Νόμος 2963/01 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Λοιπές ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση νησιού, που διενεργείται από Κοινό Ταμείο Εισπράξεων Λεωφορείων νομού της ηπειρωτικής χώρας, επιτρέπεται, με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, να ανατεθεί σε δήμο της νήσου αυτής, μετά από σχετική αίτηση του δήμου και σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινού Ταμείου Εισπράξεων Λεωφορείων του νομού αυτού. Σε περίπτωση παραχώρησης η συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση της νήσου θα διενεργείται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του νόμου αυτού. Μετά την ανάληψη της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης του νησιού από τον οικείο δήμο, τα λεωφορεία του Κοινού Ταμείου Εισπράξεων Λεωφορείων, που εξυπηρετούσαν τις γραμμές της νήσου, εκτελούν τα δρομολόγια όπως και τα λοιπά λεωφορεία που είναι ενταγμένα στη δύναμη αυτού.

 

2. Σε ιδιοκτήτες λεωφορείων κλάσης 5, που είναι ενταγμένα σε Κοινό Ταμείο Εισπράξεων Λεωφορείων, το δικαίωμα κυκλοφορίας των οποίων προήλθε από την αντικατάσταση δύο λεωφορείων σε ένα, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 967/1979 (ΦΕΚ 23/Α/1979), χορηγείται με απόφαση του οικείου Νομάρχη, μετά από αίτηση των ιδιοκτητών, έγκριση θέσεως σε κυκλοφορία ενός ακόμα λεωφορείου της κλάσης 4 υπεραστικού τύπου εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους από την ισχύ του νόμου αυτού.

 

3. Λεωφορεία που τίθενται σε κυκλοφορία κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 4, 5 και 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 967/1979 (ΦΕΚ 23/Α/1979) πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι 15 ετών, από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 52 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013).

 

4. Λεωφορεία που σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 13 του άρθρου 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 102/1973 είχαν αποσπασθεί σε άλλο Κοινό Ταμείο Εισπράξεων Λεωφορείων και εξακολουθούν, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, να εξυπηρετούν την περιοχή δικαιοδοσίας του, εντάσσονται υποχρεωτικά στο Κοινό Ταμείο Εισπράξεων Λεωφορείων αυτό με απόφαση του οικείου Νομάρχη, μετά από αίτηση των ιδιοκτητών τους.

 

5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αντιμετώπισης έκτακτων συγκοινωνιακών αναγκών, ο οικείος Νομάρχης μπορεί να εγκρίνει τη δρομολόγηση άλλων λεωφορείων ή επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης και σε έλλειψη αυτών κάθε κατηγορίας κατάλληλων μέσων μεταφοράς επιβατών, που πληρούν τους όρους ασφαλούς μεταφοράς επιβατών, για όσο διάστημα διαρκεί η ανάγκη αυτή.

 

6. Οφειλές απόδοσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας υπεραστικών Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Λεωφορείων λόγω είσπραξης και απόδοσης μειωμένου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, επί φορτωτικών ασυνόδευτων δεμάτων, καθώς και οι σχετικές προσαυξήσεις και πρόστιμα που έχουν επιβληθεί, εξοφλούνται από κάθε Κοινό Ταμείο Εισπράξεων Λεωφορείων σε σαράντα οκτώ (48) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται τον Ιανουάριο του 2002.

 

7. Πρόστιμα και προσαυξήσεις που έχουν επιβληθεί σε αστικά ή υπεραστικά Κοινά Ταμεία Εισπράξεων Λεωφορείων, λόγω είσπραξης κομίστρου με τις διατάξεις του άρθρου 10 της υπ' αριθμού 42000/2030/1981 (ΦΕΚ 792/Β/1981) απόφασης [Α] του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, διαγράφονται και δεν αναζητούνται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.