Νόμος 2939/01 - Άρθρο 24d

Άρθρο 24Δ: Αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ανώτατο εκτελεστικό όργανο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος. Έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε ζήτημα το οποίο, κατά τον παρόντα ή σύμφωνα με άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, δεν έχει υπαχθεί στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται για το εκτελεστικό του έργο από τον αρχαιότερο διευθυντή.

 

2. Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος:

 

α) προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διευθύνει και ελέγχει το έργο τους και λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ομαλή λειτουργία τους,

 

β) εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον ορισμό των προϊσταμένων Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων και αποφασίζει για την τοποθέτηση των υπαλλήλων σε Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία ύστερα από συνεργασία με τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων,

 

γ) αποφασίζει τη χορήγηση άδειας απουσίας και μετακίνησης του προσωπικού του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. εκτός έδρας, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό,

 

δ) είναι πειθαρχικός προϊστάμενος του προσωπικού και μπορεί να επιβάλει σε αυτό τις ποινές της επίπληξης και του προστίμου ίσου με τις αποδοχές 1 μισθού, ενώ για την επιβολή ανώτερης ποινής εισηγείται σχετικά στο Διοικητικό Συμβούλιο,

 

ε) έχει την ευθύνη της υλοποίησης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο επιχειρησιακού σχεδίου του Οργανισμού, δίνοντας έμφαση στην εκτέλεση των προγραμμάτων και στην επίτευξη των στόχων. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία δεν μπορεί να υπερβαίνουν το τρίμηνο, υποβάλλει αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. για την πορεία των προγραμματισμένων δράσεων και τα αποτελέσματα των ενεργειών που έχουν υλοποιηθεί,

 

στ) είναι αρμόδιος για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης,

 

ζ) εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση θέματα αρμοδιότητας των υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. αλλά και οποιοδήποτε άλλο θέμα κρίνει ότι απαιτείται,

 

η) μπορεί να παραπέμπει στο Διοικητικό Συμβούλιο θέματα αρμοδιότητάς του για λήψη απόφασης,

 

θ) με απόφασή του μπορεί να αναθέτει στους διευθυντές του Οργανισμού να ασκούν παράλληλα με αυτόν ορισμένες από τις αρμοδιότητές του,

 

ι) αποφασίζει για τη διενέργεια προμηθειών και μισθώσεων, τη σύναψη, τροποποίηση και λύση συμβάσεων για προμήθεια αγαθών και για μισθώσεις, εκτέλεση έργων ή παροχή υπηρεσιών της στενότερης εποπτείας του, μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, καθώς και για χορήγηση πάγιων προκαταβολών μέχρι του ποσού αυτού, εφόσον έχουν προβλεφθεί στον εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο προϋπολογισμό,

 

ι)α) αποφασίζει για την εκποίηση ή την καταστροφή άχρηστου υλικού, καθορίζοντας και τον τρόπο πραγματοποίησής του,

 

ι)β) εντέλλεται τη διενέργεια έκτακτων και επειγόντων ελέγχων,

 

ι)γ) ζητά τη συνδρομή των ελεγκτικών οργάνων άλλων φορέων του Δημοσίου για τη διενέργεια ελέγχων, σύμφωνα με τον παρόντα στο πλαίσιο των κοινών αρμοδιοτήτων τους με τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης,

 

ι)δ) ύστερα από καταγγελία εκ μέρους οικονομικών παραγόντων, όπως αυτοί ορίζονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 2 ή τρίτων ή και αυτεπαγγέλτως, μετά τη διενέργεια ελέγχου, καλεί τους παραβάτες να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 20 του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.