Νόμος 2919/01 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1514/1985


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις υπό στοιχεία στ' και ζ' του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1514/1985 (ΦΕΚ 13/Α/1985) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{στ) Ερευνητικός φορέας θεωρείται το νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που έχει ως κύριο σκοπό την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα, σε συνδυασμό με την πειραματική ανάπτυξη και επίδειξη, καθώς και τη διάδοση και εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας, μέσω της οικονομικής εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων είτε από τους ίδιους ή και τους εργαζόμενους σε αυτούς είτε από τρίτους.

 

ζ) Τεχνολογικός φορέας θεωρείται το νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που έχει ως κύριο σκοπό την ανάπτυξη τεχνολογικών υποδομών και δραστηριοτήτων και την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και τεχνικών υπηρεσιών προς τρίτους (αναλύσεων, μετρήσεων, δοκιμών, πληροφόρησης, συμβουλών, προστασίας της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και άλλες). Ένας φορέας μπορεί να είναι ταυτόχρονα ερευνητικός και τεχνολογικός.

 

Οι διατάξεις του νόμου [Ν] 1514/1985, όπως κάθε φορά ισχύουν, και όλες οι διατάξεις, με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα έρευνας και τεχνολογίας, εφαρμόζονται στους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, καθώς και σε όσους άλλους φορείς από ειδικές διατάξεις αυτό προβλέπεται.

 

Η ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας θεωρείται τεχνολογικός φορέας, διατηρώντας το νομικό της καθεστώς της δημόσιας υπηρεσίας.}

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1514/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης συνιστάται Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας. Εφεξής, όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται το Εθνικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΓΣΕ), νοείται το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ). Ως μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας διορίζονται, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όλα τα μέλη των Τομεακών Επιστημονικών Συμβουλίων. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, καθώς και επιπλέον έως δέκα (10) μέλη από τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο.

 

Τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας κατανέμονται σε επιτροπές:

 

α) επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής,

β) κρίσης των διευθυντών των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων.

 

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται η σύνθεση των παραπάνω επιτροπών, οι αρμοδιότητές τους, καθώς και θέματα απαρτίας και λειτουργίας τους. Γραμματειακή υποστήριξη στη λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Η συμμετοχή στα έργα της Γραμματείας δεν αποτελεί δεύτερη θέση ή απασχόληση στο δημόσιο τομέα.}

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1514/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Ο Υπουργός Ανάπτυξης συγκροτεί τον εθνικό κατάλογο κριτών ύστερα από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας. Ως κριτές εγγράφονται αυτοδικαίως διευθυντές ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους, διευθυντές αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων, καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ερευνητές Α' και Β' βαθμίδας. Επίσης, μπορεί να εγγράφονται επίκουροι καθηγητές, ερευνητές Γ' βαθμίδας, καθηγητές Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και στελέχη του ευρύτερου παραγωγικού τομέα, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, με δεκαετή τουλάχιστον πείρα σε ερευνητικές δραστηριότητες, από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι υποψηφιότητες των μη αυτοδικαίως εγγραφόμενων για συμμετοχή στον κατάλογο κριτών είτε υποβάλλονται με έγγραφη αίτηση από τους ενδιαφερόμενους είτε προτείνονται από οποιονδήποτε ερευνητή ερευνητικού ή τεχνολογικού φορέα ή επιχείρησης. Η αίτηση, στην οποία γίνεται περιγραφή της ειδικότητας του υποψηφίου, συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα. Ο πιο πάνω κατάλογος κριτών δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελεί τον Εθνικό Πίνακα Κριτών.

 

Μέλη της ακαδημαϊκής και της ερευνητικής κοινότητας προκειμένου να συμμετέχουν σε επιτροπές αξιολόγησης πρέπει να έχουν βαθμό ανώτερο ή ίσο του αξιολογουμένου εφόσον είναι μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ή ερευνητές ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων.}

 

Οι παράγραφοι 3, 4, 5 και 8 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1514/1985 καταργούνται και αναριθμούνται οι παράγραφοι 6 και 7 ως παράγραφοι 3 και 4.

