Νόμος 3200/55 - Άρθρο 29

Άρθρο 29


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια βασιλικών διαταγμάτων, εκδιδομένων με πρόταση των Υπουργών Συντονισμού, Εσωτερικών και του αρμοδίου Υπουργού, μετά γνώμη του Συμβουλίου αποκεντρώσεως, δύναται ν' αυξάνονται οι οργανικές θέσεις των περιφερειακών υπηρεσιών εκάστου Υπουργείου επί αντίστοιχο κατά κλάδο και βαθμό, μειώσει των οργανικών θέσεων των κεντρικών υπηρεσιών αυτών, προς τον σκοπόν της προσαρμογής της εις προσωπικόν συνθέσεως των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών εκάστου Υπουργείου προς τις κατόπιν του παρόντος νόμου προκύπτουσες ανάγκες αυτών.

 

2. Ανεξάρτητοι περιφερειακοί κλάδοι ενοποιούνται μετά των υφισταμένων τυχόν παρά στο αυτό Υπουργείο αντιστοίχων ομοειδών ή της αυτής ειδικότητος κλάδων κεντρικής Υπηρεσίας. Οι ούτω ενοποιούμενοι κλάδοι θα καθοριστούν δια των κατά την προηγουμένη παράγραφο 1 βασιλικών διαταγμάτων ή ομοίων τοιούτων, εκδιδομένων εντός έτους από της δημοσιεύσεως του παρόντος, δι' ων θα ορισθεί άμα της δημοσιεύσεως του παρόντος , δι' ων ορισθεί άμα και η σύνθεσις των ενοποιούμενων κλάδων, μη επιτρεπομένης όμως εντεύθεν μεταβολής του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων των ενοποιούμενων κλάδων μηδέ απολύσεως υπηρετούντων υπαλλήλων των κλάδων τούτων. Υπάλληλοι των ούτω ενοποιούμενων κλάδων δεν δύνανται να τοποθετηθούν εις θέσεις κεντρικής υπηρεσίας εάν δεν κέκτηνται δια τις θέσεις αυτές τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Οι εις τους συγχωνευόμενους κλάδους ανήκοντες υπάλληλοι του νέου κλάδου εφ' ω έχουν βαθμό της προς αλλήλους σειράς αρχαιότητος ρυθμιζόμενης εκ του χρόνου της εν τω βαθμό υπηρεσίας εκάστου.

 

3. Η κατανομή των θέσεων των περί ων η προηγουμένη παράγραφο κλάδων μεταξύ των κεντρικών και περιφερειακών αρχών ή υπηρεσιών του αυτού Υπουργείου ενεργείται δια των υπό του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2767/1954 προβλεπομένων διαταγμάτων, δι' ων ορίζονται και οι τίτλοι των θέσεων του κλάδου.

 

4. Η στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 2767/1954 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2500/1953 φράση και του Υπουργού Συντονισμού αντικαθίσταται δια της φράσεως: και των Υπουργών Συντονισμού και Εσωτερικών.

 

5. Αιρόμενης της αναστολής της ισχύος αυτής, η παράγραφος 2 του άρθρου 94 του νόμου [Ν] 1811/1951 αντικαθίσταται ούτω:

 

{2. Πας διοριζόμενος υπάλληλος της Α' Κατηγορίας ή υπάλληλος της αυτής Κατηγορίας ανήκων εις υπηρεσία ης η κεντρική δεν αποτελεί ανεξάρτητο κλάδο της περιφερειακής, τοποθετείται υποχρεωτικώς εκτός της περιφέρειας της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης. Παρέκκλισις επιτρέπεται μόνον δια σοβαρούς υπηρεσιακούς λόγους μετά γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Δημοσίων Υπηρεσιών. Όπου προβλέπεται εκπαίδευσις των νεοδιοριζομένων υπαλλήλων, ή κατά την παρούσα παράγραφο τοποθέτησις γίνεται αμέσως μετά την λήξη της εκπαιδευτικής περιόδου.}

 

6. Αιρόμενης της αναστολής της ισχύος αυτής, η παράγραφος 2 του άρθρου 98 του νόμου [Ν] 1811/1951 αντικαθίσταται ούτω:

 

{2. Μετά παρέλευσιν τριετίας από της ισχύος του παρόντος ουδείς υπάλληλος Α' Κατηγορίας προάγεται εις τον 5ο ή 4ο ή 3ο βαθμό, εάν δεν έχει συμπληρώσει τετραετή τουλάχιστον υπηρεσία εις θέσεις εκτός των ορίων της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης εφ' όσον εν τω κλάδο του υφίστανται τοιαύτες.}

 

7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 220 του νόμου [Ν] 1811/1951 καταργείται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.