Νόμος 2963/01 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Ειδικός λογαριασμός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την ανανέωση των λεωφορείων και την υλοποίηση έργων υποδομής αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ, καθώς και την ενίσχυση των ασθενέστερων ΚΤΕΛ, επιβάλλεται εισφορά 5% επί του συνόλου των ετήσιων ακαθάριστων εισπράξεων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ, της ΔΕΑΣ ΚΩ και ΡΟΔΑ.

 

Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 4172/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η εισφορά του προηγούμενου εδαφίου, ως εισφορά ειδικού σκοπού, δεν υπολογίζεται ως φορολογητέο εισόδημα.

 

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για τις εκκρεμείς υπό έλεγχο υποθέσεις έως και το οικονομικό έτος 2014.

 

Ειδικότερα:

 

α. Ποσοστό 1% κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό, ο οποίος συνιστάται στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η λειτουργία του ειδικού αυτού λογαριασμού και κάθε άλλη λεπτομέρεια θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών.

 

Από το ανωτέρω ποσό, το 70% τουλάχιστον διατίθεται αποκλειστικά για την ενίσχυση των ασθενέστερων ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ και το υπόλοιπο διατίθεται για μελέτες και έργα εκσυγχρονισμού των φορέων αυτών, καθώς και του Συνεταιρισμού ΚΣΑΥΛΕ για την εκπόνηση μελετών, έργων και πρόσληψης τεχνικών συμβούλων προς τον σκοπό της υλοποίησης του νέου Κεντρικού Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων.

 

β. Ποσοστό 3% κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό εκάστου ΚΤΕΛ, και διατίθεται αποκλειστικά για την ανανέωση του στόλου, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του παρόντος.

 

γ. Ποσοστό 1% τηρείται σε ειδικό λογαριασμό εκάστου ΚΤΕΛ, με αποκλειστικό σκοπό τη χρηματοδότηση έργων υποδομής και εκσυγχρονισμού του ΚΤΕΛ, ιδίως σταθμών ή πρακτορείων άφιξης και αναχώρησης λεωφορείων, σταθμών στέγασης και συντήρησης, μηχανοργάνωσης, κατασκευή εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης και πληροφόρησης κοινού.

 

δ. Τα ποσά των περιπτώσεων β' και γ' της παρούσας παραγράφου δύνανται να μεταφέρονται από τον ένα λογαριασμό στον άλλον, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΚΤΕΛ, ανάλογα με τις ανάγκες και τον προγραμματισμό κάθε ΚΤΕΛ

 

ε. Τα ποσά των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου αυτής δύνανται να χρησιμοποιούνται και για άλλους σκοπούς, οι οποίοι ανάγονται στην εύρυθμη λειτουργία του ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ, λόγω αντιμετώπισης εκτάκτων συνθηκών και ταμειακών αναγκών. Η χρήση των ποσών αυτών είναι δυνατή εφόσον δεν έχει ληφθεί απόφαση που ορίζει η περίπτωση δ' του παρόντος άρθρου.

 

2. Η εισφορά της παραγράφου 1 καταβάλλεται ανά τρίμηνο και το αργότερο εντός των επόμενων 3 μηνών από τη λήξη του, αρχής γενομένης από την 01-01-2002. Για την είσπραξη των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 του παρόντος ενισχύσεων, οι δικαιούχοι οφείλουν να αποδείξουν ότι κατέβαλαν εμπροθέσμως την ως άνω εισφορά. Αν η εισφορά της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 δεν έχει εμπρόθεσμα καταβληθεί, το ποσό αυτής καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου ΚΤΕΛ, βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, τηρουμένης της κάτωθι διαδικασίας:

 

α) μετά τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας και ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καταλογισμού των οφειλομένων ποσών κάθε υπόχρεου ΚΤΕΛ Η απόφαση αυτή αποστέλλεται, με απόδειξη, στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στην οποία ανήκει το υπόχρεο ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ και στον οφειλέτη συγκοινωνιακό φορέα,

 

β) τυχόν εκκρεμείς οφειλές παρελθόντων τριμήνων καταλογίζονται με την ίδια απόφαση. Σε περίπτωση μη υποβολής των προβλεπόμενων στοιχείων από τους υπόχρεους, ο υπολογισμός της οφειλής πραγματοποιείται με βάση τα υψηλότερα έσοδα ανά τρίμηνο από την εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας απόφασης καθορισμού κομίστρου, εκ των τεσσάρων πιο πρόσφατων τριμήνων για τα οποία έχουν υποβληθεί στοιχεία.

