Νόμος 2873/00 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που κυρώθηκε με το νόμο 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται για τα εισοδήματα τα οποία προκύπτουν από:

 

α) την παροχή εργασίας του ανήλικου τέκνου, με σχέση εξαρτημένης ή ανεξάρτητης εργασίας ή μίσθωσης έργου,

 

β) περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο από κληρονομία,

 

γ) περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο από χαριστικές παροχές, εκτός από εκείνα που προέρχονται από χαριστικές παροχές γονέα του,

 

δ) περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο από χαριστικές παροχές, που έγιναν σε αυτό από γονέα του, ο οποίος έχει αποβιώσει κατά το χρόνο που προκύπτει το εισόδημα από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία,

 

ε) συντάξεις που απονεμήθηκαν στο ανήλικο τέκνο, λόγω θανάτου του πατέρα του ή της μητέρας του και

 

στ) περιουσιακά στοιχεία που με βάση δικαστική απόφαση περιέρχονται στο ανήλικο, ως υποκατάστατα στοιχείων που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις αυτής της παραγράφου.

 

Για τα εισοδήματα αυτά το ανήλικο τέκνο έχει δική του φορολογική υποχρέωση, με εξαίρεση το εισόδημα από περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν σε αυτό από χαριστικές παροχές από τους γονείς του, καθώς και το αντίστοιχο υποκατάστατό τους.

 

Το εισόδημα από περιουσιακό στοιχείο που περιήλθε στο ανήλικο με χαριστική παροχή γονέα του φορολογείται στο όνομα του γονέα που το παραχώρησε. Αν η αξία του υποκατάστατου υπερβαίνει την αξία του περιουσιακού στοιχείου το οποίο εκποιήθηκε, το εισόδημα που προκύπτει θεωρείται ότι αποτελεί μέρος χαριστικής παροχής που έγινε στο τέκνο από το γονέα του που έχει το μεγαλύτερο ποσό εισοδήματος και φορολογείται, επιμεριζόμενο αναλόγως, στο όνομα αυτού του γονέα.}

 

2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση της κύριας κατοικίας του φορολογουμένου, εμβαδού μέχρι 150 m2, το οποίο προσαυξάνεται κατά 20 m2 για καθένα από το δύο τέκνα και κατά 30 m2 για κάθε τέκνο από το τρίτο και μετά, που βαρύνουν τον φορολογούμενο.}

 

3. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΦΕΚ 151/Α/1994) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Τα ενήλικα άγαμα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και εκείνα τα οποία παρακολουθούν δημόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης στο εσωτερικό.}

 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Τα πρόσωπα, που αναφέρονται στις περιπτώσεις β' έως η' της προηγούμενης παραγράφου, θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσια φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχμών ή το ποσό των οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) δραχμών αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση.

 

Για την εφαρμογή των διατάξεων του πρώτου εδαφίου αυτής της

παραγράφου στο όριο του εισοδήματος δεν λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα

που αποκτώνται από το δικαιούχο:

 

α) το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας, ή από την παραχώρηση της χρήσης ακινήτου χωρίς αντάλλαγμα σε πρόσωπα που είναι συγγενείς με αυτόν, μέχρι το δεύτερο βαθμό εξ αίματος,

β) τα εισοδήματα των ανήλικων τέκνων, που κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 προστίθενται στο συνολικό εισόδημα του γονέα, και

γ) έσοδα από διατροφή που καταβάλλεται στο ανήλικο με δικαστική απόφαση η ύστερα από συμφωνία που καταρτίστηκε με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Δε θεωρείται ότι βαρύνει το φορολογούμενο αν ο ανήλικος αποκτά εισόδημα από εμπορικές η γεωργικές επιχειρήσεις ή αμοιβές από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, ανεξάρτητα από το ποσό του εισοδήματος, εκτός αν το σχετικό δικαίωμα περιήλθε στον ανήλικο από κληρονομία.}

 

5. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, προστίθεται υποπερίπτωση δ)δ', που έχει ως εξής:

 

{δ)δ') Το ποσό που καταβάλλεται για την αγορά συσκευής ηλεκτρονικού υπολογιστή, των περιφερειακών συσκευών που αποτελούν ενιαίο σύνολο με αυτόν και για την αγορά εκπαιδευτικού λογισμικού, καθώς και για την πρόσβαση στο διαδίκτυο (Internet).}

 

6. Το πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Επίσης, τα χρηματικά ποσό, που καταβάλλονται από το φορολογούμενο μέχρι το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού φορολογούμενου εισοδήματός του λόγω χορηγίας προς τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα υπάρχουν ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς.}

 

7. Το όγδοο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Όταν τα ποσά των δωρεών και των χορηγιών αυτής της περίπτωσης, με εξαίρεση τις δωρεές που καταβάλλονται στους δωρεοδόχους οι οποίες αναφέρονται στο πρώτο εδάφια, υπερβαίνουν τις εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές ετησίως, λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον έχουν κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό του νομικού προσώπου, που πρέπει να ανοιχθεί για το σκοπό αυτόν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε τράπεζα που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα.}

 

8. Το δέκατο τέταρτο εδάφια της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αν τα χρηματικά ποσό δωρεών και χορηγιών που εκπίπτουν υπερβαίνουν αθροιστικά, για κάθε δωρεοδόχο ή αποδέκτη της χορηγίας, το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών ετησίως, για να αφαιρεθούν αυτά από το συνολικό εισόδημα του δωρητή η χορηγού οφείλεται φόρος με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) στο πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές ποσό της δωρεάς ή της χορηγίας. Το ποσό του φόρου παρακρατείται από το δωρητή ή το χορηγό, κατά περίπτωση και αποδίδεται από αυτόν σε οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την επίδοση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας του εισοδήματός του. Το πρωτότυπο του παραστατικού καταβολής του φόρου υποβάλλεται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου, Για τις δωρεές χρηματικών ποσών προς το Δημόσιο και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου δεν απαιτείται παρακράτηση και καταβολή φόρου.}

