Νόμος 2939/01 - Άρθρο 24ia

Άρθρο 24ΙΑ: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Διεύθυνση Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την υποστήριξη των οικονομικών, διαχειριστικών και διοικητικών διαδικασιών που απαιτούνται για τη λειτουργία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της:

 

α) έχει την ευθύνη της σύνταξης του προϋπολογισμού, τον οποίο εισηγείται για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης,

 

β) μεριμνά για την παροχή έγκαιρων και αξιόπιστων στοιχείων για τον προϋπολογισμό του φορέα στο εποπτεύον Υπουργείο, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στο Υπουργείο Οικονομικών,

 

γ) μεριμνά για την πιστή τήρηση των στόχων ισοζυγίου, των ανωτάτων ορίων Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης του προϋπολογισμού και του Μ.Π.Δ.Σ, για τη μη συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς και για την ανάληψη υποχρεώσεων από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, ώστε να διενεργούνται δαπάνες μόνον εφόσον υπάρχει αντίστοιχη πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό,

 

δ) υπογράφει αρμοδίως τις βεβαιώσεις επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης,

 

ε) υποβάλλει αρμοδίως τις εκθέσεις προς την αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2015) όπως ισχύει και των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016),

 

στ) υποβάλλει αρμοδίως τις εκθέσεις επί διαφωνιών με τον διατάκτη ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των εκκαθαριζόμενων δαπανών και την υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 4270/2014,

 

ζ) υποβάλλει αρμοδίως τις εκθέσεις προς την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπιου ελέγχου,

 

η) παρέχει υποστήριξη για την ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. βάσει των γενικών αρχών και κανόνων για τη δημοσιονομική διαχείριση του νόμου [Ν] 4270/2014 με εισήγησή του στο Δ.Σ. του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης,

 

θ) διενεργεί τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις,

 

η) εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού,

 

ι) έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λογιστική και ταμειακή διαχείριση,

 

ι)α) έχει την ευθύνη για τη διαχείριση και την αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού,

 

ι)β) έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό και την εκτέλεση των αναγκαίων προμηθειών,

 

ι)γ) έχει την ευθύνη για τη διοικητική υποστήριξη των Υπηρεσιακών Μονάδων,

 

ι)δ) έχει την ευθύνη της διοικητικής μέριμνας,

 

ι)ε) έχει την ευθύνη του προσδιορισμού, του σχεδιασμού και της κάλυψης των αναγκών του οργανισμού σε πληροφοριακά συστήματα, βάσεις δεδομένων και διαδικτυακές εφαρμογές,

 

ι)στ) έχει την ευθύνη της παροχής τεχνικής υποστήριξης, εκπαίδευσης και ενημέρωσης στους χρήστες των υπηρεσιών πληροφορικής του Οργανισμού,

 

ι)ζ) έχει την ευθύνη της λειτουργίας του δικτυακού τόπου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης.

 

2. Η Διεύθυνση Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής διαρθρώνεται σε πέντε τμήματα:

 

α) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και εκτέλεσης Προϋπολογισμού,

β) Τμήμα Εσόδων και Πληρωμών,

γ) Τμήμα Προμηθειών,

δ) Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών και

ε) Τμήμα Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένου των Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ.).

 

3. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης και εκτέλεσης Προϋπολογισμού υπάγονται:

 

α) η κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη και η καταχώρηση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων,

 

β) ο έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και η σύνταξη βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης,

 

γ) η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 4270/2014 όπως ισχύει και των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 80/2016,

 

δ) η συλλογή όλων των απαραίτητων και νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής των δαπανών (εκτός αυτών που διαβιβάζονται από το Τμήμα Προμηθειών), ο έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας, η τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και η εκκαθάριση όλων των δαπανών με βάση πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά,

 

ε) η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων για την πληρωμή των δαπανών, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο,

 

στ) η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με τον διατάκτη ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των εκκαθαριζόμενων δαπανών και η υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο [Ν] 4270/2014,

 

ζ) η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπιου ελέγχου,

 

η) η εισήγηση για τον καταλογισμό δημοσίων υπολόγων και αχρεωστήτως λαβόντων,

 

θ) η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα και κοινοποίηση στη Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου των δικαστικών αποφάσεων,

 

ι) η έκδοση ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώσεων σε δευτερεύοντες διατάκτες,

 

ι)α) η παροχή βεβαίωσης επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του,

 

ι)β) η παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών αναφορικά με αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, κρατήσεις κ.λ.π, για το πάσης φύσεως προσωπικό του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης,

 

ι)γ) η τήρηση μισθολογικών Μητρώων, καθώς και στοιχείων για τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης πάσης φύσεως προσωπικού του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης,

 

ι)δ) η παροχή οικονομικών στοιχείων για τη συνταξιοδότηση υπαλλήλων,

 

ι)ε) η παρακολούθηση της εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας,

 

ι)στ) η συνεργασία με τα Τμήματα και τις Διευθύνσεις του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. για την κατάρτιση του ενοποιημένου προϋπολογισμού του οργανισμού.

