Νόμος 2945/01

Ν2945/2001: Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2945/2001: Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας, (ΦΕΚ 223/Α/2001), 08-10-2001.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Πρώτο: Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας Ησίοδος

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές αρχές του συστήματος

 

Άρθρο 1: Προστασία της αγροτικής δραστηριότητας

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Παροχή προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας

 

Κεφάλαιο Β: Συμπλήρωση - τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1790/1988

 

Άρθρο 4: Συμπλήρωση του άρθρου 2 του νόμου 1790/1988

Άρθρο 5: Συμπλήρωση του νόμου 1790/1988

Άρθρο 6: Τροποποίηση του νόμου 1790/1988

Άρθρο 7: Λοιπές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Γ: Οργανισμός αντασφάλισης και συντονισμού του Ησίοδος

 

Άρθρο 8Γ: Σύσταση Οργανισμού Αντασφάλισης και Συντονισμού ΟΑΣΙΣ

Άρθρο 9: Σκοπός - Αρμοδιότητες

Άρθρο 10: Όργανα Διοίκησης

Άρθρο 11: Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 12: Αρμοδιότητες - λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 13: Πρόεδρος, αρμοδιότητες, αντιμισθία, ασφάλιση

Άρθρο 14: Προσωπικό

Άρθρο 15: Πόροι - Εγγύηση του Δημοσίου

Άρθρο 16: Οικονομική διαχείριση

Άρθρο 17: Εξουσιοδότηση

 

Κεφάλαιο Δ: Συμμετοχή των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών

 

Άρθρο 18: Όροι συμμετοχής των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων

Άρθρο 19: Υποχρεώσεις ασφαλιστικών επιχειρήσεων και αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών

Άρθρο 20: Λοιπά θέματα λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών

Άρθρο 21: Επιδότηση ασφαλίστρου

 

Μέρος Δεύτερο: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας

 

Άρθρο 22: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του νόμου [Ν] 2538/1997 (ΦΕΚ 242/Α/1997)

Άρθρο 23: Τροποποίηση, κατάργηση και συμπλήρωση διατάξεων του νόμου 2520/1997 (ΦΕΚ 173/Α/1997) και άλλες διατάξεις

Άρθρο 24: Κατάργηση, τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων των νόμων 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/1998) και 2732/1999 (ΦΕΚ 154/Α/1999)

Άρθρο 25: Παραχώρηση αλσών, κήπων, πάρκων και δενδροστοιχιών σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 26: Τροποποίηση, κατάργηση και συμπλήρωση διατάξεων του νόμου 1845/1989 (ΦΕΚ 102/Α/1989)

Άρθρο 27: Ειδική εισφορά επί της τιμής του γάλακτος

Άρθρο 28: Πρόωρη συνταξιοδότηση

Άρθρο 29: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2413/1953 (ΦΕΚ 125/Α/1953) και του νόμου [Ν] 1474/1984 (ΦΕΚ 128/Α/1984)

Άρθρο 30: Τροποποίηση του νόμου 2040/1992 (ΦΕΚ 70/Α/1992), του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 131/1974 (ΦΕΚ 320/Α/1974) και άλλες διατάξεις

Άρθρο 31: Σύσταση θέσεων

Άρθρο 32: Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού και άλλες διατάξεις

Άρθρο 33: Ίδρυση και συμμετοχή Υπουργείου Γεωργίας σε νομικά πρόσωπα

Άρθρο 35: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 1565/1985 (ΦΕΚ 164/Α/1985)

Άρθρο 36: Τροποποίηση διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 185/1973 (ΦΕΚ 262/Α/1973)

Άρθρο 37: Χωροταξικός σχεδιασμός γεωργικής γης Α' κατηγορίας

Άρθρο 38: Συμπλήρωση διάταξης στο νόμου 1361/1983 (ΦΕΚ 66/Α/1983)

Άρθρο 40: Τροποποίηση του νόμου 1734/1987 (ΦΕΚ 189/Α/1987)

Άρθρο 42: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 04-10-2001

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.