Νόμος 2867/00 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Γενικές αρχές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.Οι διατάξεις του παρόντος νόμου διέπουν τις κάθε είδους τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες, οι οποίες αναπτύσσονται εντός της Ελληνικής Επικράτειας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

 

2. Η άσκηση τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων είναι ελεύθερη κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Ως τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες νοούνται:

 

α) η εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων,

 

β) η παροχή πάσης φύσεως Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών,

 

γ) η εισαγωγή, εμπορία, κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

 

3. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, οι κάτωθι δραστηριότητες εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου:

 

α) η εκπομπή και το περιεχόμενο ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων. Στην εξαίρεση αυτή δεν περιλαμβάνεται η τηλεπικοινωνιακή υποδομή μετάδοσης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων στο μέτρο που χρησιμοποιείται για τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες.

 

β) τα Ιδιωτικά Δίκτυα,

 

γ) τα πάσης φύσεως αυτοτελή ασυρματικά δίκτυα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, που λειτουργούν σε συχνότητες ή ζώνες συχνοτήτων αποκλειστικής χρήσης της αεροναυτιλίας.

 

4.Οι βασικές αρχές που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία του τομές των τηλεπικοινωνιών είναι οι εξής:

 

α) η προστασία του καταναλωτή,

 

β) η προστασία του ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισμού,

 

γ) η προστασία των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών,

 

δ) η παροχή Καθολικής Υπηρεσίας για όλες τις περιοχές και όλους τους κατοίκους της χώρας, κατά τους ορισμούς του παρόντος,

 

ε) η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών.

 

5.Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών χαράζει τις κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής των τηλεπικοινωνιών και λαμβάνει τις απαιτούμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Χαράζει από κοινού με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας την τηλεπικοινωνιακή πολιτική για την εθνική άμυνα. Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών διαχειρίζεται τα θέματα των δορυφορικών τροχιών, προβαίνει στην κατανομή των ραδιοσυχνοτήτων και εκδίδει τον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Κάθε θέμα που αφορά τον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων σχετικά με την έκδοση, σύνταξη,τήρηση, λειτουργία αυτού θα καθοριστεί με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η διαυλοποίηση των ραδιοσυχνοτήτων εντός της ζώνης συχνοτήτων που διατίθεται για την εκπομπή και μετάδοση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία.

 

6. Το Κράτος, δια των νομίμων οργάνων του, και η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων φροντίζουν ώστε η άσκηση των τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων να γίνεται με βάση τις αρχές της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της αποφυγής διακρίσεων μεταξύ τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων, καθώς και για την πλήρωση των Ουσιωδών Απαιτήσεων του άρθρου 2 του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.