Νόμος 2939/01 - Άρθρο 24z

Άρθρο 24Ζ: Επιτροπή Διαβούλευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται επιτροπή μη αμειβόμενη για τη διαβούλευση επί θεμάτων εναλλακτικής διαχείρισης με τους κοινωνικούς εταίρους και τους επαγγελματικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων, η οποία αποτελείται από:

 

α) τον Πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, ως πρόεδρο,

β) ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως αναπληρωτή προέδρου,

γ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

δ) τον προϊστάμενο του Τμήματος Διαχείρισης Αστικών, Βιομηχανικών και Συναφών Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

ε) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος,

στ) δύο εκπροσώπους συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, οι οποίοι εναλλάσσονται ανά διετία,

ζ) έναν εκπρόσωπο των επιχειρήσεων εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων,

η) έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών,

θ) έναν εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος,

ι) έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας,

ι)α) δύο εκπροσώπους των οικολογικών οργανώσεων,

ι)β) δύο εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων,

ι)γ) δύο εκπροσώπους των φορέων κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας,

ι)δ) έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στον κλάδο της ανακύκλωσης και της διαχείρισης των αποβλήτων,

ι)ε) έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης στον κλάδο της καθαριότητας.

 

Αν δεν υφίσταται επαγγελματική ένωση ή δευτεροβάθμια οργάνωση των φορέων, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας καλεί τους φορείς να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους και, σε περίπτωση αδυναμίας ορισμού εκπροσώπου, οι φορείς συμμετέχουν εκ περιτροπής κατ' έτος στις συνεδριάσεις της Επιτροπής.

 

2. Όταν συζητείται θέμα που αφορά συγκεκριμένο ρεύμα αποβλήτων που υπόκειται σε εναλλακτική διαχείριση, στις συνεδριάσεις καλείται και εκπρόσωπος των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης που δραστηριοποιούνται σε αυτό το ρεύμα αποβλήτων, εφόσον δεν υπάρχει ήδη εκπρόσωπός τους.

 

3. Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης μπορεί να ζητά τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, για θέματα που αφορούν τη ρύθμιση, οργάνωση, λειτουργία και τα αποτελέσματα της εναλλακτικής διαχείρισης στο πλαίσιο του παρόντος.

 

4. Τα μέλη της επιτροπής υποδεικνύονται από τους φορείς που εκπροσωπούν και η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με την ίδια διαδικασία αντικαθίστανται τα μέλη της επιτροπής. Με όμοια απόφαση μπορεί να καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εκτέλεση του έργου της επιτροπής. Η επιτροπή συγκαλείται κάθε 3 μήνες με μέριμνα του προέδρου της ή εκτάκτως εφόσον το ζητήσει ο πρόεδρος της επιτροπής ή το 1/3 των μελών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 20 του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.