Νόμος 2939/01 - Άρθρο 24ie

Άρθρο 24ΙΕ: Νομική Υπηρεσία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην αρμοδιότητα της Νομικής Υπηρεσίας υπάγονται ιδίως:

 

α) η μέριμνα για την εξώδικη λύση των διαφορών του Οργανισμού με τρίτους και τους εργαζόμενους στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, καθώς και ο δικαστικός χειρισμός κάθε υπόθεσης, στα πλαίσια της εξασφάλισης των συμφερόντων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης,

 

β) η υποβολή εκθέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την έκβαση δικαστικής ή διοικητικής υπόθεσης,

 

γ) η γνωμοδότηση και παροχή νομικών συμβουλών για κάθε θέμα που κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος. Για το σκοπό αυτόν συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, οι όποιες υποχρεούνται να του χορηγούν τα αναγκαία για το σκοπό αυτόν στοιχεία,

 

δ) η ευθύνη για την ενημέρωση των υπηρεσιών σχετικά με νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν ή και ενδιαφέρουν τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης,

 

ε) η ευθύνη για την τήρηση και ενημέρωση αρχείου των δικαστικών υποθέσεων και γνωμοδοτήσεων και τη φύλαξή τους,

 

στ) η επιμέλεια των συμβάσεων που συνάπτει ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης με τρίτα μέρη,

 

ζ) η συμβολή στη νομοτεχνική επεξεργασία των προτεινόμενων από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. νομοθετικών και διοικητικών ρυθμίσεων.

 

2. Στη Νομική Υπηρεσία παρέχεται γραμματειακή υποστήριξη από τις υπηρεσίες του Οργανισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 20 του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.