Νόμος 2912/01 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Σύσταση Σώματος Επιθεωρητών Ασφάλειας Πτήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Σώμα Επιθεωρητών Ασφάλειας Πτήσεων, το οποίο συγκροτείται από προσωπικό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας με αυξημένα προσόντα και υψηλή εξειδίκευση. Οι επιθεωρητές που ανήκουν στο σώμα αυτό αναφέρονται εφεξής ως Επιθεωρητές. Οι Επιθεωρητές είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ή ασκούν τα καθήκοντά τους παραλλήλως με τα κύρια καθήκοντά τους. Το Σώμα των Επιθεωρητών έχει ως έργο:

 

α) την εποπτεία και τον έλεγχο της τήρησης των θεσμοθετημένων προτύπων ασφαλείας πτήσεων, των αερομεταφορέων, των πτητικών μέσων, των αεροδρομίων και των λοιπών μέσων υποστήριξής τους, καθώς και του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας,

 

β) την ανάπτυξη των θεσμοθετημένων προτύπων ασφάλειας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

 

2. Έως ότου ικανός αριθμός Επιθεωρητών, που προέρχεται από το προσωπικό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, αποκτήσει πιστοποιητικό Επιθεωρητή Ασφάλειας Πτήσεων επιτρέπεται να ασκούν καθήκοντα Επιθεωρητή και άτομα με υψηλή εξειδίκευση, αυξημένα προσόντα και εμπειρία στον τομέα των αερομεταφορών, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 62ο έτος της ηλικίας τους. Τα άτομα αυτά προσλαμβάνονται με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που συνάπτεται μεταξύ αυτών και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία εκπροσωπείται από το Διοικητή της, ύστερα από έγκριση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Όσοι προσλαμβάνονται υποχρεούνται να αποκτήσουν το πιστοποιητικό Επιθεωρητή Ασφάλειας Πτήσεων, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις, που καθορίζονται στο προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 5. Οι προσλαμβανόμενοι, αν δεν αποκτήσουν το πιστοποιητικό μέσα στην προθεσμία που καθορίζει το παραπάνω διάταγμα, απολύονται αυτοδικαίως. Οι Επιθεωρητές που προσλαμβάνονται με τη διαδικασία αυτή δεν μπορεί να είναι περισσότεροι από είκοσι πέντε. Οι συμβάσεις έχουν τριετή διάρκεια και αφορούν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που παρέχουν οι Επιθεωρητές. Ύστερα από έγκριση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, επιτρέπεται η ανανέωση της σύμβασης για μία ακόμη τριετία, εφόσον οι Επιθεωρητές δεν έχουν υπερβεί το 62ο έτος της ηλικίας τους κατά το χρόνο της ανανέωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του νόμου 3534/2007 (ΦΕΚ 40/Α/2008).

 

3. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μπορεί με το Διοικητή της να συμβάλλεται με αντίστοιχες Υπηρεσίες της αλλοδαπής ή διεθνείς Οργανισμούς για να της διαθέτουν έμπειρους επιθεωρητές που έχουν αποκτήσει πιστοποιητικό Επιθεωρητή σε αλλοδαπό κράτος, εφόσον η σχετική δαπάνη δεν υπερβαίνει το όριο που ορίζεται εκάστοτε για κάθε σύμβαση από τις κοινοτικές οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις. Οι αλλοδαποί επιθεωρητές που απασχολούνται με τη διαδικασία αυτή δεν μπορεί να είναι περισσότεροι από δέκα.

 

4. Οι επιθεωρητές που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και οι αποδοχές τους καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

5. α. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, ενσωματώνονται,σε μετάφραση,στο Εθνικό Δίκαιο τα υπ' αριθμούς 9760/2001 και 8335/2001 Τεχνικά Εγχειρίδια (Documents) της κυρωθείσας με το νόμο [Ν] 211/1947 Σύμβασης του Σικάγο.

 

β. Με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας θεσπίζονται τα αναγκαία μέτρα εφαρμογής των ανωτέρω Τεχνικών Εγχειριδίων.

 

γ. Το Προεδρικό Διάταγμα της περίπτωσης α' εκδίδεται εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

δ. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται η διαδικασία επιλογής των επιθεωρητών, οι διαδικασίες για την απόκτηση ανάκληση πιστοποιητικού επιθεωρητή, οι διαδικασίες αξιολόγησης πειθαρχικού ελέγχου των επιθεωρητών, οι ειδικότητες και οι κατηγορίες των επιθεωρητών, ο αριθμός τους ανά κατηγορία και ειδικότητα, τα ασυμβίβαστα απόκτησης ειδικότητας επιθεωρητή και ρυθμίζονται συναφή θέματα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του νόμου 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α/2004).

 

6. Οι Επιθεωρητές έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης σε κάθε χώρο που έχει σχέση με την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως εγκαταστάσεις, γραφεία και αίθουσες με αεροπορικό εξοπλισμό, καθώς και σε πτητικά μέσα στο έδαφος ή στον αέρα. Οι Επιθεωρητές μπορούν να προβαίνουν, κατά τη διάρκεια του ελέγχου, σε άμεσες ενέργειες, εφόσον τούτο επιβάλλει η ασφάλεια των πτήσεων, όπως, μεταξύ άλλων, η μη τήρηση πτητικών προτύπων ή προτύπων ασφαλείας από έκνομες ενέργειες. Μεταξύ των ενεργειών αυτών περιλαμβάνεται η υποβολή αιτιολογημένης πρότασης, για να εκδοθεί εντολή ακινητοποίησης αεροσκάφους, προς τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες υποχρεούνται να αποφασίσουν το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση μέσα σε δώδεκα (12) ώρες από την υποβολή της πρότασης. Κατά τη διάρκεια της παραπάνω προθεσμίας δεν επιτρέπεται η απογείωση του αεροσκάφους. Η άσκηση αίτησης ακυρώσεως, αίτησης αναστολής, προσφυγής ή άλλου ένδικου μέσου κατά της πράξης ακινητοποίησης του αεροσκάφους ή κατά της αναστολής ή ανάκλησης πιστοποιητικού πτητικής λειτουργίας αερομεταφορέα δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Οι ελεγχόμενοι φορείς ή πρόσωπα υποχρεούνται να παρέχουν στους Επιθεωρητές όλα τα απαραίτητα στοιχεία και τις αναγκαίες πληροφορίες, να συνεργάζονται μαζί τους και να τους διευκολύνουν με κάθε τρόπο. Η παρακώλυση του έργου των Επιθεωρητών επισύρει την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Αρμόδια Αρχή για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Αν προκύψουν ενδείξεις διάπραξης ποινικού αδικήματος λόγω της παρεμπόδισης της άσκησης του επιθεωρητικού έργου, διαβιβάζεται έκθεση στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή. Οι διατάξεις του άρθρου 38 παράγραφος 1 του υπαλληλικού Κώδικα, που κυρώθηκε με το νόμο 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α/1999), εφαρμόζονται και στους Επιθεωρητές.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.