 

4. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 4, όπως αναριθμήθηκε, προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Οι Διευθυντές Ερευνητικών Κέντρων και αυτοτελών Ερευνητικών Ινστιτούτων συνέρχονται σε Σύνοδο, με σκοπό το συντονισμό των δραστηριοτήτων των εποπτευόμενων από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ερευνητικών φορέων και την εφαρμογή της επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ορίζονται οι λεπτομέρειες λειτουργίας της Συνόδου.}

 

5. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1514/1985 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

 

{Βιομηχανικές επιχειρήσεις και άλλες παραγωγικές μονάδες φυσικών ή νομικών προσώπων οποιασδήποτε φύσεως και μορφής του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα που λειτουργούν στη χωρική αρμοδιότητα καθεμιάς των διοικητικών περιφερειών του Κράτους, μπορούν μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της οικείας Περιφέρειας ή και του Υπουργείου Ανάπτυξης, να υποβάλλουν προτάσεις για χρηματοδότηση (επιχορήγηση ή συνδρομή) αυτών από προγράμματα και άλλα χρηματοδοτικά σχήματα που διαχειρίζεται η Περιφέρεια.

 

Το προεδρικό διάταγμα 274/2000 (ΦΕΚ 225/Α/2000) εφαρμόζεται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή. Όπου στο διάταγμα αναφέρεται η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και ο Γενικός Γραμματέας αυτής, νοείται για την ανάλογη εφαρμογή η οικεία Περιφέρεια και ο Γενικός Γραμματέας αυτής αντίστοιχα.}

 

6. Το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 1514/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 8: Ερευνητικοί φορείς του δημόσιου τομέα

 

1. Οι ερευνητικοί φορείς που εποπτεύει το Κράτος δια της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας διακρίνονται σε Ερευνητικά Κέντρα και σε αυτοτελή Ερευνητικά Ινστιτούτα.

 

2. Τα Ερευνητικά Κέντρα έχουν αντικείμενο που αναφέρεται σε περισσότερες περιοχές της επιστήμης και της τεχνολογίας. Τα κέντρα αυτά συναπαρτίζονται από ινστιτούτα με αντικείμενο είτε την παραγωγή γνώσεων και ανάπτυξη εφαρμογών από ορισμένη επιστημονική περιοχή είτε τη διεπιστημονική αντιμετώπιση τεχνολογικών και αναπτυξιακών προβλημάτων της χώρας σε συγκεκριμένους τομείς αναγκών και την επίλυση προβλημάτων της παραγωγικής διαδικασίας και της κοινωνικής ανάπτυξης.

 

3. Τα αυτοτελή Ερευνητικά Ινστιτούτα έχουν αντικείμενο είτε την παραγωγή γνώσεων και ανάπτυξη εφαρμογών σε ορισμένη επιστημονική περιοχή είτε τη διεπιστημονική αντιμετώπιση τεχνολογικών και αναπτυξιακών προβλημάτων της χώρας σε συγκεκριμένο τομέα και την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων της παραγωγικής διαδικασίας και της κοινωνικής ανάπτυξης. Τα Ερευνητικά Ινστιτούτα μετά από μια περίοδο πιλοτικής ανάπτυξης, που προσδιορίζεται με το ιδρυτικό τους προεδρικό διάταγμα, αξιολογούνται και με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνωμοδότηση του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, καθορίζεται είτε η ένταξή τους σε Ερευνητικό Κέντρο ή η μετατροπή τους σε Ερευνητικό Κέντρο με διεύρυνση των αντικειμένων τους είτε η κατάργησή τους. Για τα ήδη λειτουργούντα με τίτλο Ανεξάρτητα. Ερευνητικά Ινστιτούτα η περίοδος αυτή είναι διετής από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

4. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται Εθνικά Ερευνητικά Κέντρα και Ανεξάρτητα Ερευνητικά Ινστιτούτα νοούνται τα πιο πάνω Ερευνητικά Κέντρα και Αυτοτελή Ερευνητικά Ινστιτούτα αντίστοιχα.

