Νόμος 2941/01 - Άρθρο 20

Άρθρο 20


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η αμοιβή της εκκαθαρίστριας και των ελεγκτών, καθώς και το σύνολο των δαπανών της εκκαθάρισης βαρύνει τον Οργανισμό Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του νόμου 2741/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η αναγγελία που έγινε, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο δεν διακόπτει ούτε αναστέλλει την παραγραφή της απαιτήσεως, που έχει αρχίσει να διανύεται. Η διάταξη του άρθρου 443 του Αστικού Κώδικα δεν εφαρμόζεται για τις απαιτήσεις των οποίων συμπληρώθηκε ο χρόνος παραγραφής.}

 

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 2741/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Δεν απαιτείται η σύνταξη ενδιάμεσων ισολογισμών, καθώς και η υποβολή προσωρινών φορολογικών δηλώσεων σε περίπτωση παράτασης της εκκαθάρισης πέραν του έτους.}

 

4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 17 του νόμου 2741/1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η διαγραφή διενεργείται ύστερα από αίτηση του Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων.}

 

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 του νόμου 2741/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού κάθε είδους απαιτήσεις του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου κατά του Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί, καθώς και τα πάσης φύσεως πρόστιμα και προσαυξήσεις αποσβέννυνται και στην συνέχεια διαγράφονται, χωρίς να δημιουργείται φορολογητέο εισόδημα.

 

Η διαγραφή τους πραγματοποιείται αυτεπάγγελτα, ή έπειτα από αίτηση του Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.