 

4. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Εσόδων και Πληρωμών υπάγονται:

 

α) η παραγωγή ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς τις Τράπεζες για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων,

 

β) η μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών,

 

γ) η ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων,

 

δ) η παρακολούθηση, επεξεργασία και αναφορά της συγκέντρωσης εσόδων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης,

 

ε) ο έλεγχος των δικαιολογητικών και των υποστηρικτικών στοιχείων των εσόδων, η έκδοση των νόμιμων παραστατικών και η αποστολή τους στους δικαιούχους,

 

στ) η ενημέρωση της Διεύθυνσης Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής για διαφορές ή αποκλίσεις μεταξύ των δικαιολογητικών και των υποστηρικτικών στοιχείων των εσόδων και των εισπρακτέων και η σύνταξη εισήγησης για τη διενέργεια ελέγχων,

 

ζ) η σύνταξη εισήγησης για την καλύτερη εκμετάλλευση των ιδίων πόρων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης.

 

5. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Προμηθειών υπάγονται:

 

α) η έγκαιρη συγκέντρωση αιτημάτων αναγκών προμηθειών από το σύνολο των υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. και η κατάρτιση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών πάσης φύσεως υλικών, εξοπλισμού και εφοδίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών και για τη συντήρηση και αποκατάσταση κάθε είδους εξοπλισμού (ηλεκτρονικού, μηχανολογικού και εξοπλισμού πληροφορικής),

 

β) ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των τακτικών και έκτακτων προμηθειών και η άμεση και έγκαιρη παροχή στοιχείων στη Διεύθυνση για την κατάρτιση του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού,

 

γ) η διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για τη σύναψη και εποπτεία εκτέλεσης συμβάσεων προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών/έργων, που αφορούν στις υπηρεσίες του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. κατόπιν σχετικού αιτήματος από τις κατά περίπτωση αρμόδιες οργανικές μονάδες του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. και σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους και τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες απαραίτητα συνοδεύουν το αίτημα των αρμόδιων υπηρεσιών,

 

δ) η συγκέντρωση και ο έλεγχος της πληρότητας των νόμιμων δικαιολογητικών των ανωτέρω δαπανών, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, και η διαβίβαση τους στο τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και εκτέλεσης Προϋπολογισμού για εκκαθάριση και πληρωμή,

 

ε) η τήρηση και επεξεργασία ηλεκτρονικού αρχείου με τα στοιχεία της διαγωνιστικής διαδικασίας και των συμβάσεων, η διαχείριση και παρακολούθηση συμβάσεων που διενεργεί η Διεύθυνση,

 

στ) η συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα για την ενημέρωση του Μητρώου Δεσμεύσεων,

 

ζ) η μέριμνα για την παραλαβή, διαχείριση, αποθήκευση και διακίνηση υλικών για την τήρηση σχετικού αρχείου καθώς και για την καταστροφή και εκποίηση του άχρηστου υλικού και άλλων περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης,

 

η) η παρακολούθηση και ενημέρωση για τις αναλώσεις και την ανάγκη ανανέωσης των αποθεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης.

 

και ο ορισμός διαχειριστών αναλώσιμου και μη υλικού,

 

θ) η συγκέντρωση και ο έλεγχος της πληρότητας των νόμιμων δικαιολογητικών όλων των λειτουργικών δαπανών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, συμπεριλαμβανομένων ιδίως της ύδρευσης, του ηλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού αερίου, των μισθωμάτων, των τηλεπικοινωνιακών τελών, των κοινόχρηστων δαπανών των υπηρεσιών, των ταχυδρομικών τελών, της κίνησης και κυκλοφορίας των υπηρεσιακών αυτοκινήτων, και η διαβίβασή τους στο τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης για εκκαθάριση και πληρωμή,

 

ι) η μέριμνα για τη συντήρηση, την επισκευή και την ασφάλεια κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (ηλεκτρολογικές, υδραυλικές και λοιπές εργασίες συντήρησης, λήψη αναφορών βλαβών και επισκευή αυτών), την καθαριότητα, τη φύλαξη των χώρων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, υπηρεσιακών αυτοκινήτων/δικύκλων, καθώς και τη λειτουργία του ιατρείου,

 

ι)α) η εισήγηση για τον ορισμό υπευθύνων για θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων και πυρασφάλειας των κτιρίων,

 

ι)β) η εξασφάλιση της προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύνσεων για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στους χώρους λειτουργίας του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης,

 

ι)γ) η υλοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση των υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, παρακολούθησης των σχετικών συμβάσεων και λύσης της μίσθωσης και οι διαδικασίες μετεγκατάστασης.

