Νόμος 2939/01 - Άρθρο 24th

Άρθρο 24Θ: Αποφάσεις διενέργειας διαγωνισμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για την έγκριση σύναψης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, έργων και μελετών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, μπορεί να συντάσσεται συνοπτικό τεχνικό δελτίο από το αρμόδιο για τη διοικητική υποστήριξη τμήμα, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον τη σκοπιμότητα και το γενικό αντικείμενο, το χαρακτηρισμό της δημοπρατούμενης προμήθειας, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, την επιλεγείσα διαδικασία ανάθεσης και την προβλεπόμενη διάρκεια της σύμβασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 20 του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.