Νόμος 2939/01 - Άρθρο 24id

Άρθρο 24ΙΔ: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επιθεωρήσεων και Ελέγχων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και Ελέγχων έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

α) εισηγείται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. προς έγκριση το ετήσιο πρόγραμμα των τακτικών επιθεωρήσεων και ελέγχων σε φορείς Ατομικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης ή Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, υπόχρεους φορείς διαχείρισης αποβλήτων, υπόχρεους παραγωγούς και διαχειριστές αποβλήτων,

 

β) εισηγείται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο για κάθε έκτακτο ή επείγοντα έλεγχο που προκύπτει κατά τη διάρκεια του έτους,

 

γ) εισηγείται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης επιθεωρητών και ελεγκτών,

 

δ) έχει την ευθύνη της σύνταξης των προδιαγραφών επιθεωρήσεων και ελέγχου, τις οποίες εισηγείται για έγκριση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο,

 

ε) έχει την ευθύνη της διενέργειας των τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων και ελέγχων και της τελικής αποτίμησης των αποτελεσμάτων τους,

 

στ) εισηγείται στον Πρόεδρο την επιβολή κυρώσεων, όπου απαιτείται,

 

ζ) εισηγείται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο τις μεθοδολογίες υπολογισμού προστίμων για τις διάφορες κατηγορίες παραβάσεων και παραβατών με βάση τα κριτήρια που ορίζονται από τη νομοθεσία,

 

η) προετοιμάζει αναφορά προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σχετικά με την επίδοση και τα αποτελέσματα των ενεργειών της Διεύθυνσης, τουλάχιστον σε ετήσια βάση ή και όποτε άλλοτε ζητηθεί ή κριθεί απαραίτητο.

 

2. Η Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και Ελέγχων συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

 

α) Τμήμα Διενέργειας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων.

 

β) Τμήμα Υποστήριξης Επιθεωρήσεων και Ελέγχων.

 

3. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Διενέργειας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων υπάγονται:

 

α) η προετοιμασία του ετήσιου προγράμματος των τακτικών επιθεωρήσεων και ελέγχων, καθώς και ο προγραμματισμός των έκτακτων επιθεωρήσεων και ελέγχων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του έτους, σε συνεργασία με τα τμήματα της Διεύθυνσης Εναλλακτικής Διαχείρισης και με το Τμήμα Έρευνας και Πρόληψης για τα επιμέρους θέματα που αφορούν κάθε συνεργαζόμενο τμήμα,

 

β) η σύνταξη των προδιαγραφών επιθεωρήσεων και ελέγχων, σε συνεργασία με τα τμήματα της Διεύθυνσης Εναλλακτικής Διαχείρισης και με το Τμήμα Έρευνας και Πρόληψης, για τα επιμέρους θέματα που αφορούν κάθε συνεργαζόμενο τμήμα,

 

γ) η ευθύνη της διενέργειας των τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων και ελέγχων και της σύνταξης έκθεσης ελέγχου των αποτελεσμάτων,

 

δ) η προετοιμασία της μεθοδολογίας υπολογισμού προστίμων για τις διάφορες κατηγορίες παραβάσεων και παραβατών,

 

ε) η εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της έκθεσης ελέγχου και η εισήγηση της επιβολής κυρώσεων.

 

4. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Υποστήριξης Επιθεωρήσεων και Ελέγχων υπάγονται:

 

α) η ευθύνη της έκδοσης και παρακολούθησης των εντολών μετακίνησης των επιθεωρητών/ελεγκτών και των συναφών με αυτές ενεργειών διεκπεραίωσης,

 

β) η παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων,

 

γ) η τήρηση αρχείου διενεργηθέντων ελέγχων και επιθεωρήσεων,

 

δ) η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και νομοθετικών εξελίξεων που αφορούν τη δραστηριότητα του τμήματος και η εισήγηση στη Διεύθυνση για λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 20 του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.