 

Εφόσον σε μεταγενέστερο χρόνο και με βάση τα πραγματικά έσοδα προκύπτει εισφορά μεγαλύτερη από την υπολογιζόμενη σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, το υπόχρεο ΚΤΕΛ οφείλει να καταβάλει τη διαφορά,

 

γ) η αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία βεβαιώνει ταμειακά και εισπράττει από το υπόχρεο ΚΤΕΛ το καταλογισθέν ποσό, το οποίο υποχρεούται να αποδώσει στον ειδικό λογαριασμό εισφοράς ένα τοις εκατό (1%), που υφίσταται στο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, με τίτλο Ειδικός Λογαριασμός Εισφοράς ένα τοις εκατό (1%) του άρθρου 13 του νόμου 2963/2001 για οικονομική ενίσχυση και εκσυγχρονισμό των ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ,

 

δ) σε ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ που έχουν καταλογιστεί οφειλές παρελθόντων τριμήνων παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης αυτών σε δόσεις, ύστερα από αίτηση προς την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η οποία αποδίδει τα αναλογούντα ποσά στο λογαριασμό της περίπτωσης γ',

 

ε) για τα υπόχρεα ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ που οφείλουν εισφορές της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 παρελθόντων τριμήνων, από 10 τρίμηνα και άνω, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, είναι δυνατή η καταβολή των οφειλόμενων ποσών, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ως εξής: (i) για οφειλές από 10 έως και 25 τρίμηνα σε 15 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, (ii) για οφειλές άνω των 25 τριμήνων σε 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

 

Η ρύθμιση των δόσεων για τα υπόχρεα ΚΤΕΛ, σύμφωνα με τα ανωτέρω, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών, η οποία έχει και την ευθύνη για την παρακολούθηση της εμπρόθεσμης καταβολής των δόσεων από τους αναφερόμενους συγκοινωνιακούς φορείς. Προς τον σκοπό αυτόν, υποβάλλεται αίτηση από το υπόχρεο ΚΤΕΛ, με την παροχή όλων των απαιτούμενων στοιχείων για κάθε οφειλόμενο τρίμηνο.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της απόφασης ρύθμισης των δόσεων, είναι το υπόχρεο ΚΤΕΛ να έχει καταβάλει τις 2 τελευταίες ληξιπρόθεσμες τριμηνιαίες εισφορές της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής μιας δόσης ή μη εμπρόθεσμης καταβολής της τελευταίας τριμηνιαίας κάθε φορά εισφοράς της παραγράφου 1)α του παρόντος άρθρου, ακολουθείται η διαδικασία των περιπτώσεων α' έως δ' της παρούσας παραγράφου,

 

στ) για τα υπόχρεα ΚΤΕΛ που οφείλουν εισφορές της περίπτωσης α' της παραγράφου 1, παρελθόντων τριμήνων, από 10 τρίμηνα και άνω, η ένταξή τους σε ρύθμιση δόσεων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω περίπτωση ε', τους παρέχει το δικαίωμα να συμμετέχουν κανονικά στη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, κατ' εφαρμογή των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 4 του άρθρου 12 και της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

 

Αν η εισφορά των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 1 δεν έχει εμπρόθεσμα καταβληθεί στους ειδικούς ατομικούς λογαριασμούς των ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ αντίστοιχα:

 

α)α) η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας που εποπτεύει τον φορέα (ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ), αποστέλλει σε αυτόν ειδοποίηση, στην οποία τίθεται προθεσμία 1 μηνός για την κατάθεση των οφειλόμενων ποσών και την προσκόμιση των αποδεικτικών στοιχείων που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 4 της υπ' αριθμόν Β-1188/36/2003 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 24/Β/2003),

 

β)β) αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η αρμόδια Υπηρεσία επιβάλλει πρόστιμο στο υπόχρεο ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ, το οποίο ισούται με το 10% του οφειλόμενου ποσού ή ποσών των ανωτέρω εισφορών και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ,

 

γ)γ) το ποσό του προστίμου καταλογίζεται με απόφαση του Περιφερειάρχη της οικείας Περιφέρειας στην οποία ανήκει το υπόχρεο ΚΤΕΛ, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της ίδιας Περιφέρειας. Η απόφαση αυτή αποστέλλεται, με απόδειξη, στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία όπου ανήκει το υπόχρεο ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ και στον οφειλέτη συγκοινωνιακό φορέα,

 

δ)δ) πρόστιμα για εκκρεμείς οφειλές παρελθόντων τριμήνων καταλογίζονται με την ίδια απόφαση του Περιφερειάρχη,

 

ε)ε) η αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία βεβαιώνει ταμειακά και εισπράττει από το υπόχρεο ΚΤΕΛ το καταλογισθέν πρόστιμο, το οποίο αποδίδει στον ειδικό λογαριασμό του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 2963/2001.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, τίθενται τα κριτήρια καθορισμού των ασθενέστερων ΚΤΕΛ, η διαδικασία επιβολής, είσπραξης και διάθεσης της εισφοράς, ο τρόπος κατάθεσης και αξιοποίησης αυτής, η διαδικασία ελέγχου κατάθεσης και αξιοποίησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

4. Η εισφορά της παραγράφου 18 του άρθρου 8 του νόμου 2366/1995 (ΦΕΚ 256/Α/1995) καταργείται. Τυχόν εισφορές που κατεβλήθησαν ήδη κατ' εφαρμογή της διάταξης αυτής συμψηφίζονται με την προβλεπόμενη στο παρόν άρθρο εισφορά, συνυπολογιζομένων και των νόμιμων προσαυξήσεων. Ομοίως ποσά που, από την εφαρμογή της καταργούμενης διάταξης, κατανεμήθηκαν σε ασθενέστερα ΚΤΕΛ, συμψηφίζονται με ποσά που θα τους κατανεμηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 33 του νόμου 4663/2020 (ΦΕΚ 30/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.