 

5. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους τα ερευνητικά κέντρα και τα αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα μπορεί να δημιουργούν ειδικές βοηθητικές μονάδες τεχνικής υποστήριξης με απόφαση του διοικητικού τους συμβουλίου ή του διευθυντή τους αντίστοιχα.}

 

7. Οι παράγραφοι 1 και 6 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 1514/1985 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Τα Ερευνητικά Κέντρα και τα Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας που εποπτεύονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης συνιστώνται με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 25 του νόμου αυτού και μπορεί να είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

 

6. Ο Διευθυντής του Κέντρου πρέπει:

 

α. Να έχει την ιθαγένεια χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης μπορεί, κατ' εξαίρεση, ο Διευθυντής να έχει την ιθαγένεια τρίτης χώρας.

 

β. Να είναι επιστήμονας με διεθνές κύρος, διοικητική πείρα και ερευνητική και τεχνολογική δραστηριότητα σχετική με ένα ή περισσότερα από τα αντικείμενα του Κέντρου, με συμβολή στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων για ερευνητικά και τεχνολογικά προγράμματα ή έργα και στην εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας.

 

γ. Να έχει τα προσόντα διορισμού σε θέση βαθμίδας Α' ερευνητή.

 

δ. Να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα, εκτός των περιπτώσεων που διορίζεται κατ' εφαρμογή ειδικού νόμου.

 

ε. Να μην έχει συμπληρώσει, κατά την ημέρα που προκηρύσσεται η πλήρωση της θέσης, το 62ο έτος της ηλικίας του.}

 

8. Η παράγραφος 12 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 1514/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{12. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συγκροτείται, Τομεακό Επιστημονικό Συμβούλιο (ΤΕΣ), για κάθε τομέα επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής που καλύπτει δραστηριότητες ενός ή περισσότερων ινστιτούτων των ερευνητικών κέντρων ή αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων. Κάθε Τομεακό Επιστημονικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο και τέσσερα ως έξι μέλη, τα οποία είναι επιστήμονες με διεθνώς αναγνωρισμένο κύρος και μακρόχρονη ερευνητική και επαγγελματική πείρα στο δημόσιο ή και στον ιδιωτικό τομέα, στο αντικείμενο του Συμβουλίου. Η θητεία των μελών των Τομεακών Επιστημονικών Συμβουλίων είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται μία μόνο φορά με όμοια απόφαση.

 

Τα Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια έχουν τις εξής αρμοδιότητες:

 

α. Παρακολουθούν τα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα των ινστιτούτων που υπάγονται στον τομέα ευθύνης τους και υποβάλλουν σχετική γνώμη στον Υπουργό Ανάπτυξης.

 

β. Αποτιμούν το ερευνητικό έργο των ινστιτούτων αυτών, σε συσχετισμό με την επιστημονική και τεχνολογική πολιτική του Υπουργείου Ανάπτυξης.

 

γ. Καταρτίζουν, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου ή του Διευθυντή του αυτοτελούς Ερευνητικού Ινστιτούτου, για κάθε ινστιτούτο κατάλογο επιστημόνων για την αποτίμηση του ερευνητικού έργου του ινστιτούτου και τον υποβάλλουν για έγκριση στον Υπουργό Ανάπτυξης. Ο κατάλογος περιλαμβάνει ερευνητές διεθνούς κύρους, κατά προτίμηση από το εξωτερικό, και ανώτερα στελέχη του παραγωγικού χώρου.

 

δ. Γνωμοδοτούν για την κατάρτιση ανά ινστιτούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου ή του Διευθυντή του αυτοτελούς Ερευνητικού Ινστιτούτου, καταλόγου επιστημόνων για τις επιτροπές κρίσης ερευνητών του άρθρου 16 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 1514/1985.

 

ε. Γνωμοδοτούν σε κάθε ερώτημα του Υπουργού Ανάπτυξης ή των διοικήσεων των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων.

 

στ. Μέχρις εκδόσεως της ως άνω υπουργικής απόφασης τα Επιστημονικά Συμβούλια και Επιστημονικά Συμβούλια Ινστιτούτων συνεχίζουν να λειτουργούν, η δε θητεία των μελών τους παρατείνεται αναδρομικά κατά περίπτωση.}

 

9. Η παράγραφος 13 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 1514/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{13. Το Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο (ΕΓΣ) του άρθρου 10 παράγραφος 4 του νόμου [Ν] 1514/1985 εξακολουθεί να υφίσταται.

