/1991 προστίθεται περίπτωση ζ', η οποία έχει, ως εξής:

 

{ζ. ανταλλαγή του συνόλου ή μέρους των μετοχών επιχείρησης που ανήκουν σε φορείς του Δημοσίου με μετοχές επιχείρησης που ανήκουν σε ιδιώτες.}

 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2000/1991 καταργείται.

 

5. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2000/1991, οι λέξεις ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων αντικαθίστανται από τις λέξεις ύστερα από απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων.

 

6. Τα τρίτο και τέταρτο εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2000/1991 καταργούνται.

 

7. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2000/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Με διαπραγμάτευση με τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, με τη μεσολάβηση ανεξάρτητου χρηματοοικονομικού συμβούλου.

 

Ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος που μεσολαβεί δύναται να δημοσιεύει πριν από τη διαπραγμάτευση πρόσκληση υποβολής δεσμευτικών προσφορών, καθορίζοντας τη διαδικασία, τις προθεσμίες και λοιπούς όρους υποβολής αυτών, καθώς και να ζητεί, σε όποιο στάδιο της διαδικασίας κρίνει αναγκαίο, την παροχή από τους ενδιαφερόμενους σχετικών εγγυητικών επιστολών. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να διενεργηθεί αποτίμηση της επιχείρησης ή εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων αυτής από ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο, διάφορο του μεσολαβούντος στην πώληση. Στην περίπτωση ζ' της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, πρέπει να υποβληθεί και αποτίμηση της επιχείρησης, οι μετοχές της οποίας θα ανταλλαγούν με τις μετοχές του υπό αποκρατικοποίηση φορέα.}

 

8. Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2000/1991, προστίθεται παράγραφος 1)α, η οποία έχει ως εξής:

 

{Η απόφαση για την επιλογή και ανακήρυξη πλειοδότη ή την κήρυξη της σχετικής διαδικασίας ως άγονης λαμβάνεται κάθε φορά από τον πωλητή - μέτοχο μετά από σχετική εισήγηση του Ειδικού Γραφείου Αποκρατικοποιήσεων.}

 

9. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2000/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για την επιλογή της συνολικά συμφερότερης για το Δημόσιο προσφοράς, μπορεί να λαμβάνονται υπόψιν και άλλα κριτήρια αξιολόγησης, εκτός από το προσφερόμενο τίμημα, όπως, ενδεικτικά, το συνολικό επιχειρηματικό σχέδιο των επενδυτών, το επενδυτικό τους πρόγραμμα, η διατήρηση ή δημιουργία θέσεων εργασίας στο φορέα που πρόκειται να αποκρατικοποιηθεί.}

 

10. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2000/1991, μετά τη λέξη εκμετάλλευσης προστίθενται οι λέξεις καθώς και η ανταλλαγή των μετοχών.

 

11. Το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 2000/1991 καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.