Νόμος 2939/01 - Άρθρο 24ig

Άρθρο 24ΙΓ: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Έρευνας, Πρόληψης και Επικοινωνίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Διεύθυνση Έρευνας, Πρόληψης και Επικοινωνίας έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

α) εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. τον ετήσιο προγραμματισμό ερευνητικών δράσεων και μελετών του Οργανισμού,

 

β) έχει την ευθύνη για τη διερεύνηση και ένταξη του οργανισμού σε ερευνητικές δράσεις, καθώς και για το συντονισμό της υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών,

 

γ) εισηγείται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο σχέδιο προγραμμάτων πρόληψης για την έκδοση σχετικών κοινών υπουργικών αποφάσεων σε εφαρμογή των άρθρων 5 και 15,

 

δ) έχει την ευθύνη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της παρακολούθησης της εφαρμογής των ενεργειών πρόληψης σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, τις εθνικές πολιτικές και τις γενικότερες κατευθύνεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

 

ε) έχει την ευθύνη της σύνταξης οδηγών αξιολόγησης της επίδοσης των δράσεων πρόληψης τους οποίους εισηγείται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης,

 

στ) εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης τον ετήσιο προγραμματισμό των δράσεων επικοινωνίας, δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης,

 

ζ) έχει την ευθύνη της δημιουργίας συστημάτων πληροφόρησης του κοινού, της παραγωγής ενημερωτικού υλικού και της υλοποίησης δράσεων και εκδηλώσεων για την προβολή της δραστηριότητας του οργανισμού στους εμπλεκόμενους φορείς και το κοινό,

 

η) έχει την ευθύνη του περιεχομένου του δικτυακού τόπου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης,

 

θ) έχει την ευθύνη της σύνταξης και αποστολής των δελτίων τύπου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης.

 

2. Η Διεύθυνση Έρευνας, Πρόληψης και Επικοινωνίας συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

 

α) Τμήμα Έρευνας και Πρόληψης.

 

β) Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.

 

3. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Έρευνας και Πρόληψης υπάγονται:

 

α) η καταγραφή των αναγκών του Οργανισμού για μελέτες και ερευνητικά προγράμματα, σε συνεργασία με τα λοιπά τμήματα του Οργανισμού,

 

β) η διερεύνηση και υποβολή προτάσεων, καθώς και η ένταξη του οργανισμού σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης σχετικά με το αντικείμενο του Οργανισμού,

 

γ) ο συντονισμός των δράσεων υλοποίησης των εγκεκριμένων ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών,

 

δ) η παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών πρόληψης για την εναλλακτική διαχείριση, όπως η απαγόρευση ή ο περιορισμός της χρήσης ορισμένων υλικών, η επιβολή χρήσης κάποιας συγκεκριμένης σύνθεσης υλικών ή η επιβολή υποχρέωσης επαναχρησιμοποίησης ή εγγυοδοσίας,

 

ε) η παρακολούθηση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων,

 

στ) η σύνταξη οδηγών αξιολόγησης της επίδοσης των δράσεων πρόληψης,

 

ζ) η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και νομοθετικών εξελίξεων που αφορούν τη δραστηριότητα του τμήματος και εισήγηση στη Διεύθυνση για λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων.

 

4. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων υπάγονται:

 

α) η προετοιμασία του ετήσιου προγράμματος των δράσεων επικοινωνίας, δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. σε συνεργασία με τα άλλα τμήματα του Οργανισμού,

 

β) η παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού για την προβολή της δραστηριότητας και των υπηρεσιών του Οργανισμού,

 

γ) ο συντονισμός και η οργάνωση συνεδρίων, ενημερωτικών δράσεων, εκδηλώσεων και προγραμμάτων ευαισθητοποίησης των εμπλεκόμενων φορέων και του κοινού σε συνεργασία με την καθ' ύλη αρμόδια διεύθυνση ή το αρμόδιο τμήμα,

 

δ) η σύνταξη και αποστολή δελτίων τύπου,

 

ε) η μελέτη, εισήγηση και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και της εξυπηρέτησης των πολιτών με τις υπηρεσίες του Οργανισμού,

 

στ) η μέριμνα για την ορθή χρήση του σήματος και των συμβόλων του Οργανισμού,

 

ζ) η μέριμνα για την καθημερινή αποδελτίωση του Τύπου σχετικά με θέματα που αφορούν τον Οργανισμό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 20 του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.