 

Η παράγραφος 4, η τελευταία πρόταση της παραγράφου 12, οι διατάξεις α', β' και ε' της παραγράφου 13 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 1514/1985 επαναφέρονται σε ισχύ ως είχαν προ της δημοσίευσης του νόμου 2115/1993 (ΦΕΚ 15/Α/1993) καταργουμένου του άρθρου 32 αυτού.}

 

10. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 1514/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, τα Ερευνητικά Κέντρα μπορεί να υποδιαιρούνται σε ινστιτούτα κατά τομέα επιστημονικής εξειδίκευσης ή και διεπιστημονικό τομέα που εξυπηρετεί ομάδα οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων.}

 

11. Στις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1514/1985 γίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

 

α. Στην παράγραφο 2, μετά την περίπτωση γ' προστίθεται περίπτωση δ' ως εξής:

 

{δ) την προώθηση της εφαρμογής και παραγωγικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας ή την αξιοποίησή τους από όργανα λήψης αποφάσεων στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα},

 

και η τελευταία πρώην δ' περίπτωση αναριθμείται σε ε'.

 

β. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Για την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας επιτροπής του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, ειδική επιτροπή κριτών από πέντε τουλάχιστον επιστήμονες με αναγνωρισμένο κύρος, γνώση των ερευνητικών αντικειμένων, των πεδίων ειδίκευσης του ινστιτούτου και επαρκή πείρα σε θέματα αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας και διοίκησης φορέων ή ερευνητικών ομάδων. Η επιτροπή αυτή υποβάλλει στον Υπουργό Ανάπτυξης πίνακα κατά τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων με αιτιολογημένη έκθεση. Για την αξιολόγησή τους λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη και η γνώμη του συνόλου των ερευνητών του Ινστιτούτου, η οποία διατυπώνεται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται ειδικά στον εσωτερικό κανονισμό του Ινστιτούτου. Αν η γνώμη των ερευνητών δεν διατυπωθεί στην προθεσμία που προβλέπεται στον εσωτερικό κανονισμό, ο πίνακας καταρτίζεται χωρίς αυτή. Ο Υπουργός, με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζει υποχρεωτικά ως Διευθυντή έναν εκ των τριών πρώτων από τον οικείο πίνακα. Σε περίπτωση διορισμού διευθυντή Ινστιτούτου που είναι ενταγμένο σε Κέντρο, διορίζεται υποχρεωτικά ο πρώτος του πίνακα.}

 

12. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 1514/1985 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. Ερευνητές είναι επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, που εργάζονται για την παραγωγή ή βελτίωση γνώσεων και την εφαρμογή τους για την παραγωγή προϊόντων, διατάξεων (devices), διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων, ενώ μπορούν να παρέχουν και εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο. Ανάλογα με το ερευνητικό έργο τους, τη διεθνή αναγνώρισή τους και τη συμβολή τους στην εκμετάλλευση των επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων, οι ερευνητές κατατάσσονται σε τέσσερις βαθμίδες: Α', Β', Γ και Δ'.

 

Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για τον αρχικό διορισμό του ερευνητή σε κάθε βαθμίδα είναι τα εξής:

 

Για τη βαθμίδα Δ' απαιτούνται γνώσεις και αποδεδειγμένη ικανότητα για υπεύθυνη εκτέλεση μιας φάσης ή ενός τμήματος έργου έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, που προκύπτουν από προσκομιζόμενα στοιχεία.

 

Για τη Γ' βαθμίδα απαιτείται ο ερευνητής να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα να σχεδιάζει και να εκτελεί έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να κατανέμει τμήματα ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγεί ή επιβλέπει. Επίσης απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένα ή και να έχει διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε περίπτωση που εκκρεμούν αιτήσεις έρευνας και εξέτασης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, λαμβάνονται υπόψη οι εκθέσεις του αρμόδιου γραφείου βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

 

Για τη Β' βαθμίδα απαιτείται ο ερευνητής να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα να οργανώνει και να διευθύνει προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συντονίζει και να κατευθύνει την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη στα επί μέρους έργα του προγράμματος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να αναζητεί και να προσελκύει οικονομικούς πόρους από εξωτερικές πηγές για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του ινστιτούτου ή του κέντρου και να προωθεί πρωτοποριακές ιδέες στην επιστήμη και την τεχνολογία. Επίσης απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή να έχει διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να έχει προσφέρει στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας και των εφαρμογών τους συμβολή αναγνωρισμένη από άλλους ερευνητές.