 

9. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά 20 m2 για καθένα τέκνο που βαρύνει τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο.}

 

10. Η κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{

Κλιμάκιο Εισοδήματος (δραχμές)

Φορολογικός Συντελεστής %

Φόρος Κλιμακίου (ευρώ)

Σύνολο Εισοδήματος (δραχμές)

Σύνολο Φόρου (δραχμές)

2.100.000

0

0

2.100.000

0

746.000

5

37.300

2.846.000

37.300

1.706.000

15

255.900

4.552.000

293.200

3.407.000

30

1.022.100

7.959.000

1.315.300

9.088.000

40

3.635.200

17.047.000

4.950.500

Υπερβάλλον

42,5

 

 

 

}

 

11. Για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 01-01-2002 και εφεξής ο ανώτατος οριακός συντελεστής της κλίμακας του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ορίζεται σε σαράντα τοις εκατό (40%).

 

12. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, οι οποίες εκδίδονται κάθε δύο (2) έτη και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναπροσαρμόζονται τα ποσά των κλιμακίων της φορολογικής κλίμακας του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, αναλόγως με το δείκτη τιμών καταναλωτή, ο οποίος καταρτίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας.

 

13. Η περίπτωση γ' και το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίστανται ως εξής:

 

{γ) Εβδομήντα χιλιάδες (70.000) δραχμές για κάθε τέκνο του, όταν έχει τρία (3) τέκνα που τον βαρύνουν,

δ) ογδόντα χιλιάδες (80.00) δραχμές για κάθε τέκνο του, όταν έχει τέσσερα (4) τέκνα που τον βαρύνουν.}

 

14. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Κατά την καταβολή του φόρου που προκύπτει με βάση τροποποιητική δήλωση παρέχεται έκπτωση ποσοστού δύο και ήμισυ τοις εκατό (2,5%) στο σύνολο της νέας οφειλής, εφόσον αυτή είναι μικρότερη από την αρχική και ο υπόχρεος κατέβαλε την αρχική οφειλή και έτυχε παρόμοιας έκπτωσης ή κατέβαλε μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης ποσό της αρχικής οφειλής που καλύπτει σε ποσοστά το ενενήντα επτά και ήμισυ τοις εκατό (97,5%) της νέας οφειλής, εφόσον το λάθος οφείλεται σε υπαιτιότητα της φορολογικής αρχής.}

 

15. Τα τέσσερα τελευταία εδάφια της υποπερίπτωσης α)α' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Η έκπτωση αυτής της υποπερίπτωσης αναγνωρίζεται μόνο όταν ο φορολογούμενος αναγράψει στις οικείες ενδείξεις της ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος τον αριθμό φορολογικού μητρώου του εκμισθωτή. Αν πρόκειται για εκμισθωτές που δεν κατοικούν ούτε διαμένουν στην Ελλάδα, μπορεί να αναγράφεται ο αριθμός φορολογικού μητρώου του πληρεξουσίου ή νόμιμου εκπροσώπου τους. Για τους ανήλικους εκμισθωτές, που δεν έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου, αναγράφεται το αντίστοιχο στοιχείο του προσώπου που έχει την επιμέλεια του ανηλίκου.}

 

16. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι αμοιβές που καταβάλλονται από το Ελληνικό Δημόσιο, τους δήμους και τις κοινότητες του Κράτους, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, τον Οργανισμό Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη 1997, το Σύλλογο Οι Φίλοι της Μουσικής, καθώς και την Εθνική Λυρική Σκηνή σε ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήματα ή μεμονωμένους καλλιτέχνες ξένων χωρών, για τη συμμετοχή τους σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα, φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή φόρου δεκαπέντε τοις εκατό (15%).}

 

17. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 68 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με την επιφύλαξη των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου δεν εκδίδεται φύλλο ελέγχου, αν το ποσό που τελικά οφείλεται δεν υπερβαίνει τις εννέα χιλιάδες (9.000) δραχμές, αθροιστικά λαμβανόμενο για το φορολογούμενο και τη σύζυγό του.}

 

18. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 74 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Δεν βεβαιώνεται το ποσό που τελικώς οφείλεται με βάση οποιονδήποτε νόμιμο τίτλο, εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει τις εννέα χιλιάδες (9.000) δραχμές, αθροιστικό λαμβανόμενο για το φορολογούμενο και τη σύζυγό του.}

 

19. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, με συντελεστή στο ακαθάριστο ποσό του ημερομισθίου, ο οποίος ορίζεται σε τρία τοις εκατό (3%) για ημερομίσθιο πάνω από οκτώ χιλιάδες (8.000) δραχμές.}

 

20. Η παράγραφος 2 του άρθρου 55 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καταργείται.

 

21. Η παράγραφος 2 του άρθρου 58 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καταργείται.

 

22. Η περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 52 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Το ποσό που πρέπει να βεβαιωθεί δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές.}

 

23. Στο άρθρου 53 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Αν γίνει νέα εκκαθάριση λόγω υποβολής τροποποιητικής δήλωσης, εφόσον μειωθεί ο φόρος μειώνεται αναλόγως και η προκαταβολή του φόρου.}

 

24. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 118 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Για τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, το ποσό του πρώτου κλιμακίου εισοδήματος της κλίμακας της παραγράφου 1 του άρθρου 9, προκειμένου να υπολογιστεί ο φόρος που αναλογεί στο εισόδημά τους, αυξάνεται σε τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (4.300.000) δραχμές.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.