Νόμος 2909/01 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Θέματα Λαϊκής Επιμόρφωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης (ΓΓΛΕ), που έχει συσταθεί με το άρθρο 27 παράγραφος 1 εδάφιο ε' του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985), μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΓΓΕΕ). Όπου αναφέρεται Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης ή Γενικός Γραμματέας Λαϊκής Επιμόρφωσης νοείται εφεξής η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και ο Γενικός Γραμματέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων αντίστοιχα.

 

2. Στις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης υπάγονται ο σχεδιασμός, ο συντονισμός και η υλοποίηση, σε εθνικό επίπεδο και στον απόδημο ελληνισμό, ενεργειών που αφορούν στη δια βίου μάθηση και ιδίως:

 

α) Η βασική εκπαίδευση ενηλίκων (αλφαβητισμός - συμπλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης).

β) Η γενική εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων (συνεχιζόμενη κατάρτιση - κατάρτιση και επιμόρφωση ειδικών κοινωνικών ομάδων - εκμάθηση ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης γλώσσας - νέες τεχνολογίες κ.λ.π.).

γ) Η Κοινωνική - Πολιτιστική Εκπαίδευση και Επιμόρφωση (εκπαίδευση - επιμόρφωση σε θέματα πολιτισμού - υγείας - περιβάλλοντος και ενημέρωση σε κοινωνικά, πολιτιστικά και ευρωπαϊκά θέματα).

δ) Η ανοικτή εξ αποστάσεως εκπαίδευση και κατάρτιση, η σύνδεση και συνεργασία με τα εκάστοτε συστήματα ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθώς και η εκπαίδευση εκπαιδευτών.

ε) Η ευθύνη για τη λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2525/1997. Όπου στις διατάξεις του νόμου που προαναφέρθηκε αναγράφεται Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων νοείται εφεξής η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

 

3. α) Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, που προβλέπεται από το άρθρο 4 του νόμου [Ν] 2327/1995 (ΦΕΚ 156/Α/1995), υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

 

β) Η παράγραφος 9 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2327/1995 αναριθμείται σε 15 και οι παράγραφοι 2 έως 8 του ίδιου άρθρου αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{2. Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η τεχνολογική και επιστημονική υποστήριξη των προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων και η υλοποίηση ενεργειών που αφορούν στη δια βίου μάθηση.

 

3. Όργανα διοίκησης του Ινστιτούτου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Γενικός Διευθυντής.

 

4. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και απαρτίζεται από 7 μέλη. Η θητεία των μελών του είναι τριετής. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου προέρχονται από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους σε θέματα σχετικά με τους σκοπούς του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

 

5. Ο Γενικός Διευθυντής ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρόνο.

 

6. Οι πόροι του Ινστιτούτου είναι:

 

α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών,

β) χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς,

γ) έσοδα από άλλες πηγές.

 

7. Ο οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος του Ινστιτούτου γίνεται από δύο ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ινστιτούτου. Οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν το Ινστιτούτο.

 

8. Η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων μπορεί να αναθέτει απευθείας στο Ινστιτούτο έργα, προγράμματα και μελέτες.

 

9. Το Ινστιτούτο απολαμβάνει όλων των προνομίων του Ελληνικού Δημοσίου πλην των φορολογικών απαλλαγών.

 

10. Είναι δυνατή η απασχόληση υπαλλήλων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα στο Ινστιτούτο.

 

11. Η πρόσληψη επιμορφωτών, έκτακτου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, για την υλοποίηση των προγραμμάτων, γίνονται με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του Ινστιτούτου.

 

12. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται ειδικότερα οι σκοποί του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, η συγκρότηση και οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου του Ινστιτούτου, τα προσόντα, ο τρόπος επιλογής και οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή, η οργανωτική διάρθρωση και λειτουργία των υπηρεσιών του Ινστιτούτου, τα θέματα πρόσληψης προσωπικού και απασχόλησης υπαλλήλων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, η διαδικασία κατάρτισης και το περιεχόμενο του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, ειδικότερα θέματα, καθώς και κάθε λεπτομέρεια σχετική με την εύρυθμη λειτουργία του Ινστιτούτου.

 

13. Τα θέματα αποζημίωσης των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των αμοιβών του Γενικού Διευθυντή ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

 

14. Διατάξεις που ορίζουν άλλως τα θέματα δομής, αρμοδιοτήτων και λειτουργίας του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων καταργούνται.}

 

4. Οι επιμορφωτές των Νομαρχιακών Επιτροπών Λαϊκής Επιμόρφωσης (ΝΕΛΕ) υπάγονται στην ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οι εργοδοτικές υποχρεώσεις βαρύνουν τις Νομαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής Επιμόρφωσης και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Ειδικότερα θέματα και κάθε σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.