Νόμος 2941/01 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Ρύθμιση θεμάτων της Μεταλλεία Αμιάντου Βορείου Ελλάδος (ΜΑΒΕ) ανώνυμη εταιρεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι μισθωτοί της εταιρείας Μεταλλεία Αμιάντου Βορείου Ελλάδος ανώνυμη εταιρεία, των οποίων η σύμβαση εργασίας θα καταγγελθεί ύστερα από αίτησή τους, δικαιούνται να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω προγράμματα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού:

 

α) Αυτοαπασχόλησης

β) Νέων θέσεων εργασίας

γ) Επανακατάρτισης

δ) Τακτικής επιδότησης ανεργίας

ε) Ειδικής επιδότησης ανεργίας.

 

Οι δικαιούχοι υποβάλλουν, μέσα σε δέκα ημέρες από την καταγγελία της σύμβασης, υπεύθυνη δήλωση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο ΙΑ1 του άρθρου ΙΑ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

2. Αίτηση για την καταγγελία της σύμβασής τους πρέπει να υποβάλλουν στην εταιρεία εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Η αίτηση - δήλωση αυτή είναι μη ανακλητή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο ΙΑ1 του άρθρου ΙΑ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υπαγωγής των μισθωτών που τους καταγγέλθηκε η σύμβαση στα προγράμματα α έως και δ της παραγράφου 1, καθώς επίσης η διάρκεια των προγραμμάτων αυτών και το ύψος των καταβαλλόμενων χρηματικών ποσών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο ΙΑ1 του άρθρου ΙΑ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

4. Στο πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης ανεργίας έχουν δικαίωμα να ενταχθούν μισθωτοί που είναι ασφαλισμένοι στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εφόσον την ημέρα της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α) έχουν συμπληρώσει το 44ο έτος της ηλικίας τους και 2.700 τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του νόμου 2676/1999 και

 

β) έχουν συμπληρώσει το 54ο έτος της ηλικίας τους και 4.500 τουλάχιστον στη μικτή ασφάλιση Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο ΙΑ1 του άρθρου ΙΑ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

5. Η διάρκεια της ειδικής επιδότησης ανεργίας θα είναι μέχρι τη συμπλήρωση των ισχυουσών σήμερα προϋποθέσεων για λήψη πλήρους ή μειωμένης συντάξεως γήρατος και δεν θα υπερβαίνει τους 72 μήνες. Αν συμπληρωθούν οι προϋποθέσεις για τη λήψη μειωμένης συντάξεως γήρατος, όχι όμως και πλήρους, η ειδική επιδότηση συνεχίζεται μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου πλήρους συνταξιοδότησης, όχι όμως πέραν του ανώτατου χρονικού ορίου αυτής, ήτοι των 72 μηνών.

 

Το μηνιαίο επίδομα της ειδικής επιδότησης ανεργίας θα είναι ίσο με το 75% του καταβαλλόμενου κατά τη λύση της σύμβασης μηνιαίου μισθού ή του εικοσιπενταπλάσιου του καταβαλλόμενου ημερομισθίου και δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 385.000 δραχμών. Η μηνιαία αυτή ειδική επιδότηση ανεργίας θα αναπροσαρμόζεται κατ' έτος, αρχής γενομένης από 01-01-2002 κατά το ποσό μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο ΙΑ1 του άρθρου ΙΑ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

6. Κατά το διάστημα της ειδικής επιδότησης ανεργίας συνεχίζεται η ασφάλιση των επιδοτουμένων στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς, κύριας και επικουρικής ασφάλισης και για όλους τους κλάδους στους οποίους ασφαλίζονταν ως μισθωτοί. Ο παραπάνω χρόνος ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση με πλήρη ή μειωμένη σύνταξη και θεωρείται ως πραγματικός χρόνος εργασίας. Οι εισφορές για κύρια ασφάλιση υπολογίζονται επί της ανώτερης ασφαλιστικής κλάσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταγγελία της σύμβασης στην οποία κατατάσσονται οι επιδοτούμενοι βάσει των πράγματι καταβληθεισών αποδοχών τους. Επί της κλάσης αυτής, όπως κάθε φορά ισχύει, θα εξακολουθήσει η καταβολή των εισφορών καθ' όλη τη διάρκεια της ειδικής επιδότησης. Οι εισφορές για επικουρική ασφάλιση υπολογίζονται επί των αυτών ποσών ασφάλισης, πλην του Ειδικού Λογαριασμού Προσθέτων Παροχών, στον οποίο καταβάλλονται οι εισφορές που ισχύουν κάθε φορά γι' αυτόν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο ΙΑ1 του άρθρου ΙΑ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

