Νόμος 3155/55 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Μεταβατικές και τελικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος πραγματοποιηθέντα και μήπω διανεμηθέντα ή αποδοθέντα εις τα δικαιούχα Ειδικά ταμεία Μονίμων Οδοστρωμάτων έσοδα εκ των εν εδάφιο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 αναφερομένων πόρων ως και τα από της δημοσιεύσεως του παρόντος μέχρι τέλους του οικονομικού έτους 1954-55 πραγματοποιηθησόμενα τοιαύτα έσοδα περιέρχονται εις το Ταμείον Εθνικής Οδοποιίας και διατίθενται βάσει αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων δια την εκτέλεσιν απ' ευθείας υπό του Υπουργείου τούτου έργων οδοποιίας. Τα εκ των ως άνω εσόδων κατατεθέντα μέχρι της ισχύος του παρόντος εις τον παρά την Τράπεζα της Ελλάδος υπ' αριθμόν 458 Ειδικό Λογαριασμό υπό τον τίτλο Ειδικό Ταμείον Επαρχιακής Οδοποιίας Γενικής Διοικήσεως Δωδεκανήσου, αποδίδονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων εις την γενική Διοίκησιν Δωδεκανήσου ίνα διατεθούν παρά ταύτης δια την εκτέλεσιν έργων της Υπηρεσίας των Δημοσίων Έργων.

 

2. Δια βασιλικού διατάγματος με πρόταση του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων καθορισθήσεται πάσα διάταξις αναγκαία δια την εφαρμογήν του παρόντος Νόμου.

 

3. Η ισχύς του παρόντος νόμου, πλην της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, άρχεται από της 01-07-1955, η έκδοσις όμως των δι' αυτού προβλεπομένων βασιλικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων δύναται να γίνει από της δημοσιεύσεως αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.