Νόμος 3153/03 - Άρθρο 40

Άρθρο 40: Συμβούλιο Εθνικής Ναυτιλιακής Πολιτικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας συνιστάται Συμβούλιο Εθνικής Ναυτιλιακής Πολιτικής. Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας. Το Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, μια φορά κάθε χρόνο και εκτάκτως κατά την κρίση αυτού.

 

2. Το Συμβούλιο λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο διαμόρφωσης πλαισίου θέσεων, κατευθύνσεων και στρατηγικής ανάπτυξης της Ελληνικής Ναυτιλίας γενικά και ειδικότερα στους ακόλουθους τομείς:

 

α) προσέλκυσης πλοίων στο ελληνικό νηολόγιο και εγκατάστασης στη χώρα μας των δραστηριοτήτων διοίκησης των ναυτιλιακών επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων,

 

β) ανάπτυξης της υποδομής και των υπηρεσιών ναυπήγησης, επισκευής, συντήρησης, ανεφοδιασμού των πλοίων, καθώς και των συναφών τραπεζικών, ασφαλιστικών και άλλων χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων,

 

γ) προσέλκυσης νέων στο ναυτικό επάγγελμα, βελτίωσης του εργασιακού καθεστώτος των ναυτικών, της εκπαίδευσης, της επιμόρφωσης και της ασφαλιστικής κάλυψης αυτών,

 

δ) ανάπτυξης σύγχρονων τεχνολογιών και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των υπό Ελληνική Σημαία πλοίων,

 

ε) αναβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχονται στις θαλάσσιες μεταφορές για την καλύτερη εξυπηρέτηση του χρήστη,

 

στ) ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού και όλων των συναφών δραστηριοτήτων και

 

ζ) παροχής ναυτιλιακών και λιμενικών υπηρεσιών.

 

Τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν παραπέμπονται κάθε φορά στο Συμβούλιο από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας.

 

3. Τακτικά μέλη του συμβουλίου είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος, με αναπληρωτή του τον καθ' ύλη αρμόδιο Υπαρχηγό Λιμενικού Σώματος, ο πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, ο πρόεδρος του τμήματος ναυτιλιακών σπουδών ημεδαπού Πανεπιστημίου, ο πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Ακτοπλοΐας, ο πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών επιβατηγών πλοίων, ο πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Μεσογειακών φορτηγών πλοίων, ο εκπρόσωπος της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού, ο εκπρόσωπος της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος και δύο εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Τα μέλη του Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους, που προτείνονται από τα τακτικά μέλη, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας με διετή θητεία, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση μπορεί να διορίζονται και άλλα μέλη.

 

Τα μέλη του Συμβουλίου δεν δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σ' αυτό.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες του Συμβουλίου, ο τρόπος λειτουργίας του, η αναπλήρωση του προέδρου σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτού, η γραμματειακή υποστήριξή του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Στις συνεδριάσεις μπορεί να καλούνται εκπρόσωποι άλλων Υπουργείων, οργανισμών ή νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα, όταν συζητούνται θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητά τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.