Νόμος 3156/03 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Καταργούμενες - Τροποποιούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3Α του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. (α) Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρείας.

 

(β) Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13.

 

(γ) Επί των αποφάσεων των περιπτώσεων α' και β' εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα της απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 13.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3Α του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Στην απόφαση του αρμόδιου οργάνου ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής ή το εύρος τους. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας πριν από την έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής έκδοσης των μετατρεπόμενων ομολογιών.}

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3Α του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 13Α του παρόντος εφαρμόζεται ανάλογα. Μετά την ολοκλήρωση της κάλυψης του δανείου, το διοικητικό συμβούλιο της εκδότριας πιστοποιεί την καταβολή του ομολογιακού δανείου με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 11 του παρόντος. Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 58Α του παρόντος.}

 

4. Στο άρθρο 3Α του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών, επέρχεται ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται μέχρι τη λήξη του επόμενου μηνός από την ημέρα άσκησης του δικαιώματος μετατροπής να διαπιστώνει την αύξηση και να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7Β.}

 

5. Στο τέλος του άρθρου 3Α του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Οι αυξήσεις κεφαλαίου της παραγράφου 4 δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.}

 

6. Το άρθρο 3Β του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 3Β

 

Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2, την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα είτε προς λήψη, πέραν του τόκου, και ορισμένου ποσοστού επί των κερδών που υπολείπονται μετά την απόληψη του κατά το άρθρο 45 πρώτου μερίσματος από τους προνομιούχους και κοινούς μετόχους είτε προς λήψη άλλης πρόσθετης παροχής, που εξαρτάται από το ύψος της παραγωγής ή το εν γένει επίπεδο δραστηριότητας της εταιρείας.}

 

7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8Α του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το κατώτατο όριο του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρίας που προσφεύγει στην ολική ή μερική κάλυψή του από το κοινό με δημόσια εγγραφή ορίζεται στο ποσό του ενάμισι εκατομμυρίου ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο.}

 

8. Η παράγραφος 2 του άρθρου 8Α του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η σύναψη με δημόσια εγγραφή ομολογιακού δανείου επιτρέπεται μόνο σε ανώνυμη εταιρία που έχει μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ενάμισι εκατομμυρίου ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο.

 

9. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8Α του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η διάθεση προς το κοινό μετοχών ή ομολογιών ενεργείται μέσω αναδόχου, ο οποίος συνυπογράφει το ενημερωτικό δελτίο.}

 

10. Η παράγραφος 4 του άρθρου 8Α του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου ή τη σύναψη ομολογιακού δανείου, με δημόσια εγγραφή, ή για τη διάθεση προς το κοινό μετοχών ή ομολογιών απαιτείται άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποίο εγκρίνει ταυτόχρονα και το ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για την παροχή της άδειας δημόσιας εγγραφής η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ελέγχει τη συνδρομή των προϋποθέσεων που τίθενται από τις παραγράφους 1 - 3 του άρθρου αυτού.}

 

11. Η παράγραφος 5 του άρθρου 8Α του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Πρόσκληση προς το κοινό ή διάθεση κινητών αξιών που εμπίπτουν στο άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 52/1992 δεν συνιστούν δημόσια εγγραφή.}

 

12. Στο άρθρο 8Α του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Οι ανώνυμες εταιρίες που αποκτούν κεφάλαια μέσω δημόσιας εγγραφής μετοχών ή ομολογιών υποχρεούνται να ζητήσουν μέσα σε ένα έτος από την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής την εισαγωγή των παραπάνω κινητών αξιών σε χρηματιστήριο.}

 

13. Στο τέλος του άρθρου 8Α του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

 

{7. Για τη χορήγηση της άδειας για δημόσια εγγραφή σε ομολογιακό δάνειο ή για διάθεση προς το κοινό ομολογιών απαιτείται προηγούμενη αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της εταιρίας ή των ομολογιών. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ορίζονται οι εταιρείες που μπορούν να αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα των εκδοτριών, η διαδικασία δημοσιοποίησης της αξιολόγησης, καθώς και κάθε θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τα παραπάνω.}

 

14. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. (α) Στο καταστατικό είναι δυνατόν να ορισθεί ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.}

 

15. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(β) Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7)β. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.}

 

16. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(γ) Η πιο πάνω εξουσία του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7Β.}

 

17. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.}

 

18. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα ή, εφόσον το δικαίωμα προτίμησης απορρέει από μετοχές που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, δεκαπέντε (15) ημέρες, οι μετοχές πού δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.}

 

19. Η παράγραφος 3 του άρθρου 29 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 (παράγραφοι 1 και 2) ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.}

 

20. Το εδάφιο (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 καταργείται και αναριθμείται το εδάφιο (στ) σε (ε) και το εδάφιο (ζ) σε (στ).

 

21. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 70 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Αν υπάρχουν δανειστές με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές τουλάχιστον μιας από τις συγχωνευόμενες εταιρείες, η απόφαση για συγχώνευση πρέπει να εγκριθεί και από τους δανειστές αυτούς.}

 

22. Καταργείται το άρθρο 3)γ του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920.

 

23. Το πρώτο και το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 8 του τμήματος Α' του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 350/1985 (ΦΕΚ 126/Α/1985) καταργούνται.

 

24. Στο άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 348/1985 (ΦΕΚ 125/Α/1985) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Οι παραπάνω παράγραφοι 2 και 3 εφαρμόζονται και σε περίπτωση δημόσιας εγγραφής ή προσφοράς ομολογιών στο κοινό.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.