Νόμος 3153/03 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου έβδομου του νόμου 2688/1999


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου έβδομου του νόμου [Ν] 2688/1999 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{3. Τα λιμενικά έργα στην περιοχή αρμοδιότητας της εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης εκτελούνται μετά από έγκριση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Ειδικότερα, για την εκτέλεση έργων εθνικού επιπέδου, απαιτείται να εγκριθεί η πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν την εκτέλεσή της, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ο οποίος εποπτεύει την Εταιρεία στον τομέα αυτών των έργων, εφαρμοζομένων σε αυτά των διατάξεων του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 27/1969 (ΦΕΚ 6/Α/1969) και του προεδρικού διατάγματος 320/1987 (ΦΕΚ 150/Α/1987), καθώς και από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

 

4. Οι προσχώσεις στη θάλασσα, που γίνονται για την εξυπηρέτηση της επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης του λιμένα Θεσσαλονίκης και των σκοπών της εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης, εκτελούνται ύστερα από κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας, η οποία εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.}

 

2. Στο άρθρο έβδομο του νόμου [Ν] 2688/1999 προστίθενται νέες 8 και 9 παράγραφοι ως ακολούθως:

 

{8. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης που αφορούν Κανονισμούς και Τιμολόγια δημοσιεύονται στο δεύτερο τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

 

9. Η εκποίηση ή η κατά οποιονδήποτε τρόπο διάθεση πλοίων ή πλωτών μέσων ή μηχανημάτων που ανήκουν στην κυριότητα της εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης και πλεονάζουν, γίνεται απευθείας από αυτήν κατά παρέκκλιση των διατάξεων του νόμου [Ν] 251/1976 και το προϊόν της εκποίησης ή διάθεσης εισάγεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό ως δημόσιο έσοδο.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.