Νόμος 2843/00 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Ειδικός Διαπραγματευτής εντός και εκτός κύκλου και θέματα συναλλαγών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 1806/1988, όπως έχει τροποποιηθεί από την παράγραφο 1 του άρθρου 95 του νόμου [Ν] 2533/1997 (ΦΕΚ 228/Α/1997), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για την κατάρτιση συμβάσεων εκτός συνεδρίασης απαιτείται η έκδοση απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μετά από σχετική γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, με την οποία ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία κατάρτισης συμβάσεων εκτός συνεδρίασης, συμπεριλαμβανομένων και των συναλλαγών που συνάπτονται από μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών που ενεργούν ως ειδικοί διαπραγματευτές εκτός κύκλου, όπως και κάθε άλλο σχετικό θέμα και λεπτομέρεια.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 1806/1988, όπως έχει τροποποιηθεί από την παράγραφο 1 του άρθρου 95 του νόμου [Ν] 2533/1997 (ΦΕΚ 228/Α/1997), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου ως εντός κύκλου συναλλαγές ορίζονται οι συναλλαγές που συνάπτει πιστωτικό ίδρυμα ή μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών με συμμετοχή στη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, συμπεριλαμβανομένων και των συναλλαγών που συνάπτει για ίδιο λογαριασμό ως ειδικός διαπραγματευτής εντός κύκλου.}

 

3. Μετά το άρθρο 22 του νόμου [Ν] 1806/1988 προστίθεται άρθρο 22Α που έχει ως εξής:

 

{Άρθρο 22Α

 

1. Μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών μπορεί να ενεργεί ως ειδικός διαπραγματευτής για συναλλαγές εντός κύκλου επί μετοχών εισηγμένων στην κύρια ή παράλληλη αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητάς τους. Για το σκοπό αυτόν σε κάθε συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και για κάθε μετοχή για την οποία ενεργεί ως ειδικός διαπραγματευτής εντός κύκλου διαβιβάζει σε συνεχή βάση για ίδιο λογαριασμό εντολές αγοράς και πώλησης για συγκεκριμένες ελάχιστες ποσότητες μετοχών υπό όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μετά από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Στην ίδια απόφαση ορίζεται επίσης η μέγιστη απόκλιση μεταξύ των τιμών των εντολών αγοράς και πώλησης, οι λοιπές υποχρεώσεις των ειδικών διαπραγματευτών, τα όργανα και η διαδικασία εποπτείας αυτών των συναλλαγών και οι περιπτώσεις στις οποίες οι ειδικοί διαπραγματευτές μπορούν να απαλλάσσονται των παραπάνω υποχρεώσεών τους.

 

2. Μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών υποχρεούται να ενεργεί ως ειδικός διαπραγματευτής εντός κύκλου επί ένα τουλάχιστον έτος για κάθε μετοχή της οποίας έχει αναλάβει την ειδική διαπραγμάτευση και οφείλει να γνωστοποιεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών την πρόθεση του να διακόψει την ειδική διαπραγμάτευση τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία της διακοπής.

 

3. Μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών δεν επιτρέπεται να ενεργεί ως ειδικός διαπραγματευτής εντός κύκλου συμμετέχοντας στη διαπραγμάτευση των δικών του μετοχών όπως και μετοχών εταιριών που είναι συνδεδεμένες με αυτό κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42Ε του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920. Το μέλος δύναται να ενεργεί ως ειδικός διαπραγματευτής επί περισσοτέρων της μιας μετοχής. Επίσης, επιτρέπεται η συμμετοχή στην ίδια συνεδρίαση περισσοτέρων του ενός ειδικών διαπραγματευτών στην ίδια μετοχή ή επί διαφόρων μετοχών.

 

4. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μετά από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών προκειμένου να ενεργούν ως ειδικοί διαπραγματευτές εντός κύκλου.

 

5. Μεταξύ της εκδότριας εταιρίας και του ειδικού διαπραγματευτή καταρτίζεται σχετική σύμβαση, η οποία περιλαμβάνει τους όρους ισχύος της σύμβασης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών και η οποία γνωστοποιείται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών είτε από την εταιρία είτε από τον ειδικό διαπραγματευτή εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψής της. Οι εκδότριες εταιρίες μπορεί να συμβάλλονται ταυτόχρονα με περισσότερους ειδικούς διαπραγματευτές εντός κύκλου.