 

Για την Α' βαθμίδα απαιτείται ο ερευνητής να έχει αποδεδειγμένη ικανότητα να αναπτύσσει την έρευνα και τις εφαρμογές της σε νέους τομείς, να συντονίζει δραστηριότητες σε ευρύτερα πεδία έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συμβάλλει στη χάραξη ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής και την ανάπτυξη ερευνητικών οργανισμών με την προσέλκυση εξωτερικών χρηματοδοτήσεων, να έχει αναγνωριστεί διεθνώς για τη συμβολή του σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς της ειδικότητάς του, να έχει συμβάλει στη διάδοση και εφαρμογή της παραγόμενης από την έρευνα γνώσης, να έχει πλούσιο συγγραφικό έργο σε μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή και σημαντικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

 

3. Για κάθε βαθμίδα απαιτούνται και τα προσόντα όλων των προηγούμενων βαθμίδων. Εξειδίκευση των προσόντων, ιδιαίτερα σε σχέση με τη συμβολή του υποψηφίου στη διάδοση και οικονομική εκμετάλλευση της νέας γνώσης, μπορεί να προβλεφθεί στους εσωτερικούς κανονισμούς των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων.

 

4. Οι προβλεπόμενες θέσεις ερευνητών είναι κοινές ως προς όλες τις βαθμίδες (Α', Β', Γ, Δ). Οι Διευθυντές Ερευνητικών Κέντρων, ινστιτούτων τους και αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων θεωρείται ότι κατέχουν με το διορισμό τους προσωποπαγή θέση ερευνητή Α' για όλες τις συνέπειες. Η διαδικασία επιλογής για διορισμό των Διευθυντών Ερευνητικών Κέντρων και των Ινστιτούτων τους, καθώς και των Διευθυντών των αυτοτελών Ερευνητικών Ινστιτούτων, μπορεί να αρχίζει έξι μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Διευθυντή.}

 

13. Οι τίτλοι των βαθμίδων ερευνητή είναι οι εξής: Α' βαθμίδα Διευθυντής Ερευνών, Β' Βαθμίδα Κύριος Ερευνητής, Γ' Βαθμίδα Εντεταλμένος Ερευνητής και Δ' Βαθμίδα Δόκιμος Ερευνητής.

 

14. α) Η παράγραφος 6 του άρθρου 15 και η παράγραφος 1)β εδάφιο δεύτερο του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 1514/1985 καταργούνται

 

β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 1514/1985 καταργείται και οι παράγραφοι 3, 4, 5 και 6 του ίδιου άρθρου, αναριθμούνται σε 2, 3, 4 και 5.

 

15. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 1514/1985 προστίθεται περίπτωση η' ως εξής:

 

{η) Χρηματοδοτήσεις των έργων και γενικά των ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων αυτών.}

 

16. Στο τέλος του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 1514/1985 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς μπορούν να συνάπτουν δάνεια από τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, εκμετάλλευσης της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης και γενικά των αποτελεσμάτων της έρευνας.}

 

17. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 1514/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού, Ανάπτυξης και γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, είναι δυνατόν:}

 

18. Στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στο τέλος της περίπτωσης δ' του νόμου [Ν] 1514/1985 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Στην περίπτωση αυτή, ως επιβλέπων του μεταπτυχιακού φοιτητή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 περίπτωση α' του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 2083/1992 (ΦΕΚ 159/Α/1992), μπορεί να ορίζεται ερευνητής βαθμίδας Α', Β' ή Γ' του ερευνητικού κέντρου ή του αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3)α του ίδιου άρθρου, ο οποίος συμμετέχει και ως μέλος της εξεταστικής επιτροπής που προβλέπεται στην παράγραφο 5 περιπτώσεις α' και β' του αυτού άρθρου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.