Νόμος 3130/03 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Έγκριση πρακτικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά το τέλος της προφορικής δημοπρασίας, εφόσον υπάρχει, τα πρακτικά διαβιβάζονται, με μέριμνα της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, για έγκριση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.

 

2. Εάν με το πρακτικό καταλληλότητας κρίθηκε κατάλληλο ένα μόνο ακίνητο, καθώς και στις περιπτώσεις των απευθείας μισθώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 3, η διαδικασία περατώνεται με τη διαβίβαση προς έγκριση των πρακτικών αυτών και της έγγραφης αποδοχής των όρων από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

 

3. Μέσα σε είκοσι ημέρες από τη λήψη των πρακτικών δημοπρασίας εκδίδεται η απόφαση έγκρισης ή μη των πρακτικών. Με την ίδια απόφαση έγκρισης δίδεται εντολή στον προϊστάμενο της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, προς την οποία απευθύνεται η απόφαση, να την επιδώσει με απόδειξη στον μειοδότη και να τον καλέσει μέσα σε προθεσμία που τάσσει να προσέλθει για την κατάρτιση της σύμβασης μίσθωσης.

 

4. Αν δεν εγκριθούν τα πρακτικά της δημοπρασίας, παρατίθενται στην απόφαση οι λόγοι της μη έγκρισης και δίνεται εντολή στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία για επανάληψη της δημοπρασίας.

 

5. Σε περίπτωση δημοπρασίας κατά την οποία προσφέρεται μεταξύ άλλων και το ακίνητο στο οποίο ήδη στεγάζεται η ενδιαφερόμενη υπηρεσία, αλλά με μίσθωμα υψηλότερο από αυτό του τελευταίου μειοδότη, είναι δυνατή η έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας στο όνομα του ιδιοκτήτη του ακινήτου όπου ήδη στεγάζεται η υπηρεσία, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση της Επιτροπής Στέγασης, εφόσον εκτιμάται ότι το κόστος μετεγκατάστασης της υπηρεσίας αυτής από το παλαιό στο νέο ακίνητο υπερβαίνει τη διαφορά μισθώματος μεταξύ των δύο ακινήτων στη συνολική διάρκεια της μίσθωσης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.