 

6. Το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ανακοινώνει κάθε φορά στο Δελτίο Τιμών κατάλογο των ημερήσιων συναλλαγών των μετοχών με τους ειδικούς διαπραγματευτές που ενεργούν για τις μετοχές αυτές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 27 του άρθρου 5 του νόμου 2892/2001 (ΦΕΚ 115/Α/2001).

}

 

4. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 2396/1996, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ε.Π.Ε.Υ. οι οποίες, είτε έχουν συσταθεί κατά το ελληνικό δίκαιο ή κατά το δίκαιο άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε έχουν νόμιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση προς το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.}

 

β) Η περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 2396/1996, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Το δικαίωμα Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχει συσταθεί κατά το ελληνικό δίκαιο ή κατά το δίκαιο άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προσφέρει σύμφωνα με την άδεια του κράτους - μέλους καταγωγής της, τουλάχιστον τις επενδυτικές υπηρεσίες των εδαφίων α (ii) και β της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου. Εφόσον η Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών είναι καταγωγής κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα πιστοποιείται με έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή της Τράπεζας της Ελλάδος κατά περίπτωση, η λήψη της προβλεπόμενης στα άρθρα 13, 15 και 19 του παρόντος γνωστοποίησης από τις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής.}

 

γ) Η περίπτωση γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 2396/1996, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Εφόσον πρόκειται για Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που δεν είναι καταγωγής κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η νόμιμη εγκατάστασή της στην Ελλάδα.}

 

δ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 1806/1988, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η χρηματιστηριακή σύμβαση εντός κύκλου συνάπτεται κατά την καθορισμένη διάρκεια της συνεδρίασης του χρηματιστηρίου με δήλωση προσφοράς από ένα μέλος του χρηματιστηρίου και αποδοχής της προσφοράς από άλλο μέλος. Οι παραπάνω δηλώσεις γίνονται με τρόπο που εξασφαλίζει τη δημοσιότητα των δηλώσεων ως προς εκείνους που συμμετέχουν στη συνεδρίαση, λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών εξελίξεων. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται λόγος για εκφώνηση ή αντιφώνηση νοείται η δήλωση προσφοράς ή αποδοχής που γίνεται με τον εκάστοτε προβλεπόμενο τρόπο. Οι ειδικότερες μέθοδοι εισαγωγής, διαβίβασης, ταύτισης και εκτέλεσης των παραπάνω δηλώσεων, οι απαιτούμενες για τα παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές, τα πρόσωπα που δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

ε) Η παράγραφος β του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 1806/1988, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Οι δηλώσεις βουλήσεως, στις οποίες θα προβαίνουν τα μέλη του χρηματιστηρίου σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, διαβιβάζονται αμέσως μέσω ηλεκτρονικού δικτύου στο αυτόματο σύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών του χρηματιστηρίου, με τρόπο που εξασφαλίζει τη δημοσιότητα των δηλώσεων υπό τους αυτούς όρους για όλους τους συμμετέχοντες στη συνεδρίαση.}

 

στ) Η παράγραφος 9 του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 1806/1988, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{9. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία (ΧΑΑ) μπορεί να οριστεί μέσω ηλεκτρονικού δικτύου, ο τρόπος ηλεκτρονικής διασύνδεσης των μελών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών με το αυτόματο σύστημα κατάρτισης ηλεκτρονικών συναλλαγών, καθώς και με κάθε άλλη εφαρμογή συστημάτων πληροφορικής.

 

Με όμοιες αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών καταρτίζονται κανονισμοί διαχείρισης και λειτουργίας του ηλεκτρονικού δικτύου, του αυτόματου συστήματος κατάρτισης ηλεκτρονικών συναλλαγών και των εφαρμογών συστημάτων πληροφορικής.

 

Με τους κανονισμούς αυτούς θα καθορίζονται, ιδίως, η τεχνική υποδομή, ο τρόπος εγκατάστασης, λειτουργίας, αναβάθμισης, επέκτασης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των δικτύων και εφαρμογών, τα δικαιώματα που καταβάλλονται για τη χρήση τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Η χρήση των υπηρεσιών των δικτύων και εφαρμογών και η άμεση ή έμμεση διάθεση, εμπορία ή κατ' άλλο τρόπο κατ' επάγγελμα εκμετάλλευση των στοιχείων και δεδομένων τους, επιτρέπονται μόνο μετά από έγγραφη άδεια του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν κάθε φορά.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.