7. Στον αριθμό ημερών ασφάλισης κατά το χρόνο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας κατά τα παραπάνω, συνυπολογίζεται ο χρόνος στρατιωτικής θητείας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του νόμου [Ν] 1358/1983, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν, καθώς και το σύνολο των ημερών εργασίας σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, με εξαίρεση την περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος με βάση τις διατάξεις περί 35ετίας, στην οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 825/1978, όπως κάθε φορά ισχύουν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με την παράγραφο ΙΑ1 του άρθρου ΙΑ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

8. Οι μισθωτοί που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό θα συνταξιοδοτηθούν με βάση τις προϋποθέσεις ορίου ηλικίας και ημερών ασφάλισης που ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, τυχόν δε μεταβολή του νομικού πλαισίου σχετικά με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και του υπολογισμού της χορηγητέας σύνταξης δεν βλάπτει τους ασφαλισμένους της κατηγορίας αυτής.

 

9. Στο πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας επιτρέπεται να εντάσσονται όσοι από τους μισθωτούς της εταιρείας έχουν 2.700 τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του νόμου 2676/1999, έως την ημέρα δημοσίευσης του νόμου και δεν έχουν συμπληρώσει το 44ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον το συμπληρώσουν εντός πενταετίας από την ψήφιση του παρόντος. Δικαίωμα ένταξης έχουν και όσοι μισθωτοί αποχώρησαν από την εταιρεία από 01-03-1999 ύστερα από καταγγελία της σύμβασης εργασίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 καταργήθηκε με την παράγραφο ΙΑ1 του άρθρου ΙΑ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

10. Για την ένταξη και την επιδότηση των μισθωτών στο πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης ανεργίας, πέραν των παραπάνω διατάξεων, ισχύουν οι διατάξεις περί επιδοτήσεως των κοινών ανέργων από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Η ειδική επιδότηση ανεργίας θα διακόπτεται αν υπάρξει οποιασδήποτε μορφής απασχόληση του επιδοτουμένου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 καταργήθηκε με την παράγραφο ΙΑ1 του άρθρου ΙΑ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

11. Στους μισθωτούς της εταιρείας που τους καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, καταβάλλεται πλήρης η ισχύουσα νόμιμη ή συμβατική αποζημίωση προσαυξημένη κατά 50% σε όσους έχουν τις προϋποθέσεις να ενταχθούν στο πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης ανεργίας και κατά 100% σε όσους ενταχθούν στα υπόλοιπα προγράμματα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 καταργήθηκε με την παράγραφο ΙΑ1 του άρθρου ΙΑ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

12. α) Τα απαιτούμενα για την κάλυψη των αποζημιώσεων ποσά, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, θα καταβληθούν στους δικαιούχους από την Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης μέσω της εταιρείας μετά τη χορήγηση των αναγκαίων πιστώσεων από το Υπουργείο Οικονομικών.

 

β) Οι δαπάνες που προκαλούνται για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πλην του προγράμματος της ειδικής επιδότησης ανεργίας, καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

γ) Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή του προγράμματος της ειδικής επιδότησης ανεργίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 καταργήθηκε με την παράγραφο ΙΑ1 του άρθρου ΙΑ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

13. Οι ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων, που αναφέρονται στους μισθωτούς της Μεταλλεία Αμιάντου Βορείου Ελλάδος ανώνυμη εταιρεία εφαρμόζονται αναλόγως και για τους μισθωτούς της υπό εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία Μεταλλεία Βωξίτη Ελευσίνας ανώνυμη εταιρεία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 καταργήθηκε με την παράγραφο ΙΑ1 του άρθρου ΙΑ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.