 

6. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών υπάγονται:

 

α) η παρακολούθηση και τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία και της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία του Οργανισμού σε ό,τι αφορά θέματα μισθοδοσίας και προμηθειών,

 

β) η τήρηση των διαδικασιών που σχετίζονται με θέματα προσλήψεων, αποσπάσεων, μετατάξεων, μεταφορών, απολύσεων συνταξιοδότησης και γενικότερα κάθε είδους υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού,

 

γ) ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εκπαιδευτικών ενεργειών διαρκούς επιμόρφωσης του προσωπικού του Οργανισμού, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως διαμορφώνονται και καταγράφονται από τις αρμόδιες διευθύνσεις και τμήματα και σε συνεργασία με αυτές,

 

δ) η διεκπεραίωση θεμάτων διοικητικής μέριμνας, τα οποία περιλαμβάνουν θέματα υγείας και ασφάλειας εργαζομένων, πυρασφάλειας, καθαριότητας και φύλαξης των χώρων,

 

ε) η τήρηση του κεντρικού πρωτοκόλλου των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων του Οργανισμού, η εσωτερική διακίνηση των εγγράφων, η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και η έκδοση ακριβών αντιγράφων των εξερχόμενων εγγράφων,

 

στ) η τήρηση αρχείου και ηλεκτρονικής βάσης με τα στοιχεία του υπηρετούντος ανθρώπινου δυναμικού του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. και η έκδοση κάθε είδους βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, πράξεων και στοιχείων που δύναται να χορηγηθούν με βάση τις αρμοδιότητες και τα τηρούμενα αρχεία του Τμήματος,

 

ζ) ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού ελέγχου του υπηρετούντος ανθρώπινου δυναμικού του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης,

 

η) η αναγνώριση προϋπηρεσίας του ανθρώπινου δυναμικού του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης,

 

θ) οι διαδικαστικές ενέργειες για την επιλογή και τοποθέτηση των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης,

 

ι) ο χειρισμός θεμάτων για την πρακτική άσκηση στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. σπουδαστών ΤΕΙ και ΑΕΙ,

 

ι)α) η μέριμνα για την κατάρτιση, αξιολόγηση και ανασχεδίαση περιγραμμάτων καθηκόντων και προσόντων των θέσεων εργασίας, οργάνωσης των υπηρεσιών και η επεξεργασία στοιχείων για την εκτίμηση των αναγκών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης,

 

ι)β) η εφαρμογή συστημάτων στοχοθεσίας και μεθόδων μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και η διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης,

 

ι)γ) η συγκρότηση των προβλεπόμενων συλλογικών οργάνων, ομάδων εργασίας και επιτροπών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και ο ορισμός εκπροσώπων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. σε συλλογικά όργανα, ομάδες εργασίας και επιτροπές Υπουργείων και άλλων φορέων,

 

ι)δ) η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή,

 

ι)ε) η χορήγηση πάσης φύσεως αδειών και ο χειρισμός κάθε συναφούς θέματος σχετικά με τις παρουσίες των υπαλλήλων καθώς και η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων μετακίνησης εντός και εκτός επικράτειας των υπαλλήλων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

 

7. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπάγονται:

 

α) ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η διατήρηση και η αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων και των βάσεων δεδομένων που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις λοιπές διευθύνσεις και τμήματα,

 

β) ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η διατήρηση και αναβάθμιση των διαδικτυακών υπηρεσιών και εφαρμογών του Οργανισμού, όπως ο ιστότοπος και οι λογαριασμοί κοινωνικής δικτύωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες διευθύνσεις και τμήματα,

 

γ) η διαχείριση των υπηρεσιών διαδικτύου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, όπως internet και e-mail, καθώς και του δικτύου πληροφορικής και επικοινωνιών του Οργανισμού,

 

δ) η παροχή τεχνικής υποστήριξης, συμβουλών, ενημέρωσης και εκπαίδευσης στους χρήστες των υπηρεσιών πληροφορικής σε όλο το εύρος των υπηρεσιών του Ε.Ο.AN,

 

ε) η διασφάλιση της ασφάλειας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών του Οργανισμού,

 

στ) η μέριμνα για την ορθή λειτουργία, τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών,

 

ζ) η μέριμνα για την τηλεφωνική (σταθερή και κινητή) και τηλεπικοινωνιακή εξυπηρέτηση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, καθώς και η διακοπή συνδέσεων, επανασυνδέσεων γραμμών, κ.λ.π..

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 20 του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.